ตำราน่าอ่าน

ไฟล์ PDF หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (สสวท.)
ประถมศึกษา (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
 ป.1
 ป.2
 ป.3
 ป.4
 ป.5
 ป.6
    

มัธยมศึกษาตอนต้น (อยู่ระหว่างจัดทำ)
 ม.1 เล่ม 1
 ม.1 เล่ม 2
 ม.2 เล่ม 3
 ม.2 เล่ม 4
 ม.3 เล่ม 5
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VUExVcVAzN0JJUms
 ม.3 เล่ม 6
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VM2xBMlFLVDNLdVk
    

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟิสิกส์
เคมี
เคมี (สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์)

https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VX3JMY1BNYUpXTVU
เคมี-สารและสมบัติของสาร (สำหรับนักเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VWTYtdDB1dDhjU2s

 
  
 เคมี เล่ม 1
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9Vb3QtamdzMU1Na1k
 เคมี เล่ม 2
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VV1ZPeUJ6eHBIZTA
 เคมี เล่ม 3
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VTkFnZmJPX2wxSkU
 เคมี เล่ม 4
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VUjl0eUhoMmxVeFU
 เคมี เล่ม 5
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VYmhpTHdRZlE1U0k

ชีววิทยา
 ชีววิทยาพื้นฐาน
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VZ3A2NE9Vdm16Mms
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VUGZ3RTU3ZTFOOHc
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VckxnSk02U0lZUUU
ชีววิทยา เล่ม 1
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VSGx4Wk5vaDlhRnc
ชีววิทยา เล่ม 2
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VWjFjbGc3VlBSMUE
 ชีววิทยา เล่ม 3
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VS0Z5WjBJY1lCUFE
 ชีววิทยา เล่ม 4
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VbjNRM0hzT2FHZ0k
 ชีววิทยา เล่ม 5
https://drive.google.com/open?id=0B2W9VEfRNq9VSGw0WnloSmVXLXM
  

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
  หนังสือ-ตำราเรียน แบบฝึกหัดประกอบการเรียน อ.โช  เอกสารประกอบการเรียนเคมี (เล่มเล็ก)
เคมี Brand Summer Camp (A-NET)

สารบัญเคมีพื้นฐาน-เคมี5

คำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้เคมี สสวท
- ผลการเรียนรู้เคมี ปรับ 10 ข้อ

- Teacher_M1-3_คู่มือครู STEM
- หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ_วิทยาศาสตร์ ม.1 ท.1
- หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ_วิทยาศาสตร์ ม.1 ท.2
- หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ_วิทยาศาสตร์ ม.2 ท.1
- หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ_วิทยาศาสตร์ ม.2 ท.2
- หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ_วิทยาศาสตร์ ม.3 ท.1
- หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ_วิทยาศาสตร์ ม.3 ท.2

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
 - แบบฝึกหัดเคมีพื้นฐาน (สายวิทย์) (ปกหน้า ปกใน)
- แบบฝึกหัดเคมีพื้นฐาน (สายศิลป์) (ปกหน้า ปกใน)
แบบฝึกหัดเคมี1_เล่มเล็ก (ปกหน้า ปกใน)
แบบฝึกหัดเคมี2_เล่มเล็ก (ปกหน้า ปกใน)
- แบบฝึกหัดเคมี5_เล่มเล็ก (ปกหน้า ปกใน)
----------------------------------------------------------

- เอกสารประกอบการติว O-NET (ปกหน้า ปกใน)
- เอกสารประกอบการเรียนเคมีพื้นฐาน  (ปก)
- เอกสารประกอบการเรียนเคมี 1  (ปก)
- เอกสารประกอบการเรียนเคมี 3  (ปก)
- เอกสารประกอบการเรียนเคมี 4  (ปก)
- เอกสารประกอบการเรียนเคมี 5  (ปก)

* หมายเหตุ : ให้พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น
-------------------------------------------------------
หนังสือทั่วไป  คอมพิวเตอร์ การศึกษา
 ฮวงจุ้ยภายในบ้าน
การพับแบงค์เป็นดอกไม้
โดเรมอนค้นพบความลับของพาหนะ
- Way to go (โอกาสของไทย ใน AEC)
- เก่งอย่างสตีฟ จ๊อบส์
- กล้วยทำอะไรก็อร่อย
- กินกบตัวนั้นซะ (Eat that Frog)
- คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา
- พ่อรวยสอนลูก 1
- พ่อรวยสอนลูก 2
- พ่อรวยสอนลูก 3
- How to infographic
- Video Training Manaul 2016
- AI
- Graphic Organizer to infographic

- Construct Game Development Beginner
- MS-C2-Platformer
- การสร้างเกมส์ด้วย-Construct2
- คู่มือการสร้างงานด้วย Construct2
- รวยด้วยเกมส์
- หนังสือเรียนวิชาการสร้างเกมส์ ม.พะเยา
- Construct2 Manual
- Learning Costruct2 - Aryadi Subago

- Sketchup Handbook
- 7 พื้นฐานการถ่ายภาพ (ไทย)
- คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
- OBEC Award-59
- STEM Education
- คู่มือการบริหารงานบุคคล (กศจ.-59)
- คู่มือการบริหารจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ม.1-ม.3)
- สะเต็มศึกษา ความท้าทายของการศึกษาไทย

 เกษตร  
- Coconut2
- Green beans
- Peanut
- การทำเกษตรปลอดการเผา
- ศัตรูพืชไร่และการควบคุม
- เห็ดโคนกับปลวก
  

Comments