หน้าหลัก

ผังงานความร่วมมือ
นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

นายโชคชัย  นพเทาว์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา
หัวหน้างานความร่วมมือ