Mahadev Visvanath Dhurandhar's prints


Home          Catalogue of Raja Ravi Varma prints          Contact

      

 Keechak Sairendri                      Rama Ahalya Udhara                 Gododhan                       Kaliya Mardhan

          

  Mudrika Darshan                      Radha Madhava               Parasuram Ram Yudh           Garuda Vahan Vishnu

                         Surya                             Sudhama                    Krishna           Shakuntala Dushyanta Bhet

Pandava Sabha                                                   Hanuman                                                    Indira Sabha

(Images from the collection of Aniruddha Haldipurkar, Karwar)