3.สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการของบประมาณจัดทำสิ่งประดิษฐ์-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรรบุรี-2562  WORD  PDFระดับ อศจ.สุพรรณบุรี ปี 61