0. Presentació del TdR

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el 1r curs i presentar obligatòriament durant el 2n curs.


 Té les característiques següents:


  • És una recerca adequada al nivell d’estudis que està cursant l’alumnat.

  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.

  • Està tutorat per un professor o professora.

  • Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.

  • Es presenta per escrit i oralment.

  • S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne o alumna durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

  • Cada centre fa una proposta del marc on s’ha de desenvolupar el treball, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d’avaluació i la presentació dels resultats de la recerca.

  • Abans de començar el treball, s’ha de decidir quina orientació (general o específica) se li vol donar i quin serà l’abast de la recerca. La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.


Comments