Egzaminy zawodowe

Egzaminy z kwalifikacji - czerwiec 2023

To trzeba wiedzieć !

Warunki ukończenia szkoły policealnej (otrzymania świadectwa ukończenia szkoły):

Egzamin próbny (techniczny) do części teoretycznej

Egzamin zawodowy w formule 2019 

Na egzaminy należy zgłosić się na ok. 20-30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. Prosimy zaopatrzyć się w maseczki i długopisy piszące na czarno.
Przed egzaminem polecamy przećwiczyć rozwiązywanie testów.

O egzaminach

Wyniki egzaminów zawodowych z kwalifikacji

SESJA 2023 zima - Egzaminy zawodowe z kwalifikacji:

Uwaga! Prosimy być w szkole na ok. 20-30 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Należy zabrać ze sobą maseczkę.

Przypominamy, że po egzaminach z kwalifikacji jest jeszcze sesja egzaminacyjna czyli zaliczanie przedmiotów z ostatniego semestru nauki.
Zakończenie roku szkolnego czyli wręczanie świadectw ukończenia szkoły policealnej odbywa się zgodnie z kalendarzem MEiN.
W związku z tym do terminu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej trzeba:

EGZAMINY POPRAWKOWE

Termin składania wniosków do egzaminu poprawkowego w sesji letniej:  ....
(31 marca 2023 - ogłoszenie wyników egzaminów z kwalifikacji z sesji zimowej)

Ważne dla słuchaczy szkoły policealnej  -  kliknij na strzałkę >>

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły policealnej


Zgodnie z zapisami art. 44z oraz 44za ustawy o systemie oświaty:


W szkole policealnej, słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:


Słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli:


Nowe brzmienie zacytowanego zapisu prawnego zostało nadane ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia ww. szkoły począwszy od 1 września 2019 r., ale tylko dla uczniów realizujących nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Nawet jeśli słuchacz przystąpi do egzaminu i go nie zda – może ukończyć szkołę, ale musi do niego przystąpić.

 

Jakich roczników dotyczą nowe przepisy


Rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego obowiązuje od 1 września 2019 r. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020 w:

3) w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 

Konsekwencje nie przystąpienia do egzaminu zawodowego


Wobec powyższego słuchacz realizujący podstawę programową z 2019 r., który uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych i ukończyłby szkołę, ale nie przystąpił do egzaminu zawodowego – nie może powtarzać tego semestru (gdyż zakończył realizację materiału tego roku) i nie ukończył szkoły. Czyli nie ma statusu słuchacza, bo nie jest już słuchaczem, ale nie ma też statusu absolwenta, gdyż nie ukończył szkoły. Zatem, nie będąc słuchaczem – nie ma również prawa przystąpienia do egzaminu zawodowego w kolejnej sesji egzaminacyjnej. 

Dlatego ważna jest uświadomienie konsekwencji nie przystąpienia do egzaminu zawodowego. 

Jeśli egzamin składa się z części pisemnej i ustnej – warunek przystąpienia do egzaminu dotyczy obu części tego egzaminu. Przystąpienie tylko do egzaminu ustnego lub tylko do pisemnego – będzie przystąpieniem do jednej części, a nie do całego egzaminu.W szkołach innego typu...

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły branżowej I stopnia


Uczeń branżowej szkoły I stopnia, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego, powtarza ostatnią klasę tej szkoły. Nie otrzymuje świadectwa ukończenia BS I stopnia.

Dla ukończenia szkoły niezbędny jest egzamin zawodowy.

Uczeń kończy branżową szkołę I stopnia jeżeli:


Powtórki do egzaminu (testy) - kliknij na strzałkę >>

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info, w tym dla:

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.

Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. 


Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).

Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.


Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna.


Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.

Dostępne są także dodatkowe funkcje premium, ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu. 

Informatory

Uwaga! Informatory zawierają treści multimedialne. W celu ich poprawnego odtworzenia należy:

Informatory dotyczące zawodów:

Egzaminy z kwalifikacji - sesja zimowa 2022: