ประวัติความเป็นมาจังหวัดระยอง

 
ประวัติจังหวัดระยอง
          ตามหลักฐานและประวัติศาสตร์  ระยอง  เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดาร  เมื่อปี  ..2113  ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา ข้อสันนิษฐานเดิมที่พอจะเชื่อถือได้ว่าระยองน่าจะเป็นเมืองที่ก่อสร้างสมัยขอม ประมาณพุทธศักราช 1500  เป็นสมัยที่ขอมมีอำนาจครอบคลุมอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ  โดยได้สร้างเมืองจันทบูรหรือจันทบุรี เป็นเมืองหน้าด่าน ทำให้อารยธรรมขอมแพร่เข้ามาสู่แค้วน ทราวดี จึงพออนุมานได้ว่า ขอมเป็นผู้สร้างเมืองระยอง แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นสมัยใด นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจากหลักฐานที่ค้นพบ คือ ซากหินสลักศิลปะแบบขอมรูปต่าง ปรากฏอยู่ที่เขตอำเภอบ้านค่าย
          จังหวัดระยองเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติไทย
ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาในระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ เดือนยี่ ปีพุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พล ประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่ามุ่งสู่ตะวันออกมาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยอง และได้ปราบปรามคณะกรรมการเมืองที่แข็งข้อจนยึดเมืองระยองได้ จากความสามารถครั้งนี้ เหล่าทหารจึงพากันยกย่องให้เป็น “เจ้าตากสิน” ก่อนเดินทัพไปตีเมืองจันทบุรี ยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่า ในปีพุทธศักราช 2311

นอกจากนี้ยังภาษาชองคำว่า เพ ชะเมา แกลง ซึ่งการปกครองของระยองในอดีตเคยมีสามอำเภอ ท่าประดู่ บ้านค่าย และแกลง อำเภอท่าประดู่มีประชากรจำนวนน้อยเลยถูกยุบให้เป็นตำบลท่าประดู่ไปรวมตัวกับ เมืองระยอง ส่วนอำเภอแกลงเคยเป็นจังหวัดมาก่อนแต่มีประชากรอยู่น้อยมากไปรวมตัวกับเมือง ถูกยุบให้เป็นอำเภอ

ประชากรที่นครระยองส่วนใหญ่เป็นชาวชองที่สืบเชื้อสายจากเขมรผสมกับจีนที่ เหลือเป็นชาวจีนและชาวระยอง แต่ชาวชองบางส่วนผสมกับจีนอยู่ที่อำเภอแกลง ชาวระยองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และลัทธิเต๋าส่วนมากเป็นชาวจีน

ภาษาที่ใช้ในเมืองระยองคือภาษาชองพูด ได้บางส่วน ภาษาจีนพูดได้เล็กน้อย แต่ภาษาไทยกลางพูดได้ทั่วจังหวัด การพูดของชาวชองคือการพูดธรรมดา หางเสียงของชาวชอง พูดคำว่า ฮิ หมายถึงค่ะ ครับ

 

 

 
 
                                         
 
 

   

Comments