BALDINTZAK | CONDICIONES

IKASTETXE MOTA

TIPO DE CENTRO EDUCATIVO

 • Gipuzkoako Lurralde Historikoko ikastetxe publiko eta kontzertatuak
 • Centros públicos y concertados del Territorio Histórico de Gipuzkoa

IKASTETXEAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

CONDICIONES A CUMPLIR POR EL CENTRO

 • Jasotzen duen materialaren erabilera didaktikoa bermatzea
 • Mailegatutako materialaren mantenua ziurtatzea
 • Materiala antolatzaileek zehaztutako ikastetxera bidaltzea jarraipideei segiz
 • Twitterren bidez hedatzea ikasgelan egindako aurrerapenak #EPSarea edo #RedCE etiketaren bidez 
 • Saioen berri jasotzen duten irudiak Pinterest sarera igotzea: argazkiak, grafikoak, posterrak...
 • Aipatutako irudiak IKASKIDETZA.ORG sarean erabiltzeko baimena ematea, erabilera ez komertzialerako eta proiektua hedatzeko soilik
 • Garantizar un uso didáctico del material recibido
 • Asegurar la integridad del material en préstamo
 • Enviar el material al centro educativo siguiente según instrucciones de la entidad organizadora
 • Difundir a traves de Twitter, los progresos realizados en el aula mediante el hashtag: #EPSarea  o #RedCE
 • Subir a la red Pinterest material gráfico del desarrollo de las sesiones: imágenes, gráficos, pósters...
 • Ceder el uso de dichas imagenes a IKASKIDETZA.ORG para un uso no comercial y el uso exclusivo de la difusión del proyecto.

IKASKIDETZA.ORG-REN KONPROMISOA E&P SAREAN

COMPROMISO POR PARTE DE LA RED C&E

 • E&P Sarean sortzen diren datuak eta sare sozialak kudeatzea
 • Gipuzkoako ikastetxeetan proiektua hedatzea
 • Irudien, materialen eta proiektuko bestelako dokumentuen erabilera egokia egiteko
 • Materialaren erabilera arduratsua prozesu osoan zehar ziurtatzea
 • Gestionar la recogida de datos y redes sociales asociadas a la RED
 • Difundir el proyecto entre los centros educativos de Gipuzkoa
 • Realizar un uso adecuado de los materiales, imagenes y demás documentos asociados al proyecto
 • Asegurar en todo momento el uso responsable del material
Comments