หน่วยที่ 4

งบกำไรขาดทุน

         การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว และแบบหลายขั้น

         1. งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว(Single Step Income Statememt) เป็นการจัดทำตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำตามรายการย่อในบัญชี 9 ซึ่งจะแสดงโดยนำรายได้บวกรวมกันทั้งหมด และหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงต้องมีรายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน ดังตัวอย่าง
 
 

 

         2. . งบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้น (Multiple Step Income Statement) เป็นงบกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในกิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายกำหนด

กรณีกิจการใช้วิธีบันทึกสินค้าแบบสิ้นงวด
 

กรณีกิจการบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง
 
 
 

รายได้:

    รายได้จาการขาย (รายละเอียด 1)                           XX

    รายได้อื่นๆ                                                           XX         XX

ค่าใช้จ่าย:

    ต้นทุนขาย (รายละเอียด 2)                                    XX

    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (รายละเอียด 3)              XX

    ดอกเบี้ยจ่าย                                                         XX

                                                                                           XX

    กาไรสุทธิ                                                                         XX

หมายเหตุ 

        ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ยอดผลต่างจะเป็นผลกาไรสุทธิ ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายยอดผลต่าง จะเป็นขาดทุนสุทธิ

รายละเอียด 1

รายได้จากการขาย

    ขายสินค้า                                             XX

    หัก รับคืน                                             XX

    ส่วนลดจ่าย                                           XX           XX

    รายได้จากการขายสุทธิ                                         XX

รายละเอียด 2

ต้นทุนขาย

    สินค้าคงเหลือต้นงวด                              XX

    ซื้อสินค้า                                                XX

    บวก ค่าขนส่งเข้า                                    XX

                                                                 XX

    หัก ส่งคืนและส่วนลด                              XX

    ส่วนลดรับ                                              XX         XX        XX

    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                                                         XX

    หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด                                              XX

    ต้นทุนขาย                                                                       XX

    รายละเอียด 3

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

    เงินเดือน                                                   XX

    ค่าขนส่งออก                                             XX

    วัสดุสานักงานใช้ไป                                    XX

    หนี้สงสัยจะสูญ                                          XX

    ค่าเบี้ยประกันภัย                                        XX

            รวม                                                  XX
 

การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

  ขั้นที่ 1 โอนปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนขายที่มียอดเดบิต และบันทึกสินค้าคงเหลือต้นงวด

  ขั้นที่ 2 โอนปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนขายที่มียอดด้านเครดิต และบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวด

  ขั้นที่ 3 โอนปิดบัญชีรายได้ เข้าบัญชีกำไรขาดทุน

  ขั้นที่ 4 โอนปิดบัญชีต้นทุนขาย รับคืน ส่วนลดจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีกำไรขาดทุน
  ขั้นที่ 5 โอนปิดบัญชีกำไรขาดทุน (กรณีเจ้าของคนเดียว)
 
 
 
 
                                                        

                                                                                        วงจรบัญชี

            อาจารย์ชรินทร ศรีวิฑูรย์

ขั้นตอนการบันทึกรายการค้า มีขั้นตอนดังนี้

1. วิเคราะห์รายการค้า

2. บันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไป

3. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

4. จัดทำงบทดลองก่อนปรับปรุง

5. บันทึกรายการปรับปรุง (ณ วันสิ้นงวด)

6. จัดทำงบทดลองหลังปรับปรุง

7. จัดทำงบการเงิน

ขั้นตอนดังกล่าวจะเรียกว่า วงจรบัญชี” (Accounting Cycle) จะมีเครื่องมือมาช่วยทำให้การบันทึกรายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงินสะดวกมากขึ้น เรียกว่า

กระดาษทำการ” (Work Sheet)ในวงจรบัญชีมีขั้นตอนเพิ่มเติม คือ การปิดบัญชีและการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

 

กระดาษทำการ

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำงบการเงินให้ง่ายขึ้น กิจการจะจัดทำกระดาษทำการหรือไม่จัดทำก็ได้ แต่ถ้าจะทำ ก็จะทำขึ้นหลังจากจบการจัดทำงบทดลองก่อนปรับปรุง

กระดาษทำการจะมีทั้งแบบที่เป็น 10 ช่อง และ 12 ช่อง สำหรับกระดาษทำการ 10 ช่องประกอบด้วย 5 ช่องใหญ่ และในช่องใหญ่แต่ละช่องจะเป็น 2 ช่องเล็ก คือ ช่องด้านเดบิต และช่อง

ด้านเครดิต ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. งบทดลองก่อนปรับปรุง

2. รายการปรับปรุง

3. งบทดลองหลังปรับปรุง

4. งบกำไรขาดทุน

5. งบดุล

สำหรับกระดาษทำการแบบ 12 ช่อง จะเพิ่มช่องงบกำไรสะสม

            วงจรบัญชี 2

ตัวอย่างที่ 1 รายการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคม 25x1 ของกาญจน์บริการมีดังนี้

    .    1 นำเงินสดมาลงทุน 1,700,000 บาท

1 คุณกาญจน์ซื้อกรมธรรม์ประกันร้านเป็นเงินสด จำนวน 12,000 บาท ซึ่งเป็นกรมธรรม์อายุ 6 เดือน

.        2     ซื้อรถยนต์ 600,000 บาท เป็นเงินสด โดยประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี ประมาณราคาซาก 180,000 บาท

              6     คุณกาญจน์ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นจำนวน 480,000 บาท โดยลูกค้ารายหนึ่งจ่ายเงินสด 450,000 บาท และลูกค้าอีกรายหนึ่งค้างชำระ 30,000 บาท

                  ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อ 23,000 บาท

           15     คุณกาญจน์จ่ายค่าแรงเป็นเงินสด 40,000 บาท

           22     คุณกาญจน์จ่ายค่าสาธารณูปโภค 7,000 บาท เป็นเงินสด

           31     คุณกาญจน์ถอนเงินใช้ส่วนตัว 50,000 บาท

           31     คุณกาญจน์จ่ายค่าแรงเป็นเงินสด 40,000 บาท

          

  วงจรบัญชี 3

    ในการจัดทำกระดาษทำการสามารถอธิบายการจัดทำได้ดังนี้

1. เขียนชื่อกิจการ บอกประเภทว่าเป็นกระดาษทำการและงวดบัญชีที่จัดทำ

2. ในช่องเลขที่บัญชี ให้ใส่เลขบัญชีของรายการต่างๆ ตามชื่อบัญชี

3. ในช่องชื่อบัญชีให้ใส่ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากรายการต่างๆ จากงบทดลองก่อนปรับปรุง ในช่องงบทดลองให้ใส่ชื่อบัญชีจากงบทดลองก่อนปรับปรุง หายอดรวมด้านเดบิตและ

เครดิตซึ่งต้องเท่ากัน

4. ในช่องรายการปรับปรุง ให้ใส่รายการที่จะปรับปรุง ถ้าเป็นการบันทึกในชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้วในงบทดลองก่อนปรับปรุงก็นำไปใส่ในช่องเดบิตหรือช่องเครดิตในบรรทัดเดียวกับชื่อบัญชี

เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่หากไม่เคยมีชื่อบัญชีเดิมมาก่อนก็ให้เปิดชื่อบัญชีใหม่และใส่จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในช่องรายการปรับปรุงนั้นนิยมใส่เลขกำกับไว้บนจำนวนเงินด้วยเพื่อจะได้ใช้อ้างอิงในการอธิบายรายการ โดยอธิบายไว้ข้างล่างกระดาษทำการ ซึ่งต้องใส่ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต เมื่อทำรายการปรับปรุงรายการทุกรายการแล้วก็จะหายอดคงเหลือรวมทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตซึ่งต้องเท่ากัน

5. ในช่องงบทดลองหลังปรับปรุง ให้หายอดคงเหลือของรายการทุกรายการ

6. ในช่องงบกำไรขาดทุน ให้นำรายการที่เป็นรายการประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายมาใส่ในช่องงบกำไรขาดทุนในบรรทัดเดียวกันเลย ถ้ามีผลต่างแสดงว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุน

ยอดรวมด้านเดบิต > ยอดรวมด้านเครดิต 􀀾 กิจการเกิดขาดทุนสุทธิ

ยอดรวมด้านเดบิต < ยอดรวมด้านเครดิต &#x10003e; กิจการเกิดกำไรสุทธิ

เมื่อหายอดรวมด้านเดบิตและเครดิตแล้วมีผลต่าง ให้ใส่ผลต่างในช่องงบกำไรขาดทุน และช่องงบดุลด้านเครดิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน ในทางตรงกันข้าม ถ้ากรณีที่กิจการเกิดขาดทุน ยอดรวม

ด้านเดบิต > ยอดรวมด้านเครดิต ให้นำผลต่างมาใส่ในช่องงบกำไรขาดทุนด้านเครดิต และใส่ในช่องงบดุลด้านเดบิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน

7. หลังจากนั้นหายอดรวมสุทธิด้านเดบิตและด้านเครดิตในช่องงบกำไรขาดทุน ซึ่งจะต้องได้

ยอดรวมเท่ากัน

8. ในช่องงบดุล ให้นำรายการประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของในช่องงบทดลองหลังปรับปรุงมาใส่ในช่องงบดุลในบรรทัดเดียวกัน และหายอดรวมสุทธิด้านเดบิตและด้าน

เครดิตในช่องงบดุลจะเท่ากันเมื่อจัดทำกระดาษทำการเสร็จก็จัดทำงบการเงินตามลำดับ คืองบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบดุล

            

วงจรบัญชี 4        

         เมื่อจัดทำงบการเงินจากกระดาษทำการเรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่ายอดกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในกระดาษทำการจะเท่ากับการจัดทำงบกำไรขาดทุน แต่เมื่อพิจารณางบดุลแล้วจะพบว่า ยอดรวม

ในกระดาษทำการจะไม่เท่ากับยอดในการจัดทำงบดุล เนื่องจากมีหลายรายการที่ในช่องงบดุลในกระดาษทำการมียอดด้านเครดิต แต่เมื่อนำเสนอในงบดุลนั้นจะแสดงเป็นยอดหักจากรายการ

สินทรัพย์ทางด้านเดบิตในวงจรบัญชีจะมีขั้นตอนหนึ่งที่จัดทำ คือการปิดบัญชี โดยการปิดบัญชีนั้นจะเป็นการโอนยอดคงเหลือในบัญชีที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนไปยังบัญชีทุนของกิจการ

            การปิดบัญชี

ประเภทของรายการบัญชี 5 ประเภท จะแบ่งบัญชีออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. บัญชีชั่วคราว เป็นบัญชีที่อยู่ในงบกำไรขาดทุน แสดงการรวบรวมข้อมูลที่จะทำให้ผลการ

ดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งบัญชีเงินถอน และบัญชีเงินปันผล

2. บัญชีถาวร เป็นบัญชีที่อยู่ในงบดุลที่จะแสดงสถานะของกิจการ

เมื่อจัดทำกระดาษทำการแล้วก็จะทำการปิดบัญชีชั่วคราว จะทำให้บัญชีชั่วคราวประเภทรายได้ค่าใช้จ่ายมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ กล่าวคือ บัญชีชั่วคราวจะไม่มียอดคงเหลือยกไปงวดหน้า

บัญชีชั่วคราวทุกบัญชีจะถูกปิดทั้งหมดในวันสิ้นงวดเพื่อโอนยอดคงเหลือสุทธิไปยังบัญชีทุนหรือบัญชีส่วนของเจ้าของ

 

    ขั้นตอนในการปิดบัญชี

1. ปิดบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายทุกบัญชีเข้าไปยังบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นบัญชีชั่วคราว เปิดเมื่อทำการปิดบัญชี ในวันสิ้นงวดเท่านั้น และจะถูกปิดให้เป็นศูนย์ต่อไป โดยบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนจะกำหนดเลขที่บัญชีในหมวดส่วนของเจ้าของ

2. การปิดบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้ไปยังบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน จะบันทึกการปิดบัญชีดังนี้

                        เดบิต รายได้                          xxx

                                เครดิต สรุปผลกำไรขาดทุน                      xxx

3. การปิดบัญชีที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน จะบันทึกการปิดบัญชีดังนี้

                    เดบิต สรุปผลกำไรขาดทุน              xxx

                                เครดิต ค่าใช้จ่าย                                   xxx

จะเห็นว่าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนจะมียอดด้านเดบิตหรือด้านเครดิตก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ากิจการมียอดรายได้หรือค่าใช้จ่ายสูงกว่ากัน โดยจะสรุปได้ดังนี้

 

วงจรบัญชี 5

บัญชีรายได้ > บัญชีค่าใช้จ่าย &#x10003e;เกิดกำไรสุทธิ &#x10003e; บัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน  มียอดคงเหลือด้านเครดิต

บัญชีรายได้ < บัญชีค่าใช้จ่าย &#x10003e;เกิดขาดสุทธิ &#x10003e; บัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน  มียอดคงเหลือด้านเดบิต

4. ปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนเข้าไปยังบัญชีทุน

ถ้ากิจการเกิดกำไรสุทธิจะทำให้ส่วนทุนหรือส่วนของเจ้าของเพิ่มการโอนปิดบัญชีสรุปผล  กำไรจะบันทึกดังนี้

                    เดบิต สรุปผลกำไรขาดทุน             xxx

                            เครดิต ทุนหรือกำไรสะสม                          xxx

ถ้ากิจการเดขาดทุนสุทธิจะทำให้ส่วนทุนหรือส่วนของเจ้าของลดลง การโอนปิดบัญชี  สรุปผลกำไรขาดทุนจะบันทึกดังนี้

                    เดบิต ทุนหรือกำไรสะสม             xxx

                             เครดิต สรุปผลกำไรขาดทุน                        xxx

การที่บันทึกเข้าบัญชีทุนหรือบัญชีกำไรสะสม เมื่อปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนขึ้นอยู่กับ ว่าเป็นกิจการประเภทใด ถ้าเป็นประเภทเจ้าของคนเดียวจะโอนเข้าบัญชีทุน ในกรณีเป็นห้าง

หุ้นส่วนจะโอนเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนหากมีการแบ่งสรรเลย แต่ในกรณีไม่แบ่งสรร ก็จะโอนเข้าบัญชีกำไรสะสมเหมือนบริษัทจำกัด

5. ในกรณีกิจการมีบัญชีเงินถอน หรือกิจการมีบัญชีเงินปันผล ก็ต้องปิดเข้าบัญชีทุนหรือบัญชี กำไรสะสม โดยบัญชีเงินถอนและบัญชีเงินบันผลจะทำให้ทุนหรือส่วนของเจ้าของลดลง ดังนั้นจะบันทึกดังนี้

                        เดบิต ทุน                          xxx

                เครดิต เงินถอน                                  xxx

ในกรณีบริษัทจำกัดจะบันทึกปิดบัญชีเงินปันผลดังนี้

                      เดบิต กำไรสะสม                   xxx

            เครดิต เงินปันผล                                  xxx

ขั้นตอนการปิดบัญชีทั้งหมดจะทำในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านไปบัญชีแยกประเภท โดยจะทำ การบันทึกการปิดบัญชีในวันสิ้นงวด โดยทุกบัญชีจะไปปิดอยู่ที่ส่วนทุนหรือส่วนของเจ้าของ

           

 วงจรบัญชี 6

ตัวอย่างที่ 2 แสดงการบันทึกปิดบัญชีของกาญจน์บริการในตัวอย่างที่ 1 โดยในงบทดลองหลังปรับปรุงของกาญจน์บริการนั้นมียอดคงเหลือของบัญชีชั่วคราว ดังนี้

เงินถอน-กาญจน์                                                50,000

รายได้ค่าบริการ                                                  480,000

เงินเดือน                                                           80,000

ค่าสาธารณูปโภค                                                7,000

หนี้สงสัยจะสูญ                                                  600

วัสดุสำนักงานใช้ไป                                            9,000

ค่าเบี้ยประกัน                                                     2,000

ค่าเสื่อมราคารถยนต์                                            7,000

 

วงจรบัญชี 7

งบทดลองหลังปิดบัญชี

เป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากบันทึกการปิดบัญชีและผ่านไปรายการแยกประเภท โดยงบทดลอง หลังปิดบัญชีจะแสดงเฉพาะรายการที่เป็นบัญชีถาวรเท่านั้น โดยต้องมียอดคงเหลือเท่ากันทั้งด้านเด

บิตและด้านเครดิต บัญชีถาวรจะไม่ปิดบัญชี เนื่องจากรายการต่างๆ ของบัญชีถาวรนั้นจะยกยอดคงเหลือไปให้งวด หน้าตามหลักการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของกิจการ กล่าวคือ กิจการจะดำเนินการไปตลอด ไม่เลิกกิจการ ดังนั้นรายการที่เกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือทุน จึงเป็น ยอดที่จะโอนต่อให้งวดต่อไป จึงต้องมีการหายอดคงเหลือและยกไปให้งวดหน้า

 

            ขั้นตอนการหายอดคงเหลือของบัญชีถาวรและการบันทึกยอดยกไปงวดหน้า

จะใช้สมุดบัญชีแยกประเภทที่เคยเปิดไว้เดิมมาบันทึกต่อ ขั้นตอนการจัดทำการหายอดคงเหลือและการบันทึกยอดยกไปข้างหน้า ดังนี้

1. หายอดรวมทางด้านเดบิตและทางด้านเครดิต แล้วนำยอดทั้ง 2 ด้าน มาหักลบกันแล้วดูว่า

ยอดคงเหลืออยู่ด้านใด โดยถ้ายอดรวมด้านเดบิตสูงกว่ายอดรวมด้านเครดิตแสดงว่ายอดดุลเดบิต ในทางตรงกันข้ามถ้ายอดรวมด้านเครดิตสูงกว่ายอดรวมด้านเดบิตแสดงว่ายอดดุลเครดิต ซึ่งโดย

ปกติบัญชีสินทรัพย์จะมียอดดุลด้านเดบิตและบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะมียอดดุลเครดิต

2. นำยอดที่หักลบกันแล้วจากข้อ 1 มาใส่ในบรรทัดต่อมาจากรายการสุดท้าย โดยนำมาใส่ใน ด้านเดบิตหรือเครดิตที่มียอดรวมน้อย โดยใส่วันที่สุดท้ายของงวดนั้นและใช้อธิบายรายการว่า ยกไปในช่องอ้างอิงจะใช้เครื่องหมาย &#x100033;

3. รวมยอดทางด้านเดบิตและเครดิตซึ่งต้องทำกันและเขียนยอดรวมไว้ทั้ง 2 ด้านแล้วขีดเส้นใต้2 เส้นตรงยอดรวม

4. ในงวดบัญชีต่อมา จะเขียนยอดผลต่างที่ได้ที่นำไปเขียนเป็นยอดยกไปมาเขียนเป็น ยอดยกมาในด้านตรงกันข้ามกับยอดยกไปและใช้การอ้างอิงด้วย &#x100033;เขียนคำอธิบายรายการด้วย ยอดยกมาสมุดบัญชีทั้งสมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภทก็สามารถใช้ต่อไปในงวดถัดไปได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าในกรณีที่สมุดรายวันทั่วไปที่ใช้บันทึกรายการค้าในงวดก่อนหมดจำเป็นต้องใช้สมุดบัญชีเล่มใหม่นั้น กิจการต้องทำการเปิดบัญชี

 

วงจรบัญชี 8

การเปิดบัญชี

จะทำการเปิดบัญชีประเภทสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ที่มียอดยกไปงวดหน้า โดยจะบันทึกเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้วันที่ที่เริ่มงวดบัญชีใหม่เลยในการบันทึกรายการ

จากนั้นก็ผ่านบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท

 

สรุป

จากขั้นตอนในวงจรบัญชีทั้งหมดสามารถสรุปวงจรบัญชีได้ดังนี้

1. วิเคราะห์รายการค้า

2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

3. ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท

4. หายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองก่อนปรับปรุง

5. จัดทำกระดาษทำการ

6. บันทึกรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวดในสมุดรายวันทั่วไป

7. ผ่านรายการปรับปรุงไปยังบัญชีแยกประเภท

8. หายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุง

9. จัดทำงบการเงิน

10. ปิดบัญชีชั่วคราว

11. จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

12. กลับรายการ (ถ้ากิจการจะกลับรายการ)

13. เปิดบัญชี (ถ้าสมุดบัญชีหมดต้องขึ้นเล่มใหม่)

 

วงจรบัญชี 9

ใบงานที่ 5

1. จากงบทดลองของ ร้านน้องมิ้นท์ จำกัด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x7 มีดังนี้

ร้านน้องมิ้นท์

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x7

เงินสด                                                                          1,203,200

วัสดุสำนักงาน                                                                27,000

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า                                                24,000

อุปกรณ์                                                                         300,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์                                         20,000

เจ้าหนี้การค้า                                                                  18,000

ตั๋วเงินจ่าย                                                                      20,000

ทุน มิ้นท์                                                                  620,000

รายได้ค่าบริการ                                                              1,245,000

ค่าโฆษณา                                                                     34,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริการ                                             24,800

เงินเดือน                                                                       310,000

รวม                                                                  1,923,000 1,923,000

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. วัสดุสำนักงานตรวจนับได้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x7 เหลือ 12,500 บาท

2. ค่าเบี้ยประกันเป็นค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ 2,000 บาท

3. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ในเดือนนี้ 3,000 บาท

4. ได้รับบิลค่าน้ำค่าไฟยังไม่ได้บันทึกบัญชี 3,700 บาท

 

ให้ทำ 1. กระดาษทำการสำหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x7

2. งบกำไรขาดทุน สำหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x7

3. งบดุล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x7

 

วงจรบัญชี 10

2. ยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ หลังปรับปรุงของบริษัท น้องกาญจน์ จำกัด วันที่ 31 ธันวาคม

25x1 ดังนี้

เงินสด                                                                          420,000

เงินลงทุนระยะสั้น                                                          270,000

ลูกหนี้การค้า                                                                  282,000

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                     4,640

อุปกรณ์สำนักงาน                                                           400,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์สำนักงาน                           20,000

เจ้าหนี้การค้า                                                                  34,000

ตั๋วเงินจ่าย                                                                      25,000

ทุนเรือนหุ้น                                                                   1,000,000

กำไรสะสม                                                                    2,225,000

รายได้ค่าบริการ                                                              2,700,000

เงินเดือน                                                                       380,000

รายได้ค่าธรรมเนียม                                                        240,000

ค่าเบี้ยประกัน                                                                 30,000

รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                            100,000

ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์สำนักงาน                                   10,000

หนี้สงสัยจะสูญ                                                              1,200

ค่าเช่าสำนักงาน                                                             140,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขายและบริหาร                                 34,000

ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                    733,440

ให้ทำ    1. รายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

2. งบทดลองหลังปิดบัญชี

3. บริษัทชูศักดิ์ จำกัด มียอดคงเหลือยกมา วันที่ 1 มกราคม 25x1 ดังนี้

 

เงินสด                                                                          820,000

ลูกหนี้การค้า                                                                  370,000

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                     3,700

วงจรบัญชี 11

ตั๋วเงินรับ                                                                       100,000

ดอกเบี้ยค้างรับ                                                               2,400

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า                                                12,000

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า                                                          8,000

อุปกรณ์สำนักงาน                                                           120,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน                               34,000

เจ้าหนี้การค้า                                                                  100,000

ตั๋วเงินจ่าย                                                                      40,000

เงินเดือนค้างจ่าย                                                             14,000

รายได้รับล่วงหน้า                                                           24,000

ทุนเรือนหุ้น                                                                   1,000,000

กำไรสะสม ?

ให้ทำ รายการเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 25x1

 

 

4. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นงบทดลองก่อนปรับปรุงของบริษัท ทรงชัย จำกัด วันที่ 31 ธันวาคม 25x4

                                                                บริษัท ทรงชัย จำกัด

งบทดลองก่อนปรับปรุง

วันที่ 31 ธันวาคม 25x4

เงินสด                                                              720,000

ลูกหนี้การค้า                                                      270,000

วัสดุสำนักงาน                                                    34,000

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า                                    36,000

ที่ดิน                                                                 1,000,000

อาคาร                                                               3,000,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร                                   270,000

อุปกรณ์สำนักงาน                                               1,000,000

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน                   300,000

เจ้าหนี้การค้า                                                      120,000

ตั๋วเงินจ่าย 10%                                             80,000

วงจรบัญชี12

ทุนเรือนหุ้น                                                       1,000,000

กำไรสะสม                                                        4,078,000

รายได้ค่าบริการ                                                  820,000

เงินเดือน                                                           270,000

ค่าโฆษณา                                                         100,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                     238,000

6,668,000                        6,668,000

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. อาคารซื้อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยประมาณการอายุการใช้งาน 20 ปี ราคาซาก

ประมาณ 300,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง

2. อุปกรณ์สำนักงานซื้อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x2 โดยประมาณอายุการใช้งาน 10 ปี

ไม่มีราคาซาก คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง

3. วัสดุสำนักงานตรวจนับแล้วมีมูลค่า 13,500 บาท

4. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นการจ่ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25x4 โดยมีอายุกรมธรรม์ 1 ปี

5. บริษัทฯ กำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1% ของยอดลูกหนี้การค้า

คงเหลือโดยบริษัทฯ ไม่มีบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา

6. เงินเดือนค้างจ่าย วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 มีจำนวน 62,000 บาท

7. บริษัทฯ ออกตั๋วเงินจ่าย 10% ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 25x4 โดยมีอายุ 4 เดือน

8. บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 ธันวาคม 25x4 จำนวน 100,000 บาท

 

ให้ทำ    1. กระดาษทำการสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x4

2. งบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x4

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 25x4

4. งบดุล วันที่ 31 ธันวาคม 25x4

5. ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป__

 
 
 
 
 
แบบทดสอบบัญชีเบื้องต้น 2

1. “สินค้า” ในธุรกิจประเภทพณิชยกรรมหมายถึง
            ก. สินค้าระหว่างผลิต
            ข. สินค้าสำเร็จรูป
            ค. วัตถุดิบประกอบการผลิต
            ง. วัตถุดิบเพื่อนำไปผลิต

2. เงื่อนไข F.O.B Destination เป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้ฝ่ายใดเป็นผู้รับภาระค่าขนส่ง
            ก. ผู้ซื้อ
            ข. ผู้ขาย
            ค. รับภาระคนละครึ่ง
            ง. เงื่อนไขนี้ไม่เกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้า

3. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 กิจการแห่งหนึ่งขายสินค้าเป็นเงินเชื่อราคา 24,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไข 2/10, N/30 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2545 กิจการได้รับชำระหนี้ทั้งหมด กิจการมีลูกหนี้จำนวนเท่าใด
            ก. 25,680 บาท
            ข. 25,166.40 บาท
            ค. 24,000 บาท
           ง.  23,250 บาท

4. จากโจทย์ข้อ 3. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2545 กิจการจะได้รับชำระเงินทั้งสิ้นเท่าใด
            ก. 25,166.40 บาทนี้
            ข. 25,200 บาท
            ค. 24,000 บาท
            ง. 23,520 บาท

5. วิธการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าแบบใดที่ไม่มีการบันทึกต้นทุนสินค้าขาย ตอนที่จำหน่ายสินค้า
            ก. Perpetual Inventory System
            ข. Periodic Inventory System
            ค. FIFO
            ง. LIFO

6. กิจการแห่งหนึ่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายจำนวน 80 โหล ราคาโหลละ 120 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อราคาสินค้า 1 โหล จะเป็นเท่าใด
            ก.128.40 บาท
            ข. 120 บาท
            ค. 8.40 บาท
            ง. 7.85 บาท

7. ข้อใดคือการคำนวณต้นทุนสินค้าขาย
            ก. สินค้าคงเหลือต้นงวด – ซื้อสุทธิ- สินค้าคงเหลือหลายงวด
            ข. สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ + สินค้าคงเหลือปลายงวด
            ค. สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด
            ง. สินค้าคงเหลือต้นงวด – ซื้อสุทธิ + สินค้าคงเหลือปลายงวด

8. ข้อใดคือการคำนวณซื้อสุทธิ
            ก. ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งเข้า – รับคืน – ส่วนลดจ่า
            ข. ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืน – ส่วนลดรับ
            ค. ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งออก – ส่งคืน – ส่วนลดรับ้
            ง. ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งเข้า + ส่งคืน – ส่วนลดรับ

9. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2545 จ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเงิน 12,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับระยะเวลา 1 ปี (กิจการปิดบัญชีวันที 31 ธันวาคม) ค่าเบี้ยประกันประจำปี 2545 เป็นจำนวนเท่าใด 
            ก.12,000 บาท
            ข. 3,000 บาท
            ค. 6,000 บาท
            ง. 9,000 บาท

10. จากโจทย์ข้อ 9 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2545 กิจการจะบันทึกบัญชีอย่างไร
            ก. เดบิตค่าเบี้ยประกัน 9,000 บาท เครดิต ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 9,000 บาท
            ข. เดบิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 9,000 บาท เครดิต ค่าเบี้ยประกัน 9,000 บาท
            ค. เดบิตค่าเบี้ยประกัน 3,000 บาท เครดิต ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท
            ง. เดบิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท เครดิต ค่าเบี้ยประกัน 3,000 บาท

คะแนนที่ได้ = คำตอบที่ถูกต้อง

คำศัพท์เกี่ยวกับการบัญชี 2

Cash Discount  ส่วนลดเงินสด                                    Controlling Account บัญชีควบคุม

Credit Note ใบลดหนี้                                                    Debit Note    ใบเพิ่มหนี้

Discount ส่วนลด                                                          Finished  goods  สินค้าสำเร็จรูป

Invoice  ใบกำกับสินค้า                                                    Materials  วัตถุดิบ

Purchases Journal  สมุดรายวันซื้อ                                Purchases Order  ใบสั่งซื้อ

Tax Invoice   ใบกำกับภาษี                                            Trade Discount  ส่วนลดการค้า

Term of payment    เงื่อนไขการชำระเงิน                        Work in Process  (งานระหว่างทำ/สินค้าระหว่างการผลิต)

Cash on Hand  เงินสดในมือ                                        Cash at Bank  เงินฝากธนาคาร

Cash Receipts Book (สมุดรายวันรับเงิน)                    Cash Dis….ment book  (สมุดรายวันจ่ายเงิน)

F.O.B. Destination ส่งมอบปลายทาง                            F.O.B. Shopping point ส่งมอบต้นทาง

Imppress Cash system  (เงินสดย่อยแบบจำกัดวงเงิน)        Pretty Cash              เงินสดย่อย

Tree colum Cash book  (สมุดเงินสด 3 ช่อง)                Average  ถัวเฉลี่ย

Cost of goods sold ต้นทุนขาย                                    Ending Inventory    (สินค้าคงเหลือปลายงวด)

First in-First out       เข้าก่อนออกก่อน                            Last in-First out        เข้าหลังออกก่อน

Perpetual Inventory  (สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง)        Periodic Inventory  (สินค้าคงเหลือแบบตรวจนับ ณ วันสิ้นงวด)

Work sheet  กระดาษทำการ                                         Straight  เส้นตรง

Purchases Discount ส่วนลดในการซื้อ                        Purchases return and Allowance Journal  (สมุดรายวันส่งคืน และส่วนลด)

Sale Journal              สมุดรายวันขาย                            Sale return and  Allowance Journal  (สมุดรายวันรับคืน และส่วนลด)

Special Journal        สมุดรายวันเฉพาะ                        Subsidiary Accounts payable   ledger  (สมุดแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้)

Subsidiary Accounts  Recivable ledger  สมุดแยกประเภทรายตัวลูกหนี้                Accrued  ค้าง

Accrued income     รายได้ค้างรับ                                Accrued Expenses ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

Accumulate Depreciation  (ค่าเสื่อมราคาสะสม)            Adjustment การปรับปรุง

Bad Debt หนี้สูญ                                                        Balance sheet งบดุล

Defurred Income รายได้รับล่วงหน้า                            Defurred Expense รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า

Diminishing balance ลดลงตามลำดับ                        Fixed Assets สินทรัพย์ถาวร

Financial statement งบการเงิน                                Income statement งบกำไรขาดทุน

Office supplies วัสดุสำนักงาน                                    Revaluation process วิธีคิดราคาใหม่

Reversing Entry การโอนกลับบัญชี                               Secret Reserve สำรองรับ

Scrap value ราคาซาก                                                Units output หน่วยที่ผลิตได้

Water stock หุ้นมีราคาสูง
 
 
             
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments