หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวอดิศา บุบผาชาติ รหัสนิสิต ๕๗๒๐๑๘๗๐
วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา
E-mail : baifernbubpachat@hotmail.com