Genpage

Herkomst van de naam “Hoogesteger

De oudste schrijfwijze van de naam werd gevonden in een koopakte van 20-4-1583 (2083 170 t/m 172), waarvan de aanhef luidt als volgt:
"Voor mij op huijden gecompareerd Jacob Gheertse, Secretaris der parochie van der Nisse ende heeft verclaert hoe dat hij onlangs den 7den April lestleden, gecocht heeft van Cornelis Huijsen poorter der stede van der Goes seecker huijs genaempt den Hooghesteegher met sijn gevolghe ende met 23 Gemeten 139 Roeden Landts. Mitsgaders nog 7 gemeten oft daer omtrent in den Welhoeck, altsamen staende ende geleghen onder die voornoemde Prochie van der Nisse.Al onder die conditien ende lasten in seecker contract schriftelijck begrepen, gepasseert voor Joahan Arnoldi Chrappboort Notaris daer van sijnde ende dat voor de somme van seshondert em vijftig carolus guldens eens tot 40 g Vls den gulden op seecker payementen aldaer verhaelt........"

In de kerkelijke en gerechtelijke archieven werd ondermeer gevonden:
Hooghesteeggher, Hoogesteijger, Hoogesteeger, Hogesteger, Oversteegen

Na de invoering van de Burgelijke Stand in 1811 is het uiteindelijk Hoogesteger geworden. De afwijkende spellingen Hogesteeger (alle nakomelingen van Martinus (VI/22 ) en Hogesteger (alle nakomelingen van Paulus VII/5) zijn te wijten aan verschrijvingen in de beginperiode van de Burgelijke Stand.

Bij de volkstelling van 1947 was de verspreiding over Nederland als volgt: Groningen 3, Friesland 3, Drente 1, Overijsel 1, Gelderland 8, Utrecht 3, Amsterdam 17, 's Gravenhage 20, Rotterdam 96, Zeeland 309, Noord Brabant 9, Dit blijkt uit: "Het Nederlands Repertorium van Familienamen"(....)

Over de betekenis van de naam is nog geen zekerheid verkregen

De meest voorkomende doopnamen zijn: Abraham, Adriaan, Cornelia, Cornelis, Jan, Johanna, Johannes, Maarten, Maria, Marinus, Pieter en Pieternella.

Herkomst:
1.Hoedekenskerke:, alle levende naamdragers zijn afkomstig van deze tak.
2.Goes: waarschijnlijk uitgestorven.
3.Lochem, eveneens waarschijnlijk uitgestorven. 

 

terug naar de Homepage