แผนการเรียนรู้

                        

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

ชื่อหน่วย   กลางวัน - กลางคืน               เรื่อง   ลักษณะของกลางวัน

วันที่  1    วันที่   16    เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2552

 

กิจกรรม  เสริมประสบการณ์

จุดประสงค์  (เชิงพฤติกรรม)

1.             เด็กบอกลักษณะของเวลากลางวันได้  (มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 1)

2.             เด็กสนทนากับครูและแสดงความคิดเห็นได้  (มาตรฐานที่  12 ตัวบ่งชี้ที่ 1)

 

สาระการเรียนรู้

                สาระที่ควรเรียนรู้               สาระที่  3   เกี่ยวกับ  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

ดวงอาทิตย์มีลักษณะกลม  สีแดงออกส้มนิดหน่อย  ดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นเวลากลางคืน เวลากลางวันคือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น และมีแสงสว่าง ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน  และจะสิ้นสุดเวลากลางวันเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน

                ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย                          :  

ด้านอารมณ์และจิตใจ        : 

ด้านสังคม                            :  ร่วมเล่นกับผู้อื่นและการปฏิบัติตนตามข้อตกลง

ด้านสติปัญญา                     :  การสนทนาซักถาม  ตอบคำถาม

 

วิธีการดำเนินกิจกรรม

            ขั้นนำ

1.  ครูร้องเพลง   ยามเช้าตรู่  ให้เด็กฟัง

                                2. เด็กร้องตามครูทีละวรรค

                                3. เด็กและครูร้องเพลง   ยามเช้าตรู่   พร้อมกัน

 

ขั้นดำเนินกิจกรรม

1.  ครูนำภาพเวลากลางวันและเวลากลางคืนมาให้เด็กดู  แล้วถามเด็กว่า

                                -  ภาพทั้งสองภาพนี้ต่างกันอย่างไร

                                -  แล้วอะไรในภาพที่ต่างกัน

 

2 .  ครูและเด็กร่วมกันสนทนา  ซักถามเกี่ยวกับดวงอาทิตย์  โดยใช้คำถามนำ  ดังนี้

                                -  ดวงอาทิตย์มีรูปร่างอย่างไร

                                -  ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศใด  เวลาใด

                                -  กลางวันเราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือตะเกียงเพราะอะไร

 

ขั้นสรุป

            1.   ครูและเด็กช่วยกันสรุปลักษณะของดวงอาทิตย์  

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1.             เพลง   ยามเช้าตรู่

2.             รูปภาพตอนกลางวัน 

การวัดและการประเมินผล

1.  วิธีการวัด

              การสังเกต

2.  เครื่องมือที่ใช้วัด

              แบบสังเกตพัฒนาการกิจกรรมเสริมประสบการณ์

                3.   เกณฑ์การวัด 

เด็กบอกลักษณะของเวลากลางวันได้ด้วยตนเอง   

เด็กบอกลักษณะของเวลากลางวันได้โดยครูชี้แนะ   

เด็กสนทนากับครูและแสดงความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง   

เด็กสนทนากับครูและแสดงความคิดเห็นได้โดยครูชี้แนะ   

 

     ภาคผนวก
     
เพลง   ยามเช้าตรู่

  ยามเช้าตรู่อาทิตย์ทอแสดงทอง                 เป็นประกายเรืองรองผ่องนภา

   ส่องแสงสว่างไปทั่วแหล่งหล้า                  บอกเวลาว่ากลางวัน

 

 

                                 
Comments