การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1)

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
 (Research and Knowledge Formation : IS 1)
รายวิชาเพิ่มเติม                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                 จำนวน 1 หน่วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล          ที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณา         ความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
         วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันมีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ 
         เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผล เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้    
          1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
          2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุน หรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ
          3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
          5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
          6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
          7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม   
          8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ                            

Comments