คลังข้อสอบ

คลังข้อสอบ O-NET
O-NET ป.6
 ปี/วิชา     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา  สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
 2552ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  -- - -- 
 2553ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด 
 2554 ชุด Aดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด 
 2554 ชุด B ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 2555ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
 2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 2557โหลด โหลด โหลด  โหลด-- -โหลด 
 2558 โหลด โหลดโหลด โหลด  โหลด โหลด โหลดโหลด 
 2559 โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  
 2560 โหลดโหลด  โหลด โหลด ---โหลด 
 2561 โหลด โหลด โหลด - -โหลด 

O-NET ม.3
 ปี/วิชา     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
2552 โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด - - -ดาวน์โหลด 
2553 โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
2554 ชุด Cโหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
2554 ชุด Dโหลด โหลด  โหลด โหลด โหลดโหลด โหลด โหลด 
2555word*word*word*word*word*word*word*word* 
 2556 ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
2557 


2558


 
 2559โหลด  โหลด  โหลด  โหลด   -โหลด  
 2560โหลด โหลด โหลดโหลด -- -โหลด 
 2561โหลด  โหลด โหลด-- -โหลด 

O-NET ม.6
 ปี/วิชา     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา  สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
 2549 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด -- - ดาวน์โหลด 
 2550ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด -- -ดาวน์โหลด 
 2551ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
 2552 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
 2553 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
 2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
 2555word*word* word*word*word*word*word*word*
 2556 โหลด*โหลด   2557 โหลด* โหลด 

   
 2558  
 โหลด
 

 2559โหลดโหลด   โหลด  โหลด  - -โหลด  
 2560โหลดโหลดโหลด  โหลด---โหลด
 2561โหลด โหลด โหลด โหลด  - - -โหลด 


คลังข้อสอบ GAT-PAT
 ปี/วิชา  GAT PAT1 PAT2PAT3  PAT4 PAT5PAT6 PAT7.1 PAT7.2PAT7.3 PAT7.4 PAT7.5 PAT7.6 
 51โหลด  โหลด โหลดโหลด โหลด โหลด  โหลด - - -
52-1โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
52-2โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
52-3โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
53-1โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
53-2โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
53-3โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด
โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
54-1 โหลดโหลด  โหลดโหลด โหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
 54-2*โหลด    โหลด         
 55-1*โหลด  โหลดโหลด  โหลด         
 55-2*ชย โหลด โหลด โหลด         
 56-1  โหลด
โหลด  โหลด         
 56-2  โหลด โหลด         
 57-1  โหลด  โหลดโหลด          
 57-2โหลด โหลด*  โหลด          
  57-3  โหลด* โหลด           
58-1โหลดโหลด*            
58-2    โหลด         
59-1โหลด             
59-2  โหลด*โหลด โหลด          
 60-1 โหลด โหลด           
* = อยู่ระหว่างการตรวจสอบ


คลังข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(อยู่ระหว่างรวบรวม)
 ปี/วิชานายร้อยตำรวจ ร้อยตำรวจหญิง
 ทัพบกทัพเรือ  ทัพอากาศนายสิบ เก็งข้อสอบ (ไม่ระบุปี)
 2560       
 2559   โหลด    โหลด
 2558 โหลด  โหลด    โหลด
 2557โหลด  โหลด    โหลด
 2556 โหลด     โหลด
 2555  โหลด    โหลด
 2554   โหลด    โหลด
 2553 โหลด  โหลด    โหลด
 2552 โหลด  โหลด    โหลด
 2551 โหลด     โหลด
 ปีอื่นๆ  44    44-50_52-53 โหลด


คลังข้อสอบ Pre O-NET (บางปี, บางวิชา)
Pre O-NET ม.3
 ปี/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาสุข-พลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
 54โหลด  โหลด  โหลด  โหลด - -  โหลด 
55 โหลดโหลด  โหลดโหลด  โหลด โหลด โหลดโหลด 
 56โหลดโหลด  โหลด โหลด - - -โหลด 
 57 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
58 โหลด  โหลด โหลด  โหลด  - - โหลด 
 59*โหลด  *โหลด  *โหลด  *โหลด     *โหลด 

Pre O-NET ม.6
 ปี/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาสุข-พลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
58 โหลด  โหลด โหลด  โหลด  - - โหลด 

 59 โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  - - - โหลด 


แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 วิชา ชุด1 ชุด2 ชุด3 ชุด4 ชุด5
วิทยาศาสตร์โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
คณิตศาสตร์ โหลด    


ข้อสอบ PISA
 ข้อสอบ     การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 ชุด1ชุด1ชุด1 
  ชุด2ชุด2 ชุด2
  ชุด3ชุด3ชุด3
  ชุด4ชุด4ชุด4ข้อสอบรับตรง (โควตา) ม.ขอนแก่น
 วิชา/ปี 60 5958 57 5655 54 53 52 51
 ภาษาไทย *โหลด โหลด โหลด โหลด - โหลด ชุด1 , ชุด2  โหลด โหลด
 คณิตศาสตร์ *โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด โหลด
 คณิต (ศิลป์) *โหลด โหลด  โหลด  - โหลด โหลด  - โหลด
 วิทยาศาสตร์ *โหลด โหลด  โหลด โหลด
 โหลด โหลด
 โหลด โหลด
 ฟิสิกส์ โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด โหลด
 เคมีโหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
 โหลด โหลด
 ชีววิทยา *โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด -  โหลด โหลด
 สังคมศึกษา *โหลด โหลด  โหลด โหลด - โหลด ชุด1,  ุด 2
 โหลด โหลด
 ภาษาอังกฤษ *โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด ชุด1 ,  ชุด 2  โหลด โหลด
 พื้นฐานวิศวะ *โหลด-  โหลด - - - -
  -
 พื้นฐานสถาปัตย์ *โหลด-  โหลด - - - -
  -
 พื้นฐานการออกแบบ *โหลด-  โหลด - - - -
  -
* = อยู่ระหว่างดำเนินการ


ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
 วิชา/ปี     61 55 56 57 58 59 60
 ภาษาไทย  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด *โหลด
 คณิตศาสตร์  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด*โหลด
 ฟิสิกส์  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
 เคมี โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด*โหลด
 ชีววิทยา โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
 สังคมศึกษา  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
 ภาษาอังกฤษ  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
        
* = อยู่ระหว่างการตรวจสอบPre Admission
 วิชา/ปี     616060 5959 58
  DekDee บัณฑิตแนะแนว Dekdee บัณฑิตแนะแนว Dekdee บัณฑิตแนะแนว
 ภาษาไทย  
 คณิตศาสตร์  
 ฟิสิกส์ โหลด โหลดโหลด
 เคมี โหลด โหลด
 ชีววิทยา โหลด 
 สังคมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ  
       


รวมข้อสอบ/เนื้อหา_แพทย์ กสพท
 - แนวข้อสอบ_MD02_ฟิสิกส์_2557
 - แนวข้อสอบ_MD02_เคมี_2557
 - เนื้อหา_จริยธรรมทางการแพทย์
 - แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยง
 - แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._จริยธรรม
 - ข้อสอบแพทย์ กสพท._2557
 - เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์
 - เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์_1

ข้อสอบแพทย์ ODOD/CPIRD
(อยู่ระหว่างรวบรวม)
 ปี 59 5857 56  55 5453 52 
 ม.ขอนแก่น (ระดับจังหวัด) 
โหลด  โหลดโหลด  โหลดโหลด  โหลด
         


ข้อสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน (ค่าย 1)
 ปี/วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์คอมพิวเตอร์  IJSO อื่นๆ
 47  โหลด*     
49   โหลด*     
 50        
 51  โหลด*     
52   โหลด*     
53   ม.อุบล     
54   ม.อุบล     เคมี ค่าย 3
 55  ม.อุบล     เคมี ค่าย 3
56   ม.อุบล     
57   ม.อุบล     
58   ม.อุบล    เคมี 
59      ม.บูรพา เคมี 
60 โหลด โหลด โหลด  โหลด   คลังข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
Comments