Title

Thumbnail

Registration number

Saraswathi 1

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Saraswathi

Saraswathi 2: Mayur Arud Saraswathi

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Mayur Arud Saraswathi

Sarasawthi 3

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Saraswathi and deer

No. 174: Karla Press (14x20)

Savitri

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Savitri

Seetha

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Seetha

Seetha and the golden deer


Raja Ravi Varma print Seetha and the golden deer

 

Seetha Swayamvar

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Seetha swayamvar

No. 134: Karla Press (14x20)

Seetha Vanavas

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Seetha Vanavas

No. 205: Malavi Press (14x20)

Sesha Narayana

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Seshanarayan

No. 80: Karla Press (14x20)

Sesha Sayee

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Sesha sayi

Shakuntala Dushyanta

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shakuntala Dushyanta

 

Shakuntala Janm

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print SShakuntala Janm

No. 13: Karla Press (14x20)

Shakuntala Partalekhana 1

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shakuntala Patralekhan

No. 4: Malavi Press (20x28)

Shakuntala Patralekhana 2

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shakuntala Patralekhan

 

Shakuntala Sakhi

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shakuntala Sakhi

No. 127: Karla Press (14x20)

Shankar 1

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shankar

Shankar 2

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shankar

Shankar Billi

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shankar Billi

Shantanoo and Matsyagandhi

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shantanoo and Matsyagandhi

No. 130: Karla Press (14x20)

Sharadha

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Sharada 

 

Shiva and Parvathi

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shiva Parvathi

Shivaji

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Shivaji

Subramanya with Valli and Devayani

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Subramanya Valli and Devasena

Subramanya with Valli
 
 
 
 
 
 
  
Sudhama
Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Subramanya Valli
 

Sudhanva and Prabhavati

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Sudhanva and Prabhavathi

Sukha and Rambha

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Sukha and Rambha 

Susheela (Modesty)

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Susheela

Tara

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Tara

 

Tara Devi

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Tara Devi

No. 177: Karla Press (14x20)

Tilottamma

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Tilotamma

No. 19: Karla Press (14x20)

Urvashi 

 

Usha's Dream

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Urvashi

Raja Ravi Varma print Ushas Dream

Varaha avatar
(Image courtesy Late G.K. Haldipurkar and Aniruddha Haldipurkar, Advocate, Karwar.)

Raja Ravi Varma print Varaha avatar

Vamana avatar

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vaman avatar

Varini (Summer)

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Varini

No. 151: Karla Press (14x20)

Vasantasena

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vasantasena

No. 22: Karla Press (14x20)

Vasantika (Spring)

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vasantika

No. 234: Malavi Press (14x20)

Vasudeva Devaki Bandhana Vimochanam

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vasudeva Devaki bandhana vimochanam

No. 236: Malavi Press (14x20)

No. 144: Karla Press (14x20)

Victory of Indrajit

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Victory of Indrajit

No. 133: Karla Press (14x20)

Vishnu Garuda Vahan

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vishnu Garuda Vahan

Vishwamitra's Archery training (Vishwamitra training Rama and Lakshman archery)

 

Vishwamitra and Menaka

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vishwamitra archery training

 

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vishwamitra Menaka

No. 128: Karla Press (14x20)

Vishwamitra Tapobangh

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vishwamitra Tapobangh

No. 152: Karla Press (14x20)

Vishwaroopa Darshani

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vishwaroopa darshanam

Vittoba / Vittalakhamayi

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Vittoba Vittalakhamayi

No. 131: Karla Press (14x20)

Yashodha and Krishna 1

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Yashoda and Krishna

Yashodha and Krishna 2

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Yashoda and Krishna

Yashodha and Krishna 3

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Yashoda and Krishna

Yogi Gopichandra

Ganesh Shivaswamy Raja Ravi Varma print Yogi Gopichandra 

No. 43: Karla Press (14x20)