Què és una reacció de neutralització?

Una reacció de neutralització és una reacció química entre un àcid i una base en quantitats equivalents,de manera que els productes de la reacció no tenen propietats ni àcides ni alcalines.

Segons la teoria àcid-base d'Arrhenius una reacció de neutralització és una reacció entre un àcid una base per a donar una sal i aigua. Consisteix en la reacció entre els cations H+ dels àcids i els anions OH- de les bases per donar molècules d'aigua. En aquesta reacció, les propietats de l'àcid, que són degudes al catió H+, queden neutralitzades o anul·lades per les de la base, que són degudes a l'anió OH-, i viceversa.

\text{acid} + \text{base} \rightleftharpoons \text{sal} + \text{aigua}

Així, per exemple, l'àcid clorhídric, HCl, reacciona amb l'hidròxid de sodi, NaOH, per a produirclorur de sodi, NaCl, i aigua, segons l'equació química:

HCl + NaOH \rightleftharpoons NaCl + H_2O
Comments