Komunikaty CKU

Program 300+

  • 300+ z programu Dobry Start przysługuje raz w roku również słuchaczom szkół dla dorosłych spełniającym warunki ustawowe, tj. do ukończenia 20 roku życia (słuchaczom z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24 roku życia). [więcej]

  • Informujemy, że składanie wniosków możliwe tylko do 30 listopada !!!

REKRUTACJA

 • REKRUTACJA do szkoły w semestrze jesiennym (zajęcia od września 2021) - zapraszamy Rekrutacja do szkół

 • Nabór do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku. Przyjmujemy od semestru I, ale jest możliwość kontynuowania nauki od wyższych semestrów.

 • Po zasadniczej szkole zawodowej lub po szkole branżowej I stopnia możemy przyjmować od razu na semestr III

 • Organizujemy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu [więcej]

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

dla słuchaczy, którzy zostali warunkowo przyjęci na wyższe semestry:

 • terminy należy uzgodnić indywidualnie z wyznaczonymi nauczycielami wg wykazu

 • wykaz nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów w poszczególnych klasach dostępny w sekretariacie szkoły

EGZAMINY SEMESTRALNE

 • Egzaminy z poszczególnych przedmiotów odbywają się w terminie sesji egzaminacyjnej

 • w indeksach wpisujemy przedmioty i nauczycieli w kolejności zgodnie z wykazem na tablicy ogłoszeń w szkole

 • Do egzaminów w sesji poprawkowej mogą przystąpić te osoby, które nie mogły przybyć na egzaminy w sesji (jest to dla nich pierwszy termin, nie poprawkowy!) oraz słuchacze, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na egzaminie z danego przedmiotu.

 • Należy spełnić warunek: przed terminem sesji złożyć w sekretariacie szkoły podanie o dopuszczenie do egzaminu w terminie sesji poprawkowej.

strona WWW z geografii i informatyki

dla wybranych semestrów naszego LO

<< kliknij, aby przejść na stronę geografa