งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 Research and development of innovative inventions. 2016 @ Autthawee
ติดต่อ : researchspvc@hotmail.com