หน้าหลัก

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
--------------------------------
         โดยที่เป็นการสมควรจะมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ   และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 11 วรรคสอง  มาตรา 12 วรรคสอง  มาตรา 15  
มาตรา 25 วรรคสี่  มาตรา 43 วรรคสาม  มาตรา 56 วรรคสี่  มาตรา 57  มาตรา 58 วรรคสอง  มาตรา 59 
วรรคสอง  มาตรา 60 วรรคสอง มาตรา 61 วรรคสอง  มาตรา 62 วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา 65 วรรคสาม
และวรรคหก มาตรา 67 วรรคหนึ่ง (2) มาตรา 68  มาตรา 70 วรรคสาม  มาตรา 71  มาตรา 72  มาตรา 74  
วรรคสอง  มาตรา 76 วรรคสอง  มาตรา 77  มาตรา 78  มาตรา 84   มาตรา 85  มาตรา 86  มาตรา 88  
มาตรา 89 วรรคสอง  มาตรา 91 มาตรา 92  มาตรา 99  มาตรา 100 วรรคสอง  มาตรา 101 วรรคสอง  
มาตรา 102 วรรคสอง มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสาม  มาตรา 105  มาตรา 106  วรรคสี่ มาตรา 108 มาตรา 109 วรรคสี่ มาตรา 110 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง  และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560"
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้