Tájékoztató potenciális referencia intézmények számára

A referencia-intézmény definíciója

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

 A referencia-intézmények szerepe

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához.

A referencia--intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére.

A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.

A referencia-intézmények több, összefüggő, kidolgozott „jó gyakorlat”-uk alapján különböző referenciaterületekhez sorolhatók, és akár több referenciaterületen is kínálhatnak adaptálható mintákat.

A szolgáltatási rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését, a referencia-intézményi mentorpedagógusok tapasztalatának hasznosulását a partner intézményekben. A horizontális tanulás regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi formái az intézmények önszerveződésében működnek; e folyamatot az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció ösztönzi és támogatja szakmailag. Ennek célja, hogy az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonja, mely eddig távol maradt az innovációtól.

A referencia-intézmények megerősödő hálózati szolgáltatásainak minősége, sokfélesége és kiterjedése a biztosíték arra is, hogy a fejlesztési folyamathoz újonnan csatlakozó intézmények munkáját hiteles példák és személyre szabott támogatási formák segítsék.

 
A minősítést szerzett referencia-intézmények, referenciahelyek szolgáltatásai országos és regionális gyűjtésben, jól kereshető tipológiai rendszer közzétételével kerülnek bemutatásra. E feladatot az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a regionális hálózatkoordinációs központokkal együttműködve végzi, amelynek keretében publikálják, gondozzák, és sokoldalú szempontrendszer alapján teszik kereshetővé a minősített referencia-intézmények listáját és szolgáltatásaikat. 

 
Referencia-intézménnyé bármely nevelési-oktatási intézmény válhat, amennyiben teljesíti a jelen minősítési rendszerben foglalt feltételeket, valamint felkészült ilyen típusú szolgáltatás nyújtására, és erről minősítéssel rendelkezik.
 
 

A referencia-intézmények alapfeltételei 

 • Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.
 • Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
 • Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek. Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban.
 • Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt.
 • Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik.
 • Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés.
 • Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert.
 • A fenntartó biztosítja és támogatja a referenciaintézményi működés lehetőségét.
 • Az intézmény az általa megjelölt referenciaterületen minimum kétéves gyakorlattal rendelkezik.
 • Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását.  

A referencia-intézmények főbb típusai 

 • Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
 • Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely
 • Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában
 • Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely
 • Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó intézmény
 • Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/intézmény együttes
 • Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely
 • Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely /"tehetségpont"
 • Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely
 • Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely
 • A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely
 • A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely
 • Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció területein mintaközvetítő intézmény.
 • Bármely referenciaterületen regisztrált intézmény új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyi, partnerintézményi minősítést is szerezhet, amennyiben ezen szolgáltatás nyújtására felkészült.

Az itt felsorolt referenciaterületek köre bővülhet, és egy-egy intézmény akár több referenciaterületen is lehet mintaadó. Új referenciaterület azonosítása egyeztetést, döntést igényel; a folyamatot az intézmény kezdeményezheti a székhelye szerinti régióban működő regionális hálózatkoordinációs központnál.

 A referencia-intézmények minősítése 

Referenciaintézménnyé bármely nevelési-oktatási intézmény válhat. Ennek feltétele, hogy az intézmény eredményesen vegyen részt a minősítési eljáráson.  

 

A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK standardja és minősítési eljárásrendje letölthető innen

 

GYIK és válaszok a potenciális referencia intézmények számára

 

Regisztrációval, felület feltöltéssel kapcsolatos kérdések, problémák, információk:

 

Lehet-e pedagógiai szolgáltató referencia intézmény?

Az érvényes kritériumrendszer szerint csak akkor, ha óvodás, iskolás gyermekek nevelését is végzi az intézmény. Ha ilyen feladatellátási hellyel nem rendelkezik, akkor nem. Amennyiben referencia minőségű pedagógiai szolgáltatóról van szó, úgy célszerű a régiós központnak partnerintézményi kapcsolatot létesítenie vele, szolgáltatásait igénybe venni, szolgáltatói listáján kiajánlani.

 

Prioritást élveznek-e azon jó gyakorlatok minősítése, amelyek gazdái referencia-intézményi minősítésre pályáznak?

A jó gyakorlat feltöltő felület hónapok óta rendelkezésre áll. Így valamennyi referencia-intézményi státuszra pályázó intézmény felelősen átgondolhatta feltöltési szándékát és megtehette a jó gyakorlatok feltöltését. A prioritás alkalmazása nem lenne korrekt azon intézményekkel szemben, akik nem indulnak referencia-intézményként. Az Educatio Kft. ugyanakkor mindent megtesz, hogy ez a körülmény ne lassítsa a referencia-intézményi előminősítés folyamatát.

 

A Dokumentumtárban a tájékoztató szövegben15 munkanapon belül, Mindenhol máshol 15 nap (naptári nap) szerepel és így is kalkulálunk.

Az informatikusoktól kértük a javítását.

 

Az Intézményi Fejlesztési Terv felület nem működik megfelelően.

A bejelentkezési adatlap helyes kitöltése és mentése után lehetséges az IFT kitöltése.

A felület valóban fejlesztést igényel, ez történik most. Pl. a kitöltéskor az opcionálisan jelölendők választása nem teljesen tükrözi a szakmai szándékot és a leírást (10-es melléklet). Amíg ilyen hiba adódik, a helyszíni látogatás jegyzőkönyvébe rögzíteni szükséges, és a szándék szerinti kitöltést egy nyomtatott verzióban megtenni. 

 

 

Hiánypótlással kapcsolatos kérdések, problémák, információk:

 

Kik töltik ki a „Minősítő” fület?

Az Educatio referensei, a 3.2.2. régiós központ szakemberei valamint a minősítési eljárásban részt vevő szakemberek.

 

A státusz fül használata: ki ír bele?

A regisztráció és véglegesítés dátumát a rendszer automatikusan generálja. A dokumentumok beérkezésének időpontját az Educatio rögzíti.

A többi bejegyzésért a minősítési folyamatban részt vevő, az adott feladatot ellátó kollégák a felelősök.

 

Formai hiánypótlás esetén hogyan történik a dokumentumok kezelése?

Amennyiben volumenében kisebb mértékű hiánypótlásról van szó(pld. Hivatkozott dokumentum oldalszám megjelölése,tévesen feltöltött kisméretű dokumentum, a formai elemzést végző régiós központ szakembere e-mailben bekéri a hiánypótlást és azt feltölti a „minősítő lap” felületre. Ilyenkor az e-mail váltást is ide kell menteni.

 

 

 

Dokumentum elemzéssel kapcsolatos kérdések, problémák, információk:

 

A dokumentumelemzés után a teljes 8/A vagy csak egy összegzés + kérdések(ha van) menjen ki az intézménynek?

A teljes 8/A melléklet.

 

Elektronikusan küldjük vagy postán?

Elektronikusan és egyidejűleg postán is.

 

Hazai és nemzetközi minősítésről készül-e lista: mi az, ami az adott referenciaterület vonatkozásában automtikusan elfogadható?

Az eljárásrend szerint amennyiben a feladatellátási hely a megjelölt referencia területeken rendelkezik hazai és/vagy nemzetközi minősítéssel úgy azt nem „ellenőrizzük”. Az erről kialakuló lista precedens alapján készül el. Kérjük, hogy a dokumentum elemzője és a minősítők a helyszíni szemle előtt konzultáljanak az Educatio Kft. Hálózatkoordinációs Irodájának felelőseivel az adott minősítési dokumentum elfogadhatóságát illetően.

 

 

Helyszíni látogatással kapcsolatos kérdések, problémák, információk:

 

Van-e arra mód, hogy a dokumentumelemzésről szóló hivatalos értesítést követő 10 napon belül történjék a helyszíni látogatás, és ebben az esetben mi a teendő?

Az eljárásrendtől nem térhetünk el. Annak szövege sugallja, hogy amennyiben az intézmény elfogadható indok miatt kéri, hogy előbb legyen a helyszíni látogatás, lehetőségeink szerint teljesíthetjük. De nem részesíthetjük előnyben ezt a helyzetet a 10. és 20. nap közötti intézményi időpontok besorolásánál, a kapacitás-tervezésnél. Az intézménynek kérését feltétlenül írásban kell megtennie, nekünk pedig dokumentálnunk.

 

Mi a teendő, ha a dokumentumelemzést követő 10 napos határidő után kéri az intézmény a helyszíni látogatást?

Az eljárásrend megengedi, hogy későbbi időpontot kérjen; kérése mérlegelés tárgya, kapacitásaink alapján igyekszünk teljesíteni.

 

Hány eredeti példányban készüljön a helyszíni látogatás jegyzőkönyve?

Három eredeti példányban, melyek közül egy az intézménynél marad, egyet a regionális központnak, egyet az Educatio Kft-nek kell megkapnia.

 

 

A helyszíni látogatások időpont egyeztetése miként történik?

A dokumentum-elemzést végző régiós partner iroda a dokumentum elemzésének lezárultát követően értesítést küld a látogatás időpontjáról a meglátogatandó intézmény számára.