รัชกาลที่๑

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ประสูติ พ.ศ. 2279 ครองราชย์ พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352

พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราช

รามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิเบดินทร์ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์องค์ปรมาธิเบศร ตรีภูวเตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราช

ชาติอาชาวศรัย สมุทัยดโรมนต์สกลจักรวาลาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หิรหรินทรธาดาธิบดี ศรีสุวิบุลยคุณธขนิษฐ์ ฤทธิราเมศวรหันต์ บรมธรร

มิราชาธิราชเดโชไชย พรหมเทพดิเทพนฤบดินทร์ ภูมินทรปรมาธิเบศร โลกเชฎฐวิสุทธิ์รัตนมกุฎประเทศคตามหาพุทธางกูรบรมบพิตรระพุทธ

เจ้าอยู่หัว

ทรงประสูติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง เป็นพระราชโอรสของหลวงพินิจอักษร ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) พระราชมารดาทรงพระนามว่า นางหยก ต่อมาอภิเษกับสมเด็จพระอมรินทรบรมราชินี (เดิมชื่อ นาค เป็นธิดาตระกูลเศรษฐีที่ตำบลอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม) และได้เสด็จออกไปรับราชการที่เมืองราชบุรี จนได้รับตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ในสมัยกรุงธนบุรีทรงเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกสงครามหลายครั้ง จนได้รัรบพระราชทานบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และปราบดาภิเษกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 (วันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ ปีชาล) ขณะที่เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ทรงมีพระชนมายุได้ 47 พรรษา ทรงโปรดให้สถาปนาพระอนุชา คือ เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) เป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระนัดดา (พระยุสุริยอภัย) เป็น กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังหลัง พระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ 1 ใช้รูปปทุมอุณาโลม หมายถึงพระเนตรที่ 3 ของพระศิวะ (ผู้ทรงสร้าง) เพ่งเล็งไปถึงการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรี

การสร้างกรุงเทพมหานคร

Comments