3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รายวิชาเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2555
รหัส 541

อช31002
ทักษะการขยายอาชีพ
พค32003
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
พค32004 ลำดับและอนุกรม
พค32005 ความน่าจะเป็น
พค32002 ช่วงและการแก้สมการ อสมการในรูปค่าสัมบูนณ์ของจำนวนจริง
พค32001
รากที่  n  ของจำนวนจริง
พต32001
ภาษาอังกฤษ อ่าน - เีขียน แบบเข้ม
พต32002
ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด แบบเข้ม
พต32005
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ทช02006
เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น
สค32011
ธรรมภิบาลสร้างสังคมสงบสุข
สค32010
การละเมิดสิทธิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 542 และ รหัส 551

พค31001
คณิตศาสตร์ **
อช31002
ทักษะการขยายอาชีพ
ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา
สค31001
สังคมศึกษา
พค32003
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
พค32004
ลำดับและอนุกรม
พค32005
ความน่าจะเป็น
พค32002
ช่วงและการแก้สมการ อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
พค32010
รากที่ n ของจำนวนจริง
สค02002
ความเป็นพลงเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
สค32010
การละเมิดสิทธิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

** รหัส 542 เทอมนี้ไม่มีวิชา พค31001 คณิตศาสตร์