โครงงานวิจัย

วิจัย เรื่อง
"รูปแบบการจัดการและการส่งเสริมความสามัคคีเพื่อความปรองดอง"
กรณีศึกษา : สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ผู้วิจัย

                นางสาวมุฑิตา  แซ่ซ้ง 

                นางสาวอนุสรา  จันลาภา

                นางสาวอาบา    แย่แบวกู่

ที่ปรึกษา

                ดร.จิรวัฒน์  เวชแพศย์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       

                ดร.วรงค์   นัยวินิจ  สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันสังคมไทยเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอย่างหลากหลาย ตั้งแต่ระดับบุคคล จนถึงระดับองค์กร และระดับประเทศ  ความชัดเจนของปัญหาอยู่ที่เหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อแดง หรือ แม้แต่กลุ่มเสื้อสีขาว สีน้ำเงิน ก็ตาม ล้วนมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งที่เริ่มต้นจากทัศนคติที่แตกต่างกัน ตลอดจนถึงการชักจูงของผู้นำ รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก  และปัจจัยอื่นๆ เช่นความขัดแย้งในระดับองค์กร อาจเป็นเรื่องของผลประโยชน์  ความสามารถ  ตลอดจนอุปนิสัยส่วนตัว  สิ่งเหล่านี้ทำให้คนในสังคม มีความขัดแย้ง และอาจเป็นผลกระทบต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ หรือแม้แต่ในองค์กรเอง ทำให้ขาดความสามัคคี หรือการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทำให้ลำบากมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมามีกระบวนการ และวิธีการต่างๆที่องค์กรต่างๆ หรือภาครัฐ พยายามศึกษา และแก้ปัญหา แต่ก็เป็นได้ยาก ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหา

                ในการศึกษาวิจัย กลุ่มผู้วิจัยเลือกสาขาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น กรณีศึกษา เนื่องจากสาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายของกลุ่มประชากร มีความแตกต่างที่มองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ทำให้มีปัญหาความขัดแย้งภายใจ และกลุ่มผู้วิจัยเป็นสมาชิกในสาขา จึงต้องการที่จะศึกษาถึงปัจจัยปัญหา และหาแนวทางร่วมเพื่อการพัฒนาสืบไป

 

คำถามวิจัย

                1.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาความขัดแย้ง คือ อะไร ?

                2.แนวทางในพัฒนาความสามัคคี และสร้างความปรองดองทำอย่างไร ?

วัตถุประสงค์

                1.เพื่อศึกษา และทราบถึงสาเหตุความแตกต่าง ความเห็นแย้งของประชากรในสาขา

                2.เพื่อหาแนวทางในการจัดการปัญหา ให้ประชากรในสาขายอมรับ และ เข้าใจในความแตกต่าง

                3.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และ ความสามัคคีภายในสาขา

ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย

                งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ใช้ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือวิจัยดังต่อไปนี้

                1. สัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ และชาวชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง

                2. Focus Group  กลุ่มนักศึกษา เพื่อทราบทัศนคติ และ ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาร่วมกัน

                3. สังเกตการกิจกรรม และ วิถีชีวิต  บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ

                4. ปฏิบัติการเชิงมีส่วนร่วม (PAR) ในกิจกรรมทดลองที่จัดขึ้น

                5. แบบสอบถามแบบวัดสเกลก่อน-หลังการร่วมกิจกรรม และแบบสอบถามเพื่อทราบทัศนคติ ต่างๆ เกี่ยวกับความขัดแย้ง และความปรองดอง

กลุ่มเป้าหมาย

                กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาจำนวน 39  คน, คณะอาจารย์ ในสาขาเศรษฐกิจพอเพียง และชาวชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา

                ระยะเวลาการทำวิจัย สิ้นสุด 31 ม.ค. 2555

ขอบเขตเนื้อหา

                ขอบเขตเนื้อหา แบ่งเป็น ขอบเขตด้านพื้นที่ และขอบเขตประชากร

                                ขอบเขตพื้นที่ คือ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง

                                ขอบเขตประชากร คือ ประชากรในสาขาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาทั้งหมด อาจารย์ และชาวชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.เกิดแนวทางในการสร้างความสามัคคี และเกิดความปรองดองในสาขา โดยประชากรในสาขาเอง

                2.ประชากรในสาขามีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในสาขามากขึ้น ก่อเกิดความสามัคคีและความปรองดองระหว่างประชากรในสาขา

                3.ประชากรในสาขามีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านความขัดแย้งภายในสาขาให้ดีขึ้น

แผนการดำเนินงาน แบ่งเป็นเดือนดังต่อไปนี้

                                ก.ย. 54

                -วิจัยเอกสาร

                -ทำเครื่องมือวิจัย

                -สัมภาษณ์เชิงลึก นักศึกษา และชาวชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง

                -สังเกต บันทึกข้อมูล

                                ต.ค. 54

                -วิจัยเอกสาร

                -สัมภาษณ์ อาจารย์

                -สังเกต บันทึกข้อมูล

                -สรุปข้อมูล  รายงานความก้าวหน้า

                                พ.ย. 54

                -จัดกิจกรรมร่วมในสาขาเพื่อคืนข้อมูลที่ได้จากการวิจัย และหาแนวทางร่วมในการสร้างกิจกรรม

                -จัดกิจกรรมทดลอง ก่อน-หลัง ทำกิจกรรม ให้ทำแบบสอบถามด้านความพอใจแบบวัดสเกล เพื่อเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรม

                -สังเกต บันทึกข้อมูล

                -สรุปผลจากกิจกรรมทดลอง

                                ธ.ค. 54

                -ร่วมกิจกรรม “โรงบุญ” 5 ธันวาฯ มหาราช ในสาขา

                -ร่วมกิจกรรมรับปริญญาของรุ่นพี่ รุ่นแรกของสาขา

                -สังเกต บันทึกข้อมูล

                -สรุปข้อมูล

                                ม.ค. 55

                -รวบรวมข้อมูล เขียนรายงาน ประมวลผล