- การทำสวนทุเรียน


ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญด้านการทำสวนทุเรียนชะนี และหมอนทอง
  ประโยชน์ต่อตน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
  ประโยชน์ต่อชุมชน

เป็นผู้ริเริ่มตั้งกลุ่ม “ ปรับปรุงคุณภาพทุเรียน ”


ประวัติ

 
 

     เดิมมีอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง แต่ในภายหลังมันสำปะหลังราคาถูก และดินที่ใช้ปลูกก็เสื่อมลง จึงรวบรวมสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านมาปรึกษา หารือ ถึงการแก้ไขปัญหาในการปลูกพืชตัวใหม่ จึงตกลงกันว่า ให้ปลูกทุเรียนพันธุ์ชะนี และพันธุ์หมอนทอง ซึ่งในขณะนั้นมีน้ำเพียงพอ

 
     
 

ปัจจัยนำเข้า

 
       เงินลงทุนกู้ยืมจาก สหกรณ์อำเภอแกลง เพราะยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ( น.ส.3 )  
        วัตถุดิบ จัดซื้อพันธุ์มาจากคลองทุเรียน ในราคาต้นละ ๑๒ บาท  
     
 

อุปกรณ์

 
 

     •  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ

 
 

     •  ยาฆ่าแมลงตามท้องตลาด

 
 

     •  เครื่องสูบน้ำ

 
 

     •  สายยางส่งน้ำ

 
 

     •  ทางมะพร้าวแห้งเพื่อให้ร่มเงา

 
 

     •  ต้นกล้ากิ่งพันธุ์ทุเรียน

 
     
  วิธีดำเนินการ  
 

      ๑. คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่โต และแข็งแรงสมบูรณ์

 
        ๒. ขุดหลุมให้มีความกว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ใช้หญ้าหรือฟางวางที่ก้นหลุม  
 

      ๓. ทับดินลงไปให้ได้ ๓ ชั้น ทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ วัน เพื่อให้หญ้าหรือฟางวางที่ก้นหลุมเน่า

 
        ๔. นำต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงไปในหลุมให้ลึกพอประมาณ ใช้ดินปกคลุม  
        ๕. ทำร่มเงาให้กับต้นทุเรียน และทำไม้ปักยึดต้นให้ตรง  
 

      ๖. ทุเรียนที่ลงหลุมใหม่ควรให้น้ำ ๒ วัน : ๑ ครั้ง ฉีดยาฮอร์โมนทางใบ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

 
 

      ๗. การให้ปุ๋ย ๖ เดือน : ๑ ครั้ง ๑ กำมือ : ต้น ปุ๋ยใช้สูตร ๑๕-๑๕-๑๕

 
        ๘. หลังจาก ๕ ปี ทุเรียนเริ่มออกดอก ให้น้ำมากกว่าปกติเล็กน้อย ถ้าให้น้ำมากเกิน ทุเรียนจะเป็นแขนง ไม่เป็นดอก ถ้าให้นำพอดี จะดูจากกิ่งต้นทุเรียน เรียกว่า “ แตกตาดอก ” เป็นตีนตุ๊กแกให้น้ำกระทุ้ง ให้มากกว่าเดิม ดอกจะได้พุ่งเป็นกระพวง เมื่อดอกโตใกล้บาน ให้น้ำลดลงเล็กน้อยเพื่อในการตัดผลได้ดี ถ้าให้น้ำมากดอกทุเรียนที่บานจะหลุดล่วง  
     
 

วิธีการดูดอกที่จะให้ตัด

 
 

     ดูที่หางแย้ไหม้ แล้วเติมน้ำเพื่อตัด ต้องให้น้ำให้ฮอร์โมนพอเหมาะ ต้นใดมีผล มากเกินก็เกี่ยวผลที่ไม่สวยทิ้งเอาไว้แต่พอควร

 
     
  ระยะเวลาที่ต้องใส่ปุ๋ย  
 

     เพื่อให้ลูกโตเร็ว ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ ในการควบคุมโรคราดำ ป้องกันโดยโรยปูนขาวที่โคนต้นทุเรียน เพื่อไม่ให้มดขึ้น

 
     
 

ผลผลิต

 
 

     ๑ ต้น เก็บผลผลิตได้ประมาณ ๗๐ ผล ผลละประมาณ ๓ กิโลกรัม ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ออกนอกฤดู หรือในฤดู

 
     
 

ปัญหา อุปสรรค

 
 

     •  ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มีราคาแพง จึงต้องทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง

 
 

     •  น้ำขาดแคลน ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ต้องเสียเงินซื้อน้ำ หรือขุดบ่อบาดาลโดยใช้ ทุนส่วนตัว จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เชื้อเพลิง

 
     
 

แนวคิดที่จะพัฒนาในอนาคต

 
 

     •  หาต้นพันธุ์ที่มีความต้านทางต่อโรคได้ดี

 
 

     •  รัฐบาลประกันราคาส่งออก

 
 

     •  ให้นักวิชาการเกษตร หรือผู้เชี่ยวชาญมาดูแลในช่วงการระบาดของโรค ในแปลงเรียนรู้ การปลูกทุเรียน
ข้อมูลจาก :: http://www.rayong-culture.org/politic.php


Comments