คำร้องขอย้ายเข้านักเรียนจากสถานศึกษาอื่น

๓. คำร้องขอย้ายเข้านักเรียน

    3.1 เขียนคำร้องขอเอกสารให้เรียบร้อย

          3.1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบ ค่าบำรุงการศึกษา ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

          3.1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบ ผลการเรียน ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ

     3.2 เอกสารประกอบการขอย้ายเข้าเรียน

          3.2.1 แนบรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          3.2.2 ใบแสดงผลการเรียนหรือ หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา

          3.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา,มารดา,และของนักเรียน (กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ใช้ ใบสูติบัตรหรือใบแจ้งเกิดแทน)