Het bedrijf‎ > ‎

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
(op te vragen via www.kvk.nl na invullen van bedrijfsnaam VOF Dupantalon)

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Rechtspraktijk Dupantalon, gevestigd Scherpenzeel 8, 8103 HS Raalte
 2. Opdrachtgever of cliënt: de partij met wie Rechtspraktijk Dupantalon overeenkomt een opdracht tot het verlenen van diensten uit te voeren.
 3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Het kantoor: Rechtspraktijk Dupantalon en -zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk- de aan Rechtspraktijk Dupantalon verbonden of in de toekomst te verbinden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of, indien overeengekomen, anderszins) -exclusief kosten die het kantoor maakt in het belang van de uitvoering van de overeenkomst
Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Rechtspraktijk Dupantalon zich verbindt tot het verlenen van diensten aan opdrachtgever(s), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst tot opdracht/dienstverlening
 1. De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden te verrichten.
 2. Een overeenkomst tot opdracht komt alleen dan tot stand, indien opdrachtgever en opdrachtnemer daartoe samen overeenkomen. Van een verplichting voor één van hen om de opdracht te verstrekken dan wel te aanvaarden kan geen sprake zijn.
 3. De aard van de werkzaamheden ligt in juridische advisering. Opdrachtgever stemt ermee in, dat opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid uitvoert, hetzij persoonlijk, hetzij door kantoorgenoten, hetzij door derden.
Artikel 4: Offertes
 1. Indien een offerte wordt uitgebracht, is deze vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.
Artikel 5: Plaats en uitvoering

Het werk zal zoveel mogelijk op het kantoor van Rechtspraktijk Dupantalon worden uitgevoerd. Indien nodig en in overleg is het mogelijk om ook tijdelijk op het kantoor van opdrachtgever te verblijven.

Artikel 6: Honorarium, kosten, tarieven
 1. De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, vermeerderd met gemaakte kosten (waaronder reis-, parkeer-, telefoon-, porto,- kopieer- en drukkosten, griffierechten e.d.), verschotten en omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het uurtarief wordt ook over benodigde reistijd berekend.
 3. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welk binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.
 4. In voorkomende gevallen kan een voorschot verlangd worden.
 5. De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht, rechtsreeks aan de betreffende derde voldoen. Indien de betaling echter via de opdrachtnemer loopt, is deze gerechtigd deze kosten onmiddellijk door te belasten. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.
 6. De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen.
 8. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en hierin is in de overeenkomst niet voorzien, heeft de opdrachtgever, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
Artikel 7: Betaling
 1. Betaling geschiedt door overmaking op het bank- of girorekening nummer dat op de declaratie is aangegeven;
 2. Betaling van declaraties geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn zal opdrachtgever worden aangemaand. Indien de aanmaning niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal opdrachtgever bovendien vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, worden opgelegd.
 3. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10% van de openstaande declaraties ten laste van de cliënt.
 4. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 5. Bezwaar tegen de (hoogte van) declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
Artikel 8: Wijziging in de opdracht
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer zal ten opzichte van opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en opdracht in redelijkheid mocht worden verlangd. Dat geldt ook indien derden door het kantoor zijn betrokken bij de uitvoering van de opdracht.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Rechtspraktijk Dupantalon en/of van haar leidinggevende al dan niet ondergeschikten.
 6. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade.
 9. Aansprakelijkheidsstelling kan slechts geschieden uiterlijk binnen 1 jaar, nadat de opdracht is voltooid of als voltooid is beschouwd.
Artikel 10: Eigendommen van de opdrachtgever
 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden, die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

De opdrachtnemer is verplicht alle informatie over bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 12: Verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever
 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Hij kan ook geleden schade in rekening brengen.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte honorarium en kosten te vergoeden. Opdrachtnemer kan ook geleden schade, waaronder inkomstenderving, in rekening brengen.
Artikel 13: Overmacht
 1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden met een derde die de opdracht zal uitvoeren.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijke te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
Artikel 14: Beëindiging door de opdrachtnemer
 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: 
  • in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf danwel zijn onderneming;
  • bij liquidatie van zijn bedrijf;
 2. De opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 15: Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen door de opdrachtnemer gewijzigd worden. De opdrachtgever is slechts aan die wijzigingen gebonden, indien hij geen bezwaren tegen de wijzigingen heeft gemaakt nadat hij door de opdrachtnemer schriftelijk is gewezen op de wijziging.

Artikel 16: Toepasselijk recht
 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.