PROJEKTAS

„ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ,

SOCIALINĖ INTEGRACIJA“

NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001Projektas įgyvendinamas vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo

priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė

integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 12 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

  Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių –psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais. Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan.

Projektą įgyvendinantys partneriai - psichologinės socialinės reabilitacijos

(trumpalaikės socialinės globos) įstaigos:

1.LPF „Nugalėtojų akademija” Tel. 8 618 41436 http://www.nugaletojuakademija.lt/ 
2.LPF „Prieglobstis” Tel. 8 682 16109 http://prieglobstis.org/ 
3.Viešoji įstaiga „Vilties švyturys” Tel. 8 650 14861 http://www.viltiessvyturys.lt/ 
 4. Pilnų namų bendruomenė Tel. 8 698 87006 http://www.pnb.lt/ 
 5.  Viešoji įstaiga „Sugrįžimas” Tel. 8 698 10497http://sugrizimas.lt/ 
6.Viešoji įstaiga „Pusiaukelis”  Tel. 8 699 15577 http://www.pusiaukelis.lt/
 7. Viešoji įstaiga „Gabrielius”  Tel. 8 674 74220 http://gabrielius.lt/
 8. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Tel. 8 645 04650   http://www.asesubendruomene.lt/
 9. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia Tel. 8 677 78590  www.laisvavalia.info
 10. Viešoji įstaiga „Alfa centras“     Tel. 8 699 90399,      8 699 95576 https://www.alfacentras.lt/
 11. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“  Tel. 8 675 30949http://www.taikoskelias.org/ 
 12.  Viešoji įstaiga „Eterna Vita" Tel. 8 616 05905 http://www.eternavita.lt/


 


Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų projekto programa „Socialinės apsaugos plėtros, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas" 

2011m. - 2012m. - 2013m. - 2014m. - 2015m.