Výstupy projektu

Cieľom projektu bolo tiež šírenie nadobudnutých skúseností a poznatkov tak odbornej verejnosti ako aj potenciálnym prijímateľom zo strany verejnej správy na centrálnej, regionálnej a lokálnej úrovni a tretieho sektora. Výstupy projektu boli využité pri spracovaní strategických dokumentov pre vládu na národnej a regionálnej úrovni a pre tvorbu pozícií slovenskej kohéznej politiky v nasledujúcom programovom období EÚ.

Medzi hlavné výstupy projektu, ktoré súhrnným spôsobom prezentujú výsledky výskumu patria nasledovné publikácie.

Buček, M., Rehák, Š., Hudec, O., ed. 2011. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. Ekonóm, Bratislava. ISBN 978-80-225-3239-6.

Čorejová, T. a kol.: Znalostná infraštruktúra a trajektórie znalostí v regionálnom kontexte. Žilinská univerzita v Žiline/EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 978-80-554-0411-0.


Špeciálne číslo vedeckého časopisu Region Direct 1/2009V priebehu projektu pre vedeckú a odbornú komunitu v SR boli výsledky šírené prostredníctvom organizovania špeciálnych sekcií a plenárnych prednášok na konferenciách

3rd Central European Conference in Regional Science, Košice, 2009
Konferencia Národná a regionálna ekonomika VIII, Herľany 2010

Diseminačná konferencia REDIPE Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky, 20. mája 2011, Ekonomická univerzita v Bratislave