แผนผังบุคลากรงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                                                                                 
 
นายโชคชัย   นพเทาว์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


put

นางสาวพัชรีวรรณ   ภาสบุตร
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอัญธิกา   เคนหล้า
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์