Kupite moj regler 12V i riješite problem sa punjenjem akumulatora!


     Bavim se izradom reglera za regulaciju punjenja akumulatora motocikla i vanbrodskih motora. Izvor napona je ac generator sa magnetima koji može biti jednofazni, trofazni ili dvostruki monofazni. Moja službena web stranica je www.regler.sper.hr. Više drugih realiziranih uređaja možete naći na www.sper.hr . Ovom stranicom dodatno promoviram proizvod za koji smatram da jedan od najboljih reglera za punjenje akumulatora iz AC generatora. Ovaj regler već nekoliko godina provjereno radi, ali sam se tek sada (03/2009) odlučio za veću promociju. Bila bi šteta da tako dobar proizvod padne u zaborav i bude neiskorišten.

    Za razliku od automobilskih standardnih reglera, koji reguliraju pobudu generatora, regleri koji imaju ulaz sa AC generatora rade kao ispravljači.

    Moj regler je vlastite konstrukcije, domaći hrvatski proizvod od uvoznih dijelova. Na žalost, kod nas nema proizvođača poluvodiča i kvalitetnih aluminijskih hladnjaka te se ti dijelovi moraju dobavljati iz inozemstva.

    Kako i zašto je došlo do konstrukcije reglera? Domišljatost nema granica i polazeći od toga pokušao sam riješiti nekoliko važnih problema u originalnim tvorničkim reglerima. Tome mi je pomogla i poluvodička industrija koja je u zadnjih nekoliko godina počela proizvoditi komponente potrebnih karakteristika na kojima će se bazirati moje rješenje.

     Svi tvornički regleri uglavnom rade u paralelnom režimu. To sam zaključio rastavivši nekoliko uništenih reglera. Sistem regulacije je jednostavan. Ulazni napon se ispravlja, a kontrolna elektronika uključi kratko spajanje ulaznih stezaljki preko tiristora kada napon pređe 14V (do 14.7V).

     Tu nastaju slijedeći problemi:
 • Ako je napon generatora dovoljno visok (dovoljan da puni akumulator), tada je generator uvijek opterećen strujom koju može proizvesti. Struja se čak i poveća kod kratkog spajanja ulaznih stezaljki na paralelnom regulatoru. Ta struja konstantno grije namotaj, što nije zanemarivo kod duge vožnje pri višem broju okretaja mašine.
 • Grijanje reglera je uvijek prisutno (kada je napon generatora dovoljno visok) i to sa maksimalnom strujom koju generator može isporučiti. Ta struja u dobro projektiranih regulatora grije regler oko dva puta slabije kada ne puni akumulator.
 • Kućišta reglera su malih dimenzija i zbog toga se razvija visoka temperatura koja dugoročno sigurno ubija elektroničke komponente. Posljedica je da regler ne traje dugo i kod otkazivanja može uništiti i namotaje generatora.
 • Regulaciona elektronika može znatno prazniti akumulator u mirovanju.
 • Zbog utjecaja otpora žica regulirani napon akumulatora može varirati (uvijek prema dolje). Za preciznu regulaciju napona trebale bi biti spojene posebne žice sa polova akumulatora.

    Cilj projektiranja reglera je bio zamijeniti paralelni sistem regulacije sa serijskim i time dobiti nekoliko prednosti:
 • Regler se grije proporcionalno struji kojom se puni akumulator.
 • Kada se akumulator dovoljno napuni, isključuje se potrošnja struje sa generatora te se smanjuje grijanje reglera i namotaja generatora. Ova stvar je važna kod dugih vožnji pri višem broju okretaja motora.
 • Struja za okidanje tiristora se ne uzima iz akumulatora.
    Nekoliko predhodnih projekta je pokazalo da se to može postići, ali trebalo je riješiti još nekoliko stvari da se dobije kvalitetan regler:
 • Isključivanje punjenja akumulatora izaziva povećanje napona na generatoru te elementi moraju izdržati do 200V napona na ulazu
 • Loš akumulator ne može primiti svu struju bez povećanja napona te taj napon može lako uništiti kontrolnu elektroniku reglera
 • Kontrolna elektronika troši struju iz akumulatora i kad nema punjenja akumulatora tj. u mirovanju.
     Nakon dosta smišljanja i eksperimentiranja uspio sam dobiti radnu verziju regulatora. Osim što su bili riješeni gornji problemi, pokazalo se da regulator ima svojstvo koje nema niti jedan tvornički regulator:
 • Može se priključiti na stezaljke akumulatora sa zamjenjenim plus i minus stezaljkama bez posljedica. Generator ne smije raditi, a kućište reglera ne smije imati spoj sa masom ili minusom akumulatora.
 • Regler ne ispravlja struju iz generatora kad su mu izlazne stezaljke u kratkom spoju.
 • Upravljačku elektroniku je nemoguće uništiti čak i kad napon na akumulatoru znatno pređe 12V (teoretski ±150V, a praktično svaki regler ima ugrađen tranzijentni supresor na stezaljkama prema akumulatoru)

     Serijski regler u monofaznoj verziji je testiran u punjenju gel akumulatora sa vanbrodskog motora , a monofaznoj i trofaznoj verziji je ugrađen na više motocikala u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Karakteristike reglera su:
 • Regulacioni napon: 14,45V standardno (13,7..14,5V, 27.4..28.6 prema zahtjevu)
 • Brz odziv regulacione petlje (manje od 50 us) koja regulira punjenje od poluvala do poluvala
 • Temperaturna ovisnost izlaznog napona: -2.2mV/K
 • Maksimalna trajna struja: 10, 15, 20, 30, 45A ovisno o generatoru
 • Tip generatora: monofazni, dvostruki monofazni ili trofazni
 • Maksimalni ulazni AC napon: 100VAC, do 200VAC za HV verziju
 • Integrirana zaštita od previsokog ulaznog napona (>180VDC / >360VDC za HV verziju ) pokreće punjenje akumulatora da zaštiti elemente reglera.
 • Točnost održavanja napona: 0,1V
 • Regulirani napon akumulatora jako malo ovisi o dužini žica do reglera
 • Potrošnja struje iz akumulatora: 68uA  (tj. 0.6Ah godišnje = zanemarivo)
 • Masivniji hladnjak
     Serijski regler u trofaznoj verziji na motociklima kojima okretaji prelaze 8000 u minuti (i napon preko 200Vp) zbog induktiviteta namotaja ostaje uključen zbog preklapanja ispravljenih DC struja preko dvije faze. Pri tome napon na akumulatoru može skočiti i preko 17V. Događanje nema veze sa kvalitetom reglera, već isključivo je posljedica prekratkog vremena za izbijanje energije iz induktiviteta pojedinog faznog namota. Rješenje za to sam našao u roku nekoliko dana (krajem 5.mj. 2009.) i dobio serijsko paraleni regler. Regler funkcionira kao serijski regulirajući napon akumulatora, a kad se dogodi zakazivanje i napon na akumulatoru skoči za dodatnih 0,25V aktivira se paralelni zaštitini regler i tiristorima kratko spoji ulazne generatorske stezaljke. Brzina aktiviranja paralelnog reglera je reda nekoliko mili sekundi. Čim se napon akumulatora smanji na "regulirani napon" +0,2V paralelni regler se isključuje i regulaciji opet vrši serijski regler. 3FHVSP regler izrađujem u 41% produženom kućištu ili u dva odvojena kućišta. Cijena je ista.
     Moram istaknuti da monofazni i dvostruki monofazni serijski regleri ne mogu imati problema sa frekvencijom napona i induktivitetom namotaja generatora. Sličan problem nastaje kada se koristi 100VAC regler (monofazni ili trofazni) na generatoru koji prelazi 120VAC. Tada se 100VAC serijski regler aktivira i počen puniti akumulator da bi se zaštitio od previsokog ulaznog napona. Da se to ne dogodi, regler bi se mogao trajno uništiti i možda pri tome izazvati uništenje generatorskih namota. Za tu svrhu imam 200VAC serijske reglere koji su otporni na viši ulazni napon. Visok napon sa generatora je obično povezan sa motorima koji prelaze 8000 okretaja u minuti.

     Karakteristike 3FHVSP reglera su:
 • Regulacioni napon: 14,45 standardno (13,7..14,5V prema zahtjevu)
 • Aktiviranje paralenog reglera: 14,7V uključenje / 14,65V isključenje
 • Brz odziv regulacione petlje (manje od 50 us) koja regulira punjenje od poluvala do poluvala
 • Temperaturna ovisnost izlaznog napona: -2.2mV/K
 • Maksimalna trajna struja:  30A ovisno o generatoru
 • Tip generatora: trofazni
 • Maksimalni ulazni AC napon:  do 200VAC
 • Integrirana zaštita od previsokog ulaznog napona (>360VDC za HV verziju ) pokreće punjenje akumulatora da zaštiti elemente reglera.
 • Točnost održavanja napona: 0,1V
 • Regulirani napon akumulatora malo ovisi o dužini žica do reglera
 • Potrošnja struje iz akumulatora: 134uA  (tj. 1.2Ah godišnje = zanemarivo)
 • Masivniji hladnjak

     Dakle, dobili smo proizvod koji ima skoro idealne karakteristike. Međutim, upotreba ovog reglera zahtjeva pridržavanje slijedećeg:
 • Akumulator mora biti u dobrom stanju tj. mora moći preuzeti struju iz generatora.
 • Moto regleri moraju biti instalirani na mjestu sa dobrim provjetravanjem
 • Nazivna struja reglera mora biti jednaka ili veća od mogućnosti proizvodnje generatora
 • Ako postoji problem sa instalacijom regler spajajte direktno na akumulator
 • Nikad ne odvajajte akumulator dok radi motor (generator)!
 • Provjerite generator prije ugradnje. Ne smije imati nikakav električki spoj sa kućištem (moguće je kod kvara).
 • Ne pridržavanjem ovih mjera možete izazvati oštećenje na elektroničkim sklopovima koji su spojeni na akumulator ili samog reglera, a garanciju neću uvažiti
    Ta pravila vrijede i za originalne reglere te to nisu nikakvi specijalni zahtjevi. Svaki savjestan motorista i nautičar ih se i inače pridržava.    Razvoj mojih reglera ide dalje:

 •     Ovisno o spefifičnim potrebama dobivam narudžbe za različite reglere te se dobivaju razne varijacije. Tako sam realizirao i 7V monofazni serijski regler. Karakteristike su iste kao kod 14V verzije, ali ima 4 puta manje gubitke u mirovanju.

 •    Na isti način došlo je i do realizacije poluvalnog tiristorskog 14V reglera. Tu generator ima jedan kraj uzemljen i standardna konfiguracija tiristora nije moguća. Problem sam uspješno riješio spojem koji osigurava okidanje tiristora već pri malom naponu prema donjoj blok shemi. Gubitak u mirovanju je isti - 68uA.
 •     Realizirao sam i 14V monofazni paralelni regler kao zamjenu za originalni regler budući da se serijski regler nije smio koristiti kad se napon sa generatora koristi i u druge svrhe. Tu je primjer  skutera GEELY JL150T koji isti napon koristi za automatski čok. Struja gubitaka u mirovanju je i tu samo 68uA.
 •   Realizirao sam i 14V alternatorski regler sa ugrađenim diodama za motocikl (Honda CB900). Iako sam postojeće rješenje za taj tip reglera već imao, iskoristio sam provjereni komparator iz serijskih reglera. Zbog početne startne struje pobude regler se mora spajati na žicu kontakta.

 •   Realizirao sam i 14V monofazni regler sa ugrađenim izlazom za žaruljucu (3W ili LED) koja se pali kad nema punjenja. Drugi kraj žaruljuce se spaja na kontakt+ žicu. Izlaz je zaštićen od preopterećenja. Doplata za izlaz za žaruljicu je 50kn.
 •   Na jednostavan način moguće je priključiti LED indikator punjenja na svaki serijski regler. LED indikator trajno svijetli ako nije postignut zadani napon. Kad se održava zadani napon trepće u ritmu dopunjavanja, a kad je napon veći od zadanog tada je ugašen. LED indikator može biti na regleru ili na žicama. Doplata je 15 odnosno 30kn ako je LED na kablu.
 •   Shema regulacione elektronike je unaprijeđena te u verziji 2.0 ima veće pojačanje greške i stabilnije održavanje napona. 
 •   Za brodsku primjenu može se realizirati i dvostruki regler koji sa jednog monofaznog generatora može neovisno puniti 2 akumulatora Snaga generatora se jednako razdjeljuje na oba akumulatora. Regulirani napon na svakom akumulatoru može biti drugačiji (ako se to želi). Time se može postići da je akumulator za startanje motora uvijek spreman i time povećana sigurnost plovidbe.
 • Također sam napravio i regler za punjenje 24V akumulatora. Razlika je samo u podešenom naponu. Generator mora davati viši napon da bi punjenje bilo moguće i na manjem broju okretaja mašine.
 • Na svaki regler se može opciono dodati i kontakt žica kojom se uključuje regler. Time se skoro potpuno isključuje pražnjenje akumulatora i isključuje prisutnost napona na žicama generatora dok regler ne radi. To je važno npr. na nekim verzijama instalacije Kawasaki KLE500 gdej je jedna žica generatora iskorištena da preko diode uključuje relej svjetala. dodatna opcija košta 10kn.
 • Na serijsko paralelnom regleru je poboljšana zaštita od previsokog napona na izlazu (03/2013). Zbog toga će regler biti otporniji na uništenje kod mogućeg prekida spoja sa akumulatorom. Garanciju na taj poboljšani regler sam produžio na 4 godina.

 •  Shema regulacione elektronike je unaprijeđena te u verziji 3.1 te je dodana temperaturna zaštita koja gasi serijski regler na 70°C.
     Malo riječi i o izvedbi i odabiru poluvodiča
 
    Svaki regler izrađujem tako da su ugrađeni elementi rade na oko 50% do 70% svojih mogućnosti kod nominalne struje. Također, odabirom su upotrebljeni samo diode i tiristori (Philips, ST, Vishay, itd.) koji imaju najmanje zagrijavanje (kod istih radnih struja). Time dobivam pouzdan sklop i smanjujem grijanje poluvodiča. Naime, jači poluvodiči imaju bolje odvođenje topline i time dobivam dvostruki efekt. Manje grijanje zbog manje električke impedancije i manje vršno zagrijavanje zbog boljeg odvođenja topline. Niža radna temperatura višestruko povećava životni vijek poluvodiča. Upotrebljeni hladnjaci su najbolji koje sam mogao pronaći po omjeru volumena i dobrog odvođenja topline. Zbog zaštite reglera između izlaznih izvoda ugrađujem tranzijentni supresor. Ovaj tip reglera ni u jednoj izvedbi ne sadrži elektrolitske kondenzatore. Zbog toga nikad neće nastati greške vezane uz sušenje elektrolita (ovisno o temepraturi rada može se pojaviti promjena karakterisitka već nakon 2000 sati rada). Upotrebljeni su metal film otpornici velike preciznosti i stabilnosti.

     Time dobivamo profesionalno izveden regler. Ako Vam nije poznato, postoji velika razlika između profesionalnih izvedbi i izvedbi za široko tržište. Prva ima na prvom mjestu kvalitetu i trajnost, a druga nisku cijenu. A meni je pouzdanost sklopa uvijek na prvom mjestu.

     Za HV verziju se koriste 400V diode i tiristori. Ovu verziju reglera treba koristiti kada se očekuje napon generatora preko 100VAC.

     Za motocikle se koristi manji hladnjak nego za brodske regulatore. Razlog je što nema dovoljno mjesta za veliki hladnjak, a zbog strujanja zraka preko reglera nije ni potrebno imati veliki hladnjak. Strujanje zraka može poboljšati efikasnost hladnjaka za 3 do 5 puta te za toliko i  hladnjak može biti manji. Koliko sam vidio, neki motoristi su ugradili 12V ventilatore na standardne reglere da bi im produžili vijek trajanja. Na našim reglerima to nije potrebno. Potrebno je na moto verzijama osigurati barem 3m/s propuha i regler se neće pregrijati.

    Svaki regler se izrađuje prema potrebama korisnika ovisno o snazi generatora, potrebnoj struji i primjeni (motocikl ili brodski motor). Regler se isporučuje sa 0,9m dugačkim žicama (kabel) na koje se treba spojiti generator i akumulator (preko konektora koji već postoje). Elektronika reglera je zalivena u poluretansku dvokomponentnu smolu koja je štiti od vlage i oštećenja. Reglere  označene  pink  isporučujem odmah. To su regleri koji zadovoljavaju većinu zahtjeva i najčešće se koriste. Ostale u roku 2 dana. Regler ima ugrađeni LED indikator postignutog napona i temperaturnu zaštitu od pregrijavanja na 70C.

    Na ukupnu cijenu utječe veličina hladnjaka, broj faza ulaza, nazivna maksimalna struja punjenja te eventulani dodatak izlaza za signalnu žaruljicu.

  Za generatore do 100V AC - standardno (do 8000 1/min)
oznaka
tip
struja
hladnjak
namjena
cijena
sa PDV
snaga AC
generatora
disipacija
K/W
zagrijavanje
v=0m/s
dimenzije
š*d*v [mm]
Status
14V-1F-10A-A
1F
10A
A
335kn
140W
25W
1,8
+45K
88*100*25
u proizvodnji
 14V2X-1F-10A-B  1F  5+5A B brodski 2x  140W   25W 1,5  +37,5K  88*100*35  po narudžbi 
14V-1+1F-15A-A
1+1F
15A
A
335kn
210W
22,5W
1,8
+40,5K
88*100*25
po narudžbi
14V-3F-15A-A
15A
A
365kn
210W
37,5W
1,8
67,5K
88*100*25
u proizvodnji
14V-1F-10A-B
1F
10A
B
365kn
140W
25W
1,5
+37,5K
88*100*35
u proizvodnji
14V-1F-15A-B
1F
15A
B
moto
385kn
210W
37,5W
1,5
+56,25K
88*100*35
u proizvodnji
14V-1+1F-15A-B
1+1F
15A
B
350kn
210W
22,5W
1,5
+33,75K
88*100*35
po narudžbi
14V-3F-15A-B
15A
B
395kn
210W
37,5W
1,5
+56,25K
88*100*35
u proizvodnji
14V-1F-30A-B
1F
30A
B
moto*

420W
75W
1,5
+112,5K
88*100*35
samo HV tip
14V-3F-30A-B
3F
30A
B
moto*

420W
75W
1,5
+112,5K
88*100*35
samo HV tip
14V-1F-20A-C
1F
20A
C
brodski

280W
50W
0,85
+42,5K
100*100*50
u proizvodnji
14V-1F-30A-C
1F
30A
C
moto

420W
75W
0,85
+63,75K
100*100*50
samo HV tip
14V-3F-30A-C
3F
30A
C
moto
420W
75W
0,85
+63,75K
100*100*50
samo HV tip
14V-3F-45A-2C
3F
45A
C*2
moto

630W
112,5W
0,42
+47,25K
100*200*50
samo HV tip


  Za generatore do 200V AC - HV  (3FHV do 8000 1/min, 1FHV do 15000 1/min)
oznaka
tip
struja
hladnjak
namjena
cijena
sa PDV
snaga AC
generatora
disipacija
K/W
zagrijavanje
v=0m/s
dimenzije
š*d*v [mm]
Status
14V-1+1FHV-15A-A
1+1FHV
15A
A
395kn
210W
22,5W
1,8
+40,5K
88*100*25
po narudžbi
14V-1FHV-15A-A
1FHV
15A
A
moto
400kn
210W
37,5W
1,8
+67,5K
88*100*25
po narudžbi
14V-3FHV-15A-A
3FHV
15A
A
moto

210W
37,5W
1,8
+67,5K
88*100*25
ne radimo
14V-1+1FHV-15A-B
1+1FHV
15A
B
355kn
210W
22,5W
1,5
+33,75K
88*100*35
po narudžbi
14V-1FHV-15A-B
1FHV
15A
B
moto
430kn
210W
37,5W
1,5
+56,25K
88*100*35
po narudžbi
14V-3FHV-15A-B
3FHV
15A
B
moto
210W
37,5W
1,5
+56,25K
88*100*35
ne radimo
14V-1FHV-30A-B
30A
B
525kn
420W
80W
1,5
+120K
88*100*35
u proizvodnji
14V-3FHV-30A-B
3FHV
30A
B
545kn
420W
80W
1,5
+120K
88*100*35
u proizvodnji
14V-1FHV-30A-C
1FHV
30A
C
moto
420W
80W
0,85
+68K
100*100*50
po narudžbi
14V-3FHV-30A-C
3FHV
30A
C
moto

420W
80W
0,85
+68K
100*100*50
po narudžb


  Za trofazne generatore do 200V AC preko  8000 1/min- HVSP - NOVO
oznaka
tip
struja
hladnjak
namjena
cijena
sa PDV
snaga AC
gneratora
disipacija
K/W
zagrijavanje
v=0m/s
serijski rad
dimenzije
š*d*v [mm]
Status
14V-3FHVSP-15A-AX
3FHVSP
15A
AX

210W
37,5W
1,2
+45K
88*141*25
ne radimo
14V-3FHVSP-30A-AX
30A
AX
700kn
420W
80W
1,2
+96K
88*141*25
u proizvodnji
14V-3FHVSP-30A-BX
3FHVSP
30A
BX
moto*
750kn
420W
80W
1
+80K
88*141*35
po narudžbi


     Kupovinom ovog reglera vjerujem da ste riješili problem sa reglerom dok god imate motocikl. Postavljenjem reglera na propuh i redovitim periodičkim kontroliranjem stanja akumulatora i spojnih žica dobiti ćete više pogodnosti:
 • Preciznu regulaciju punjenja akumulatora. Ovaj regler ima minimalni filtar na komparatoru napona akumulatora i unutar 0,1V uključuje ili isključuje punjenje akumulatora.
 • Postignuti napon na akumulatoru će biti malo ovisan o otpornosti žica do akumulatora. (Ovo je često razlog lošeg punjenja kod paralelnih reglera i kad su ispravni)
 • Smanjenje grijanja reglera i namotaja generatora znači da je sačuvana snaga te motocikl dobiva sitnih 50..300W (do 0.4KS) na snazi.
 • Zbog smanjenja opterećenja motora javlja se moguća ušteda je na gorivu (maksimalno nekoliko postotaka).
 • Možete zaboraviti na skidanje akumulatora sa motocikla jer nema pražnjenja akumulatora (samo 0.6Ah/godini stajanja)
    Regler je uspješno ugrađen na slijedeće motocikle (plovila i strojeve): spisak.pdf

Acces Apollo 300  quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Acces 400 quad                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Acces 450  quad               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Adly 280                            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Adly 280 AU                       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Adly 300XS  quad              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
Adly 320AU  quad              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#8
Adly 500 quad                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Agon 750 quad                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Agregat za struju              (regler 14V-1F-15A-B)#2,  (regler 14V-1F-10A-B)#7; (regler 14VHV+1F-10A-B)#2; (regler 14V-1FHV-30A-B)
Aprilia 500                         (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
Aprilia 1000                       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Atlantic 500           (regler 14V-3FHV-30A-B  - zamjena za Ducati energia 434 40 6001) #4
Aprilia Caponord 900       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Caponord ETV1000      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  - ugradnja ispod sjedala !)#26
Aprilia Caponord ETV1000  2004.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Caponord ETV1000  2005.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Futura 1000           (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Aprilia Leonardo 150        (regler 14V-3FP-15A-AX po narudžbi)#2
Aprilia Mile 1000 2002.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Mile 1000 2004.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia RS50                       (regler 14V-1F-10A-B) - potrebna izmjena instalacije zbog prebacivanja svjetala na DC napon
Aprilia RS128 red rose     (regler 14V-1F-20A-A)
Aprilia RVS1000 mile        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia RVS1000R              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia RVS1000R  2005.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia 125 Pegaso 1993. (regler 14V-1F-15A-A -  održava 14V na akumulatoru što ni ispravni originalni regler ne može) #3
Aprilia 125 Tuareg            (regler 14V-1F-15A-A)#3 - fali NPN lamp out!
Aprilia 125 Tuareg            (regler 14V-1F-20A-A-LO) - NPN lamp out!#2
Aprilia Tuareg 350  1986.  (regler 14V-1+1FHV-30A-LO+K po narudžbi + izmjena spoja na generatoru!)
Aprilia Scarabeo 250        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Scarabeo 250ie     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Scarabeo 500        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Sportcity 250        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
Aprilia Sportcity 250IE        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Pegaso 600    1990.    (regler 14V-3F-15A-B)#2
Aprilia Pegaso 650            (regler 14V-3F-15A-B)#21;  (regler 14V-3F-15A-A)#2, (regler 14V-3FHV-30-B)
Aprilia Pegaso 650   2001.    (regler 14V-3F-15A-B)#2
Aprilia Pegaso 650  inj     (regler 14V-3F-15A-B)
Aprilia Pegaso 650  2002. inj     (regler 14V-3F-15A-A)#5
Aprilia Pegaso 650  cube 2000.    (regler 14V-3F-15A-B)
Aprilia Pegaso 650  cube    (regler 14V-3F-15A-A)
Aprilia Tuono 1000              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#6
BMW F650                         (regler 14V-3F-15A-A)#2
BMW F650 1993.               (regler 14V-3F-15A-A)#2
BMW F650 1996.               (regler 14V-3F-15A-A)#5
BMW GS650F                     (regler 14V-3F-15A-A)
Bombardioer DS650 Baja quad         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Brix radni stroj  za ravnanje betona              (regler 14V-3F-15A-B)
Brodski generator             (regler 14V-1F-15A-B),   (regler 14V-1F-20A-C-LD)#2
Brodski generator Bukh 8ks  (regler 14V-1+1FHV-15A-B-LO)
Brodski generator Bukh 10ks  (regler 14V-1+1FHV-15A-B-LI)
Buell Firebolt XB12R          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Cagiva 350ccm / generator 160W/50VAC  (regler 14V-3F-15A-B) - instalacija treba biti izmjenjena ako su svjetla na AC naponu
Cagiva 350 Elefant            (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
Cagiva 650 Elefant            (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
Cagiva 900IE Elefant  1990.        (regler 14V-1FHV-30A-B)#2
Cagiva Mito 125                (regler 14V-1F-15A-B) - potrebna izmjena na žicama spojenim na starter box (extra sklop)
Can-am DSX650                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Chrysler 45                         (regler 13.7V-1F-10A-B vanbrodski)
CF MOTO 150                     (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 150                     (regler 14V-3F-15A-B)#2
CF MOTO sharm 150          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
CF MOTO Esharm 150         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#5, (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
CF MOTO Esharm 150E      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
CF MOTO Esharm 150EFI   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
CF MOTO 250                      (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 250 1998            (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 500  kineski quad  (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 500A  kineski quad  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Ducati 500 GTL 1975.     (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO)
Ducati 750                       (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
Ducati 848 2008.            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Ducati Monster 520         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Ducati Monster 600          (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)#2; (regler 14V-3FHV-30A-B)
Ducati Monster 696 2008.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Ducati ST2                         (regler 14V-1FHV-30A-B)#4, (regler 14V-1FHV-30A-B-LO)
Evinrude 35 3T 1990-2001 (regler 14V-1F-30A-B vanbrodski)
Gelly skuter JL150T          (regler 14V-1FP-15A-A paralelni regler po narudžbi!)#3
Gelly skuter 50ccm          (regler 14V-1FP-15A-A paralelni regler po narudžbi!)
Gilera GP800             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera RX125             (regler 14V-1+1FHV-15A-A)
Gilera 250 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera 250IE skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera 500 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera Nexus 500 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Harley Davison Glide    (regler 14V-3FHV-30A-B)
Harley V-Rod 1250     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hatz dizel brodski    (regler 14V-1+1FU-15A-B - predviđen za dvostruko poluvalno ili punovalno)    
Hatz                            (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K)#2
Hatz kompresor (agregat)    (regler 14V-1FHV-30A-B-K+LO lampica spojena drugim krajem na masu)
Hath 2G40H valjak      (regler 14V-1F-30A-B)
Hisun 350                  (regler 14V-3F-15A-B)
Hisun ATV350 quad   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda 125                 (regler 14V-3F-15A-B)
Honda skuter ...       (regler 14V-3F-15A-A)
Honda agregat        (regler 14V-1F-10A-B)
Honda Black Widov 750   (regler 14V-3F-15A-A)
Honda CB400 N  1979  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CB500             (regler 14V-3F-15A-B)?
Honda CB500FT           (regler 14V-3F-15A-B)
Honda CB500S             (regler 14V-3F-15A-B)
Honda CB500   1997  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CB600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CB650           (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
Honda CB750F         (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
Honda CB900             (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
Honda CBF600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBF600F        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBF1000A       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBF1000 ST(FA) 2010   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR600  1996.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda CBR600F 1996.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Honda CBR600F 1998.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX, orginalni regler ima konektor na sebi)#5
Honda CBR600F 2000.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR600F 2002.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR600FR  1991.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR600 RR        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR F600          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900  RR 2003  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #4
Honda CBR900  RR 1996   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda CBR900  RR 1997   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda CBR900   1997   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900   1998   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900   2003   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR900              (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
Honda CBR919   1999.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR919   RR 1999.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR929                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR929  RR 2001. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR954  2003         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR1000 2005.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR1000RR      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR1100          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Honda CBR1100XX      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Honda Goldwing 1100   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda GS500          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda GSR600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda GSXR600  2001.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda Hornet 600    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3 generator sa magnetima
Honda Hornet 600F  1998.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda Hornet PC34 2000. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda NSR 125R       (regler 14V-3F-15A-B)
Honda NX400             (regler 14V-3F-15A-B)#3
Honda Shadow 570 RC44 1997.     (regler 14V-3FHV-30A-B)
Honda Shadow 600          (regler 14V-3FHV-30A-B)
Honda Shadow 750          (regler 14V-3F-15A-B) #4
Honda Shadow 750 ACE         (regler 14V-3F-15A-B)
Honda Shadow 750  2000.     (regler 14V-3F-15A-B)
Honda Shadow VT750 C2 ACE   (regler 14V-3F-15A-B)
Honda Shadow VT750 C   (regler 14V-3F-30A-B)
Honda Transalp XL600    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda Transalp 650    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda Varadero XL1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Honda Varadero XL1100 1999.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda Varadero XLV1100 1999.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR250                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR750                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #6
Honda VFR750F                  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR800                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#16
Honda VFR800  2003.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR800  2006.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VT750                     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VT750 Black Widow   (regler 14V-15A-A)
Honda VT750 shadow 1997. (regler 14V-3F-15A-A)#2
Honda VT750 shadow        (regler 14V-3F-15A-A)
Honda VT750 RC44 1997. (regler 14V-3FHV-30A-B)
Honda VTR1000FW 1998.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda XL125                       (regler 7VAC+7V-10A-A + staviti žarulje prave snage!!)     
Honda XL600                       (regler 14V-3F-15A-A)
Honda XR125                       (regler 14V-3F-15A-A)
Honda XRV750 Africa Twin    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#13
Honda 6KS vanbrodski       (regler 14V-1F-10A-B)
Honda 86KS vanbrodski    (regler 14V-3FHV-30A-A 100°C)
Husaberg FE04 2004. 450ccm   (regler 12VAC+1FG-15A-AX)
Husqvarna SM570R           (regler 14VAC-1F-15A-A po narudžbi)
Hyosung 250                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3, (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung Comet 650     (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung Comet GT650   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hyosung GT650R    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Hyosung HV650            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hyosung Aquila 125     (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung Aquila 250     (regler 14V-3F-15A-B)#6
Hyosung Aquila GV650     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#10- potrebno spojiti direktno na akumulator preko 30A osigurača!
Hyosung Aquila GV650FI  2008.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Hyosung GT250          (regler 14V-3F-15A-B)! regler nije za visoke okretaje!, (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hyosung GV250          (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung RX125          (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung Aquila GV250     (regler 14V-3F-15A-B)#5
Johnson vanbrodski       (regler 14V-1FHV-30A-B)
Johnson 25KS 2T vanbrodski       (regler 14V-3F-15A-B)
Kawasaki 454 LTD        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki ER6N 650     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki GPZ 500S      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki GPZ 500S   2002.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki GPZ 650       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX - teška ugradnja!)  
Kawasaki KLE 500 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #15; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#55
Kawasaki KLE 500 twin   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Kawasaki KLR 650 1988. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Kawasaki VN900    (regler 14V-3F-15A-A)#4
Kawasaki VN1500    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki Z750      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Kawasaki ZZR600 1998.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Kawasaki ZX6R     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki ZX10 ninja    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki ZX10R 2008.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki 750      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kymco Zing 125     (regler 14V-1F-15A-B)#6, (regler 14V-1F-15A-A)#1
Kimco Zing 250      (regler 14V-1FP-15A-A)
Kymco 250 skuter (regler 14V-3F-15A-B)#2
Kymco Venox 250  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kymco MXU 250 quad (regler 14V-3F-15A-B)#3
Kymco 300 downtow   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Kymco 500 skuter  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kineski motocikl 150ccm; 6000rpm (regler 14V-1F-15A-A)
Kineski quad 280ccm   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kineski quad           (regler 14V-3F-15A-B)      
Kineska Vespa         (14VAC-1F-15A-A po narudžbi)   
Kineski alternator JF2314 (regler za pobudu 28V-P-PNP2A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)
Kosilica sa Bridge motorom  (regler 1FG-15A-B)
Kosilica (regler 14V-1+1FGP-30A-B)
KTM 450                 (regler 14V-3F-15A-B)
KTM STM990  2009.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
KTM 990                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Laverda 500/1987. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K sa izlazom za lampicu po narudžbi)#3
Linhai 520 twin        (regler 14V-3F-15A-B)
Lombardini 6LD360 motokultivator (regler 14V-1F-10A-B)
Lombardini 2Cyl radni stroj vibrator  (regler 14V-1F-15A-B)
Mariner 25KS 1989.  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Mariner Mercury 3CYL 75/90KS 2T 1990.-2000. (regler  14V-1FHV-15A-B)
Malaguti Madison    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Malaguti Madison   RS250 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Malaguti Madison   400 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Mercury vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 4KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B); (regler 14V-1FHV-10A-B)
Mercury 9,9KS 2T vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 15KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 20KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B); (regler 14V-1FHV+10A-B)#2
Mercury 20KS vanbrodski (regler 14V-1FHV-15A-B-K-Tacho)
Mercury 25KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 30KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 40KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B), (regler 14V-1FHV-10A-B)
Mercury 75KS vanbrodski (regler 14V-3FHV-30A-B-Tacho)
Mercury 75KS vanbrodski (regler 14V-3FHV-30A-B 100°C)
Mercury 90KS 4T vanbrodski     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
MF radni stroj - kompresor sa generatorom (regler 14V-1FHV-30A-B)
Moto Guzzi California 1000  1997. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)#3
Moto Guzzi California 1000 EV 1998. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)#2
Moto Guzzi                               (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K)
Moto Guzzi Breva 750    (regler 14V-1FHV-30A-B-K)
Neuson 1402RD mini bager    (regler 14V-1F-15A-B-LO sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Peugeot Jet Force 50ccm   (regler 14V-3F-15A-B) #2
Peugeot Jet Force 125        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Peugeot Geopolis 250 IE (Quasar 250 IE)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio X7 250IE                             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio X8 150 (skuter)                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio X8 250IE (skuter) 2006.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
Piaggio X8 400 (skuter)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Piaggio X9 180 (skuter)  1991.  (regler 14V-3F-15A-B)
Piaggio X9 250 (skuter)   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Piaggio X9 500 (skuter)   (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
Piaggio Beverly 250  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)!#10
Piaggio Beverly 250ie  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#9
Piaggio Beverly 400  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)!#4
Piaggio Beverly 400ie  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio Beverly 500  (skuter)    (regler 14V-3FHV-30A-B)#2; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#17!
Piaggio EVO300  (skuter)           (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio Sportcity 250ie        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Piaggio XEVO400                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Polaris 450                 (regler 14V-1F-15A-B)
Polaris 500                 (regler 14V-1FHV-30A-B);  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Polaris Sportsman 570                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#11
Polaris 800                 (regler 14V-3FHV-30A-B)
Polaris Sportsman 850                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Polaris 900                              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Polaris Scrambler XP1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3,  (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)#3
Radni stroj         (regler 14V-1F-20A-B-K-LO), (regler 14V-1FHV-10A-B)
Shibaura P185F minibager  (regler 14V-1F-15A-B-K-LO+ po narudžbi = zamjena za Denko RS5101)
SMC Jumbo 301 quad        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Spy Racing F1 350 quad    (regler 14V-3FHV-30A-B)
Stritrace 450 quad   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Suzuki DF6 6KS         (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Suzuki 9.9                 (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Suzuki 15ks               (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Suzuki 25ks               (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski; regler 14V-1FHV-10A-A 100°C vanbrodski)
Suzuki FOR 50KS       (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski)
Suzuki Burgman 250    (regler 14V-3F-15A-A)#5
Suzuki Burgman 400    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Suzuki Burgman 650    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki DL650 V Strom   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki 650 V Strom    2010.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki DL1000 V Strom   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Suzuki DR250 1982.         (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki DR600                (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki DR600S 1985.        (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki DRZ400             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki DRZ400S            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GS500E              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GS750 1988.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GS8550E 1983.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSF400 Bandit  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSX250E 1983.     (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki GSX550ES          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSX900 +            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSX1100 ES (/EF) 1983..1985   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSX1300 B king       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600 2005. K5     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600 2006.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki GSXR600 2008.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
Suzuki GSXR600 K4 2004.          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GRSR600 K4      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600 SRAD        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#11
Suzuki GSR650              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR750              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
Suzuki GSXR750  1998.            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR750  EF            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR1000                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder 750                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder 1400 1999.   (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
Suzuki Intruder 1400 1990.   (regler 14V-3FHV-30A-B)#3
Suzuki Intruder 1400    (regler 14V-3F-15A-A);  (regler 14V-3FHV-30A-A 100°C)
Suzuki Intruder 1400    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder VL1500    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder V1800   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki K7                     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki LTZ450  quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki Marauder VZ800    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki SV650                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Suzuki Vstrom 1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Vstrom DL1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki VN800                    (regler 14V-3F-15A-A)
Suzuki VS700 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki VS800 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki VS1400 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki VS1400 Intruder  1994.  (regler 14V-3FHV-30A-B)
Sym HD200 skuter  (regler 14V-1F-15A-B; čok koji  bio je spojen na generator je isključen)
Sym Husky 150ccm  (regler 14V-1F-15A-B)
Takeuchi TB12 mini bager (regler 14V-1F-15A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)
Tasso mini auto   (regler 14V-3F-30A-B-K-LO po narudžbi)
TGB Access Apollo 250 (quad)  (regker 14V-3FHVSP-30A-AX)
TGB Access Apollo 300 (quad) (regler 14V-3F-15A-B) #4
TGB Access Apollo 450 (quad)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
TGB Blade 250 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B), (14V-3FHVSP-30A-AX)#7
TGB Blade 425 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B-LO)#3, (14V-3FHVSP-30A-AX)#8
TGB Blade 525 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B-LO)#3, (14V-3FHVSP-30A-AX)#4
TGB X-Motion  250 (skuter)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#11
Tohatsu M40c                    (regler 13.7V-1F-10A-B vanbrodski), (regler 14V-1F-10A-B)
Tohatsu 9,8KS                  (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 9.9KS dvotaktni  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#3
Tohatsu 9.9KS dvotaktni  (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 9.9D2                (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Tohatsu 15KS 2 takta    (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 18KS                 (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 25KS 2 takta    (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 30ks 2 takta     (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski), (regler 14V-1FHV+10A-A vanbrodski)
Tohatsu 30KS                  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
Tohatsu 30KS                  (regler 14V-1FHV-10A-B)
Tohatsu 40KS                   (regler 14V-1FHV+15A-A), (regler 14V-1FHV-10A-B)
Tohatsu 40KS                   (regler 14V-1F-10A-A vanbrodski)
Tohatsu 45KS                   (regler 14V-1F-10A-A  100°C vanbrodski)
Tohatsu 45KS                   (regler 14V-1F-10A-B  100°C vanbrodski)
Tomo Vinković                 (regler 14V-1+1F-15A-B) (bez kontakt ulaza i izlaza za lampicu!)
Tomo Vinković                 (regler 14V-1+1F-30A-B-LO - izlaza za lampicu, nema kontakt ulaza!)#2
Tomo Vinković                 (regler 14V-1+1F-30A-B-LO-K - izlaza za lampicu)
Tomo Vinković                 (regler 14V-1F-20A-B-LI)
Tomos                             (regler 7V-1F-10A-A)
Tomos                             (regler 14V-1FG-15A-A po narudžbi)
Tomos                             (regler 14V-1F-10A-A 50W generator/50V kod 5000 rpm vanbrodski)
Tomos 4.8                      (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #3
Tomos 10                        (regler 14V-1F-10A-B 75W vanbrodski)#4
Tomos 18                        (regler 14V-1F-10A-A 50W vanbrodski)#11
Tremix valjak            (regler 14V-1F-10A-B)
Triump Deitona 675     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Triump speed triple 955i  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Triumph spider 1050   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Valjak                            (regler 14V-1F-20A-B); (regler 14V-1F-30A-B)#2
Vespa PX200                 (regler 12VAC+1FG-15A-AX kombinirani AC+DC regler po narudžbi)
Yamaha 125ccm             (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha 5ks 2takta        (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
Yamaha 6KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 8KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #3
Yamaha 8KS 2T 1987.     (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Yamaha 9,9KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #4
Yamaha 9,9KS 4T 1995.   (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 15KS  SEAL          (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #2
Yamaha 15KS 4T               (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski)
Yamaha 18KS                    (regler 14V-1F-10A-B  vanbrodski)
Yamaha 20KS                     regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)#2
Yamaha 20KS 4T               (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)#2
Yamaha 25KS                     (regler 14V-1F-10A-A 100°C vanbrodski)
Yamaha 25KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #6
Yamaha 25KS  4T 2006.            (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 25KS  4T 2010.            (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#4
Yamaha 30KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 40KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 40KS BED F40      (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 50KS               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  vanbrodski)
Yamaha 60KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 90KS                     (regler 14V-1F-15A-B vanbrodski)
Yamaha F20BMHS 4T      (regler 14V-1FHV-10A-A 100°C vanbrodski)
Yamaha F8CMHL        (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#3
Yamaha F100              (regler 14V-3FHV-30A-A vanbrodski)#4
Yamaha F100              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  vanbrodski)
Yamaha 100KS            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX 100°C vanbrodski)#2
Yamaha FZR600          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha FZR600   1991.         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha grizli 300 quad     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Yamaha HVR1100              (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha MT03 660ccm      (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha R6                  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha RS250                  (regler 14V-1F-15A-A); (regler 14V-1F-15A-B)
Yamaha SR250                  (regler 14V-1F-10A-A  100°C)
Yamaha Virago 125ccm    (regler 14V-3F-15A-B)#2
Yamaha Virago 250ccm    (regler 14V-3F-15A-B) #10; (14V-3F-15A-A) #5
Yamaha Virago XV250       (regler 14V-3F-15A-A-K)
Yamaha Virago XV535       (regler 14V-3F-15A-A)#14;  (14V-3F-15A-B)#6
Yamaha Virago XV535  1988.   (regler 14V-3F-15A-B), (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha Virago 750ccm    (regler 14V-3F-15A-B) #11; (14V-3FHV-30A-B)
Yamaha Virago 1000ccm  1985.   (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha Virago 800/1000ccm  1995.   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha Virago 920ccm        (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha Virago 1100ccm      (regler 14V-3F-15A-B)#3
Yamaha Super Tenere 750    (regler 14V-3F-15A-B); (regler 14V-3F-15A-A)  
Yamaha Tenere XTZ660    (regler 14V-3F-15A-B) #3
Yamaha Tenere XTZ660Z  1996.g   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha Tenere XTZ750    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) - uzet radi kvalitete i garancije
Yamaha TDM 850 3VD 1993.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha TDM 850              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Yamaha TT600                  (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha XT550                  (regler 14V-1FHV-30A-B)
Yamaha XT600E 1993.             (regler 14V-3F-15A-B)#3
Yamaha XT660X                     (regler 14V-3F-15A-B)#3
Yamaha XTZ750                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha XVS125 drag star      (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha XVS125 drag star      (regler 14V-3F-15A-B) #4
Yamaha XVS250 drag star      (regler 14V-3F-15A-B)#5; (regler 14V-3F-15A-A)#2
Yamaha XVS250 drag star   2001.   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha XVS250 drag star   2003.   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha XVS650 drag star      (regler 14V-3F-15A-B)#2, (regler 14V-3F-15A-A)#2, (regler 14V-3FHV-30A-B)
Yamaha XVS1100 drag star    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX obavezno)#7
Yamaha YFM350R raptor quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Yamaha YZFR1                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
Yamaha YZFR1   2009.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha YZFR6                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Yamaguchi radni stroj      (regler 14V-1F-15A-A)
Yanmar B15 mini bager    (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Yanmar B37 mini bager    (regler 14V-1F-15A-B-K)
Yanmar F14 traktror         (regler 14V-1F-20-B)
Yanmar 3T72L-TBS           (regler 14V-1F-15A-B-LO+ sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Yanmar 3TNE68                   (regler 14V-1F-15A-B-LO+ sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)#2
Yanmar ... regler RS1106   (regler 14V-1F-15A-A)
Yanmar                                (regler 14V-1F-15A-B-LO+K sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Yanmar                                (regler 14V-1F-15A-B)#3
Yanmar 1101 ... regler RS2130  (regler 14V-1P-15A-A) za generator GP2108
Yanmar YM1802D               (regler 14V-1F-15A-B-LO+K sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Zohgyu Future 125 skuter (regler 14V-1F-30A-B)
Zongshen H2O 250             (regler 14V-3F-15A-B)
itd.
      #n= broj primjena na isti tip motociklaAko imate motocikl koji nije na spisku, koristite moj algoritam za pronalaženje odgovarajućeg reglera. Ako imate električnu shemu instalacije, mogu prema njoj odrediti da li Vam i koji točno moj regler odgovara.

      Stoga Vam preporučam upotrebu ovog reglera kao prvu i pravu zamjenu na motociklima sa AC generatorima. Ako niste sigurni koji trofazni regler bi Vam mogao odgovarati, preporučam da uzmete 14V-3FHVSP-30A-AX. Taj regler mijenja sve trofazne (a može i monofazne) originalne reglere do 30A.

        Na mojoj službenoj stranici www.sper.hr možete naći još dosta raznih realiziranih projekata od kojih dio ima i shemu po kojoj možete i sami složiti razne sklopove.

     Shemu od ovog reglera  ne objavljujem jer je to poslovna tajna. Umjesto toga prilažem blok shemu, koja je dovoljna da bi se prekontrolirala ispravnost reglera.
    

     Naručite li 10 ili više reglera popust je 15%.

    Regler možete naručiti e-mailom. Možemo Vam ga poslati i pouzećem. Cijena se tada povećava za troškove slanja (oko 50-75kn).

    Sve probleme sa ugradnjom možete riješiti kod mog prijatelja Ivice Radića (+385 91 3473267). On se već bavi godinama popravkom elektrike i mehanike na motociklima (paljenja, regleri, prematanje generatora, itd.).

    S poštovanjem,  Đuro Rajak, dipl. ing.

Ċ
Duro Rajak,
10. stu 2015. 05:56
Comments