Vademecum słuchacza

[w PDF] [w Word]

aktualiz. 2019-02-03

Zachęcamy do nauki w naszych szkołach. Dla najlepszych słuchaczy przewidujemy nagrody.

WYBRANE PRZEPISY O SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH >> czytaj ...

    • dodatkowo: obowiązuje 50% obecności na zajęciach, potwierdzone własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym

  • przepisy obowiązujące od stycznia 2015 [w PDF]

[w Word]

    • informacje o LO >> czytaj ...

    • informacje o Szkole Policealnej >> czytaj ...