Ρεφλεξολογία και Έρευνα

Ο δικτυακός τόπος Reflexology.Gr μεταφέρθηκε στη διεύθυνση reflexologyGr.wordpress.com

Η Ρεφλεξολογία μειώνει την ανάγκη και την ποσότητα παυσίπονων μετά από χειρουργική επέμβαση.

αναρτήθηκε στις 2 Νοε 2012, 8:01 π.μ. από το χρήστη Sofia R.

Reflexology Reduces the Requirement and Quantity of Pain Killers after General Surgery

Shweta Choudhary PhD, (Dept. of Biophysics), Dr. Guresh Kumar, Dr. Kulwant Singh (Dept. Of Biostatistics) All India Institute of Medical Science (AIIMS), New Delhi, India

Σκοπός της έρευνας: Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με μετεγχειρητικό πόνο μετά από γενικό χειρουργείο. 

Συμπέρασμα: Η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας προκαλεί σημαντική μείωση της απαίτησης αλλά και της ποσότητας σε παυσίπονα φάρμακα καθώς και σημαντική μείωση της αίσθησης του πόνου. 

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της έρευνας όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Reflexology Association of America.  

"Reflexology Reduces the Requirement and Quantity of Pain Killers after General Surgery

Shweta Choudhary PhD, (Dept. of Biophysics), Dr. Guresh Kumar, Dr. Kulwant Singh (Dept. Of Biostatistics) All India Institute of Medical Science (AIIMS), New Delhi, India

Purpose: To find the efficacy of Reflexology in patients with postoperative pain after general surgery.

Method: Sixty (60) adult patients of general surgery from The All India Institute of Medical Science over the period between 2002 – June, 2004. Patients were divided randomly into two groups.

Group I: Reflexology group (foot reflexology and required quantity of standard drugs.)

Group II: Control group (standard quantity of standard drugs.)

Standard drugs included: NSAID (Diclofenac) and Opioids (Pethidine and Fentanyl.

Pain score was measured by using a visual analog scale of  0 - 10.

In Group I, pain was measured at the time scale of 0, 2, 6, 24 hours, and additionally, 20 minutes prior to each hour. 20 minutes is the time interval before and after therapy. 0 hrs. is time which patient was shifted to recovery room.

In Group II, pain score was measured at time intervals of 0, 2, 6, and 24 hours only.

Results: Group I showed a significant decrease in pain scores and the requirement and quantity of drugs as compared to Group II.

Conclusion: The effect of Foot Reflexology causes a significant reduction of requirement and quantity of painkillers and significant reduction of pain score in Group I in comparison with Group II in post-operative patients of general surgery.

Introduction: Reflexology is the act of applying pressure on certain areas of the hands and feet that correspond to particular organs and glands of the body using specific thumb, finger and hand techniques without the use of oils, lotion or creams.

The physiological changes achieved with the application of pressure are based on the neurological relationship that exists between the skin and the nervous system.

Whereas, a therapeutic effect can be achieved by stimulation at a distance from the area where the pressure is applied. Reflexology believes that the body is reiterated, or mirrored on the feet and hands and works within a zonal system, as introduced by Dr. William Fitzgerald.

According to the zone theory, the body is divided into ten equal longitudinal zones (five on the left side and five on the right side) running through the body from the top of the head to the tips of the toes. If there is congestion in any part of the body, the corresponding zone is affected. Using this theory, we apply direct pressure to any part of the affected zone to stimulate the entire zone.

Dr. Riley supported the zone theory and his assistant, Eunice Ingham plotted the reflexes of all the body areas onto the feet, thus creating the foot map.

The study of Reflexology is based on anatomy and physiology of the human body. The principle of Reflexology is founded on the understanding of how the nerves work and what they mean to the human body Reflexology is one of the most miraculous means of utilizing a natural healing method for maintaining the body in a post-operative condition.

Reflexology is a non-pharmaceutical intervention. The body’s vital life force circulates along pathways with an estimated 800 points on the body. It is not necessary to know all of these points since the hand as well as the feet contain “reflex buttons” which are connected to all organs and glands. When these reflex centers are stimulated, they instantly send a surge of new vigor to the part of the body they are connected to and with no side effects.

The use of Reflexology has increased in medical care. Recent reports include usage in birthing, OBGYN care, post-surgical care, ICU, and patient support.

The International Institute of Reflexology clearly states that it does not make any medical claims.

Theory of Reflexology: There are over 7,200 nerve endings in each foot, which have an extensive interconnection with the central nervous system. These nerve endings are part of our sensory aparatus in which they sense pain and pressure, hot and cold, etc. Reflexology stimulates or fine-tunes this sensory apparatus and its neural pathways. Stress patterns are also manifested on the feet. There are many theories of Reflexology, some of which are explained here.

Applied Theory – the foot reflects the body’s response to the stresses of gravity and movement.

Blood and nerve supply theory – When muscles become tense, they press on the arteries causing sluggishness in circulation. This results in toxins in the blood, which would normally be excreted. At these deposits, needle shaped crystals settle in the extremities of the hands and feet. It is believed that these deposits interrupt some nerve impulses and cause dysfunction in the blood circulation.

Reflexology applies pressure to break down the crystals and release them through the excretory systems.

Pain: Post-operative pain is attributed to the cutting of pain fibers or irritation of pain nerve endings.

Methods used in prevention of post-operative pain:

Conventional Method – Painkillers such as NSAID (Diclofenac) and Opiods (Pethidine and Fetanyl.)

Non-conventional Method – Acupressure, Acupuncture and Reflexology.

Method: Sixty (60) adult patients were randomly divided into Group I (Reflexology group) and Group II (Control group).

Group I: Reflexology group (foot reflexology plus the required quantity of standard drugs.) N=32(12Males, 20 Females)

Group II: Control group (standard quantity of standard drugs.) N=28 (12Males, 16 females)

The standard pain killers used: NSAID (Diclofenac) and opioids (Pethidine and Fentanyl.)

Two types of measurements were used in this study:

Measurement of quantity and requirement of painkillers.

Measurement of pain score.

Pain score was done at four (4) different time intervals.

In Group I – Pain score was measured 0, 2, 6, 24 hours and 0 hrs.– 20 min., 2 hrs.-20 min., 6 hrs.-20 min. And 24 hrs.-20min.

In Group II – Pain score was measured at 0, 2, 6, 24 hours.

0 hours as defined as the time patient was moved to recovery room.

20 minutes is the time before and after Reflexology therapy.

It was noted that there was a decrease in the requirement and quantity of painkillers in the Reflexology Group I compared with the Control Group II.

Pain was monitored on a visual analog scale (VAS) of 0 to 10, with 0-5=Mild pain, 5=Moderate pain, and 5-10=Severe pain.

Group I received foot reflexology for 15-20 minutes sessions. Sessions began with reflexology relaxation techniques, and thumb (thumb walking and dig and back up) and finger (finger walking and finger rotary pressure) working techniques.

Areas reflexed were specific to type of surgery performed and the related areas of pain.

Results:

Comparison of quantity of painkillers in Group I and Group II

______________________________________________________

Time Interval:          0 hrs.          2 hrs.           6 hrs.          24 hrs.

_______________________________________________________

Group I                 65.5%        19.5%*           75%             65.5%

Group II               100%           85%              100%           100%__

P=.001 P=.001 P=.005 P=.002

*An absolutely significant decrease of requirement of drugs in Group I.

This study shows a decrease of the quantity of painkillers in Group 1 to less than 50% as compared to Group II.

Statistical analysis was done by applying the Fischer exact test (Chi square test).

Comparison of pain score in Group I and Group II

____________________________________________________________________________

Time Interval:     0 hrs.          2 hrs.            6 hrs.               24 hrs.

________________________________________________________________________

Group I          5.25±1.646     4.906±1.201   3.813±.5748    2.28±.683*

Group II         6.393±1.397    4.43±8          4.43±8             3.143±.5

__________________________________________________________________

P=.007 P=.026 P=.009 P=.000

*An absolutely significant decrease of pain score in Group I as compared to Group II..

Statistical analysis was done by applying the “T” test.

Comparison of pain score in Reflexology Group I before and after Reflexology Therapy.

_______________________________________________________________________

Time Interval:            0 hrs.       2 hrs.             6 hrs.          24 hrs.

______________________________________________________________________

Group I

Before therapy      5.25±1.65    4.91±1.20        .81±1.57      2.28±0.68

After therapy        5.28±1.42*   3.91±1.20**    3.06±1.46     1.59±.084**

_______________________________________________________________________

P=.927 P =.000 P=.000

*A non-significant decrease of pain score in Group I after Reflexology therapy.

**An absolutely significant decrease of pain after Reflexology therapy.

Discussion

Under most circumstances pain causes the greater amount of suffering, particularly after major surgeries. In some cases, nausea and vomiting may be distressing, particularly after minor surgery.

It is considered that there are areas of the body that have only one or two histological types of receptors, and yet, they are sensitive to variety of different stimuli.

The specific area of central nervous system to which afferent nerve fiber pass determines the type of sensation.

For example, if a pain nerve fiber is stimulated by heat, cold, touch, and pressure, the individual will experience only pain.

Gating Theory

Specific neural pathway for specific pain fibers (A delta nerve fibers) travel through the spinothalemic tract towards the central nervous system. When touch and pressure is applied on specific reflex point, it would activate slow conducting C fibers that take the same pathway thereby inhibit the path of A delta nerve fibers and block the pain.

According to this theory, pain signals pass through a number of traffic “gates” as they move from the area of injury upwards through the spinal cord to the brain.

Like a road or highway, these nerves can handle only a limited number of nerve signals at one time. The pain signals travel slowly. We can generate C fibers through use of Reflexology by applying pressure on a specific reflex point.

Reflexology generates competing stimulus of C fibers and effectively blocks the slow pain signals from reading the brain, blocking the pain pathway.

The gating theory says that pain impulse can be blocked in the spinal cord by inhibiting signals coming from touch nerve fibers due to this relief in pain.

Reflex Conditioning

Stimulus – Information is sent from the foot to the brain.

Evaluation – The brain analyzes the information.

Response – After brain response to the recent information by sending instruction to the entire body about how to adapt.

Transduction: It is a process by which one form of energy (the stimuli) is changed to another form of energy (electrochemical energy) of nerve impulse. The stimuli when applied to the receptor, brings about a change potential of the plasma membrane of the nerve ending. Since this process takes place in the receptor, it is referred to as the receptor potential. If the receptor potential is large enough, it generates an action potential Impulse conduction is simply the movement of action potentials along a nerve cell.

References:

Acute pain management: Operative or Medical Procedure and Trauma. Clinical practice guideline. Washington, D.C.: US Dept. of Health and Human Services. Public Health Service Agency for Health Care Policy and Research, Feb. 1992.


Broekema AA, Gielen MJM, Hennis PJ. Postoperative analgesia with continuous epidural sufentanil and bupivacaine: A 614 patients. Anesth Analg 1996; 82: 754-759.

Brown DL, Rone DK. Altered Reactivity of Isolated Segmental Lumbar Arteries of Dogs Following Exoosure to Ethanol and Phenol. Pain 1994; 56: pg 139-143.

Camu F, Debucquoy F. Alfentanil Infusion For Postoperative Pain: A Case Comparison of Epidural and Intravenous Routes. Anaesthesiology 1991; 75: 171-8.

Caraceni A, Portenoy RK. Pain Management In Patients With Panreatic Carcinoma. Cancer 1996, 78: 639-653.

Dale RA. The Principles and Systems of Micro Acupuncture. Int’l Journal of Chinese Medicine 1984; 1: 15-42.

Dundee JW, Micholl RM, Moore J. Studies Of Drugs Given Before Anaesthesia. British Journal of Anaesthesia 1962; 84: 527.

Dundee JW, Moore J, Clarke RSJ. Studies of Drugs Given Before Anaesthetic. V. Pethidine 100 mgs alone and with atropine or hyoscine. British Journal of Anaesthesia 1964; 36: 703-10

Fujita Y. CT-Guided Neurolyic Splachnic Nerve Block With Alcohol. Pain 1993; 55: 363-366.

Goweri Motha and Dr. Jane McGrath, Forest Gate, London, England. The Effects of Reflexology on Labour

Outcome, Grealish, L. Lomasney, A., Whiteman, B., et al, “Foot Massage: A Nursing Intervention to Modify The Distressing Symptoms of Pain and Nausea In Patients Hospitalized With Cancer,” Cancer Nurse 2000, June; 23(3); 237-43. (On-line review: “Reflexology Used for Cancer Patients,” Internet Health Library, October 11, 2000)

Kehlet H. Post-Operative Pain. American College of Surgeons, Care of the Surgical Patient. Committee on pre and post-operative care. New York: Scientific American Medicine, 1989; 1: 3-12.

Kesselring A. Forsch Komplementarmed. Foot Reflexology: A Clinical Study 1999 Feb; 6 Suppl. 1:38-40.

Kevin M Kunz, Barbara V.Kunz (e) Reflexion Journal Aug 2000, Kunz and Kunz.

Marshall BE, Langnecker DE. General aesthetics. Goodman Gilman A., Goodman LS, Rall TW, Murad F (Eds.).

Goodman and Gilman’s, The Pharmacological Basis of Therapeutics, 7th ed. New York: Macmillan Publishing Co. 1990; 306-7.

Martelete M, Flori AM. Comparative Study of the Analgesic Effect of Transcutaneous Nerve Stimulation (TNS):

Electroacupuncture (EA) and Meperidine in the Treatment of Postoperative Pain. Acupunct Electrother Res. 1985; 10:183-93.

Naoki, Kotani MD, Hashimoto H, Sato Y, Sessleor D. Preoperative Intradermal Acupuncture Reduced Postoperative Pain, Nausea and Vomiting, Analgesia Requirement and Sympathodermal Response. Anaesthesiology Aug. 2001; 95(2).

National Institute of Health. The Integrated Approach To The Management of Pain. J. Pain Symptom


Reflexology Research

The Research Study was presented to the Reflexology Association of America

(RAA) in its entirety by Dr. Shweta Choudhary, Dept. of Biophysics, All India Institute of

Medical Science (AIIMS), New Delhi, India. The following abridged version is reprinted from the RAA magazine Reflexology Across America, Spring 2006 Edition. Dr Shweta recently completed another research study on “The Efficacy of Reflexology for Prevention of Post- Operative Nausea and Vomiting.”

She is also interested in researching Reflexology for patients with cancer and spinal problems. Dr. Shweta believes that 75% of diseases are due to stress and tension in the body, which create an imbalance of biochemical and endocrine functions.

Due to Dr. Shweta’s successful work in Reflexology research, more physicians and

professors at AIIMS are taking greater interest in Reflexology. Dr. Shweta’s biography

follows this article.

We wish to thank Dr. Shweta for her interest in Reflexology to prove its efficacy and sharing her research results with RAA.

Theresa Carr, RAA Research Chair

Πηγή: http://www.reflexology-usa.org/assets/dr_shweta_research_study.pdf 


Ρεφλεξολογία και εντερική ροή αίματος.

αναρτήθηκε στις 13 Δεκ 2010, 7:20 π.μ. από το χρήστη Sofia R.   [ ενημερώθηκε 14 Δεκ 2010, 3:33 π.μ. ]

 [Επίδραση της αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας* στην εντερική ροή αίματος.

Μέτρηση με έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler]

Mur E, Schmidseder J, Egger I, Bodner G, Eibl G, Hartig F, Pfeiffer KP, Herold M.
Universitätsklinik für Innere Medizin, Innsbruck, Osterreich.

*Σημείωση:
Αντανακλαστική ζωνοθεραπεία είναι μια άλλη ονομασία για τη Ρεφλεξολογία.
Στην παρούσα ελεύθερη μετάφραση, για λόγους συντομίας θα αναφερόμαστε στην Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία Πέλματος, με τον όρο Ρεφλεξολογία.

ΣΤΟΧΟΣ:
Η επίδραση της μάλαξης σε ζώνες που σχετίζονται με όργανα, ως πιθανός μηχανισμός δράσης στη  ροή του αίματος.

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε εάν μπορούν να επιτευχθούν μεταβολές της εντερικής ροής του αίματος, με Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία Πελμάτων* (ΑΖΘΠ).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ:
32 υγιείς ενήλικες (19 γυναίκες και 13 άνδρες) επιλέχθηκαν τυχαία για την πειραματική ομάδα και την ομάδα placebo (εικονικής αγωγής). 

Στα άτομα της πειραματικής ομάδας εφαρμόστηκε μάλαξη στις ζώνες που υπάρχουν τα αντανακλαστικά που αντιστοιχούν στο έντερο και στα άτομα της ομάδας placebo εφαρμόστηκε μάλαξη σε ζώνες που δεν σχετίζονται με το έντερο. 

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Ρεφλεξολογία (ΑΖΘΠ), υπολογίστηκαν η ταχύτητα ροής αίματος, οι ταχύτητες συστολής και διαστολής στην άνω μεσεντένρια αρτηρία καθώς και ο δείκτης αγγειακής αντίστασης.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Κατά τη διάρκεια της ρεφλεξολογίας (FRZM), στα άτομα της πειραματικής ομάδας υπήρξε μια σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης (p = 0,021), γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της ροής του αίματος στην άνω μεσεντέρια αρτηρία και το δευτερεύον αγγειακό σύστημα. 
Αντίθετα, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο δείκτη αντίστασης στα άτομα της ομάδας εικονικής αγωγής (placebo).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η μείωση του δείκτη αντίστασης που παρατηρήθηκε στην πειραματική ομάδα, στηρίζει την υπόθεση ότι η Ρεφλεξολογία βελτιώνει τη ροή του αίματος στα όργανα τα οποία σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ζώνες, τουλάχιστον κατά τη διαδικασία της θεραπείας.

Πηγή: Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2001 Apr;8(2):86-9.

Copyright 2001 S. Karger GmbH, Freiburg

PMID: 11340315 [PubMed - indexed for MEDLINE

Ελεύθερη Μετάφραση: Σοφία Ραπτοπούλου

Την περίληψη της έρευνας στα αγγλικά μπορείτε να τη δείτε στα Συνημμένα αυτού του άρθρου.

Ρεφλεξολογία και Υπέρταση (κλινική μελέτη)

αναρτήθηκε στις 9 Δεκ 2010, 5:37 π.μ. από το χρήστη Sofia R.   [ ενημερώθηκε 13 Δεκ 2010, 8:20 π.μ. ]

[Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Υπερτασικούς ασθενείς]


Park
HS, Cho GY

Τμήμα Νοσηλευτικής ot, Pusan Εθνικό Πανεπιστήμιο, Psan 602-739, Κορέα.

Περίληψη έρευνας

 

ΣΚΟΠΟΣ:

Η μελέτη αυτή έγινε για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ρεφλεξολογίας στην αρτηριακή πίεση, στα λιπίδια ορού και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών.

ΜΕΘΟΔΟΣ:
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε μη ισοδύναμη ομάδα ελέγχου με μετρήσεις προ και μετά.
Η Ρεφλεξολογία χρησιμοποιήθηκε ως πειραματική θεραπεία από 23 Ιουνίου 2003 μέχρι τις 31 Αυγούστου, 2003. 
Τριάντα τέσσερα άτομα έλαβαν μέρος και χωρίστηκαν στην πειραματική ομάδα (18) και στην ομάδα ελέγχου (16).
Η Ρεφλεξολογία εφαρμόστηκε δύο φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες και ρεφλεξολογία που εφάρμοζε ο καθένας στον εαυτό του (αυτο-ρεφλεξολογία), δύο φορές την εβδομάδα επί 4 εβδομάδες για την πειραματική ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Υπήρξε  σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 
Τα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, δεν ήταν σημαντικά μειωμένα μετά τη Ρεφλεξολογία.
Τα επίπεδα λιποπρωτεϊνών, στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου δεν ήταν σημαντικά μειωμένα μετά Ρεφλεξολογία. 
Η ποιότητα ζωής της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου είχε βελτιωθεί σημαντικά μετά τη Ρεφλεξολογία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η ρεφλεξολογία ήταν μια αποτελεσματική νοσηλευτική παρέμβαση για τη μείωση της συστολικής πίεσης και των τριγλυκεριδίων αλλά και για τη βελτίωση του αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή, όχι όμως για τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. 
Ως εκ τούτου, αποτελέσματα για τη χοληστερόλη του αίματος θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από μια ευρύτερη ομάδα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Επίσης  θεωρείται απαραίτητη έρευνα για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αυτο-ρεφλεξολογίας και ρεφλεξολογίας.

Πηγή: 1: Taehan Hakhoe Kanho Τσι. 2004 Αύγουστος, 34 (5) :739-50
PMID: 15502439 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Ελεύθερη μετάφραση: Σοφία Ραπτοπούλου

Την περίληψη της έρευνας στα αγγλικά μπορείτε να τη δείτε στα Συνημμένα αυτού του άρθρου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρημαδοτεί την έρευνα για τις Σ.Ε.Θ

αναρτήθηκε στις 23 Νοε 2010, 12:55 μ.μ. από το χρήστη Sofia R.   [ ενημερώθηκε 24 Νοε 2010, 11:46 μ.μ. ]

Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν σε τακτική βάση τις Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες (Σ.Ε.Θ)*. 
Παρ όλα αυτά δεν υπάρχει οργανωμένη ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασία αντίστοιχη της παραδοσιακής ιατρικής.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη τριετούς προγράμματος υπό την ονομασία Cambrella, με στόχο την δημιουργία των βασικών δομών για την έρευνα στις ΣΕΘ και την διερεύνηση των δυνατοτήτων τους τόσο όσο αφορά στην αποτελεσματικότητά τους όσο και για την ένταξή τους στα θεσμικά ιατρικά συστήματα της κάθε χώρας-μέλους.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το κείμενο της ανακοίνωσης για το πρόγραμμα Cambrella.

*CAM: Complementary and Alternative Medicine.  Η Ελληνική απόδοση είναι Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες (Σ.Ε.Θ)

Μεταβολές της νεφρικής ροής του αίματος κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας

αναρτήθηκε στις 23 Νοε 2010, 12:15 μ.μ. από το χρήστη Sofia R.   [ ενημερώθηκε 13 Δεκ 2010, 8:19 π.μ. ]

[Μεταβολές της νεφρικής ροής του αίματος κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας σε συγκεκριμένο αντανακλαστικό του οργάνου, με χρήση έγχρωμου υπερηχογραφήματος Doppler].

Sudmeier I, Bodner G, Egger I, Mur E, Ulmer H, Herold M.
Universitätsklinik für Innere Medizin, Innsbruck, Austria.

Χρησιμοποιώντας έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler προσδιορίστηκαν αλλαγές της ροής του αίματος των νεφρών κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας στα πέλματα, σε μία ελεγχόμενη με εικονική αγωγή, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη.

32 υγιείς νεαροί ενήλικες (17 γυναίκες, 15 άνδρες) επιλέχθηκαν τυχαία για την ομάδα ελέγχου (verum) ή της ομάδας πλασματικής αγωγής (placebo).
Η ομάδα ελέγχου δέχτηκε ρεφλεξολογία σε σημεία του πέλματος που αντιστοιχούν στον δεξιό νεφρό και η ομάδα placebo δέχτηκε ρεφλεξολογία σε άλλες περιοχές των πελμάτων.
Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη ρεφλεξολογία, η ροή αίματος στον δεξιό νεφρό είχε μετρηθεί με έγχρωμο Doppler.
......................................................................................................................................................................

… Η σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας στην ομάδα ελέγχου, δείχνει μείωση της αντίστασης ροής στα νεφρικά αιμοφόρα αγγεία και αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στους νεφρούς.  Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση/θεωρία ότι η εφαρμογή ρεφλεξολογίας στο πόδι στα σχετικά σημεία, είναι αποτελεσματική στο να αλλάξει την κυκλοφορία του αίματος στους νεφρούς.

Πηγή: Forsch Komplementarmed. 1999 Jun;6(3):129-34

Ελεύθερη μετάφραση: Σοφία Ραπτοπούλου

Σεβόμενοι τα πνευματικά δικαιώματα των ερευνητών και του εκδότη παραθέτουμε μόνο την περίληψη της μελέτης στα Αγγλικά. Αρχικά βλέπετε ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά,  μόνο των βασικών στοιχείων της περίληψης, δηλαδή τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της μελέτης. Την περίληψη στα Αγγλικά μπορείτε να τη δείτε στα Συνημμένα αυτού του άρθρου.

Παρατηρήσεις για την έρευνα.

Από την έρευνα αυτή,  πέρα από το προφανές αποτέλεσμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε δύο γενικότερα συμπεράσματα για τη Ρεφλεξολογία. 
Πρώτη διαπίστωση είναι ότι η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας σε ένα συγκεκριμένο αντανακλαστικό σημείο ενός οργάνου (νεφρού στη συγκεκριμένη περίπτωση), προκάλεσε αύξηση της ροής του αίματος σε αυτό.

Δεύτερη, εξ ίσου σημαντική διαπίστωση είναι ότι η χαρτογράφηση των πελμάτων έχει σχετική ακρίβεια.  Στο δεξί πόδι, ασκήθηκαν πιέσεις στο αντανακλαστικό του νεφρού και καταγράφηκε αντίδραση στο όργανο.  Στο αριστερό πόδι που οι πιέσεις ήταν γενικές αλλά όχι στο συγκεκριμένο αντανακλαστικό, δεν είχαμε την ίδια αύξηση ροής.  Αυτό μας οδηγεί σε μια ισχυρή βεβαιότητα ότι οι χάρτες ρεφλεξολογίας ισχύουν. 

Είναι βεβαίως αυτονόητο, ότι απαιτούνται κι άλλες μελέτες  ώστε να διερευνηθεί όλο το φάσμα δράσης και αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας αλλά και οι περιορισμοί της.

1-5 of 5