Other Contemporaries

 Page 2

G. V. Venkatesh Rao - Siddalingaswamy - C. G. Ramanujam - Kumbhar - A. M. Mali


Home          Catalogue of Ravi Varma Prints          Contact

G. V. Venkatesh Rao

   Maha Lakshmi                                              Kothanda Rama                                           Adi Saraswathi

 

Venulola

Siddalingaswamy

                     Venkatesh Perumal       Kailash Shankar              Prasnna Shankar         Lakshmi Narasimha

C. G. Ramanujam

 

(L-R): Rama Pattabhishek, Venkatesh Perumal, Krishna with Rukmini and Satyabhama

Others

 

(L-R): Kumbhar's Shriyal Raja AND A. M. Mali Birth of Basaveshwara