sun outage

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้


ปรากฏการ Sun outage เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อโลก ดาวเทียม และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดิน รับสัญญาณจากดวงอาทิตย์(ที่เป็นแหล่งกำเหนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลัง งานขนาดมหาศาล )ซึ่งจะผลิตสัญญาณทุกย่านความถี่ เกิดขึ้นเป็นสัญญาณรบกวน ปะปนเข้ามากับสัญญาณสื่อสารข้อมูล ที่สถานีภาคพื้นดินนั้นๆรับจากดาวเทียม ทำให้สถานีสื่อสารภาคพื้นดิน ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเหตุการณ์ Sun outage จะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลานาน 5-10 วัน วันละประมาณ 15 นาที และการเกิด
ปรากฏการ Sun outage นี้จะเกิดกับสถานีดาวเทียมที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งของสถานีภาคพื้นดินบนพื้นโลก จะเกิดการ Sun outage นี้ประมาณเดือน กันยายน และ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งสามารถทำการคำนวณเพื่อคาดการณ์วันและเวลาที่จะเกิดล่วงหน้าได้อย่างแม่น ยำ การคำนวณนี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ เช่าดาวเทียม
*** เมื่อเกิดเหตการณ์นี้ จะทำให้เครื่องรับดาวเทียม ชิปไปชิปมา ไฟสัญญาณ ซิ้งค์ จะกระพริบๆ เสียงจะดังขาดๆหายๆ แล้วเสียงก็จะหายไป ปล่อยไว้ประมาณ 15 นาที เมื่อมุมของโลก เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ก็จะรับสัญญาณได้ตามป
กติ

ตามตัวอย่างเป็นของสถานี นครศรีธรรมราช

Sun Outage Prediction Results

  Ground Station Information  Sun Outage Parameters

    Longitude (deg E): 99.80
    Lattitude (deg N): 8.23
    Azimuth (deg): 249.84
    Elevation (deg): 63.35
    Antenna Size (m): 7.50
    Frequency (GHz): 3.7460
 

    Year: 2008
    Season (1=summer,2=fall): 2
    Satellite: Thaicom-2
 

 
Sun Outage Events
DateStart time(GMT)Stop time(GMT)Durations
ddmmyyhhmmsshhmmssmmss
24 9 2008 6 51 43 6 53 19 135
25 9 2008 6 49 27 6 54 54 526
26 9 2008 6 48466 545367
27 9 2008 6 48 57 6 54 1 54
คิดเป็นเวลาในไทยให้บวกอีก 7 ชั่วโมง

 
 
  วิธีการหาเวลาเกิด sun outage 
  ข้อมูลที่ต้องหาไว้ก่อนคือ 
1.lat long ของสถานที่นั้นๆ
2.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานรับสัญญาณดาวเทียม Antenna Size
3.ความถี่ขาลง Downlink Frequency 
...ขั้นตอนการหาก็ไม่ยากอะไรเลย และสามารถแ้ก้เวลาเกิด sun outage จากหน้านี้ได้เลย
ให้คลิ๊กที่ Edit input นี้เลย 
1.Season ในตอนนี้จะมี 2 ฤดูให้เลือก คือ summer (ฤดูร้อน)และ fall (ฤดูฝน) 
    ต้นปีก็ summer ปลายปีก็ fall
2.Year เลือกเป็น ค.ศ.
3. Satellite ฟรีทีวีตอนนี้ใช้อยู่ที่ Thaicom-2
  ส่วน Ground Station Parametersใส่ค่าที่เตรียมไว้ได้เลย ดูตัวอย่างข้างบนก็ได้
ให้สังเกตุว่าค่า lat และ long ใส่ตัวเลขหลังจุดทศนิยมเพียง 2 หลักก็พอและค่าความถี่
จะต้องใส่จุดหลังเลขตัวหน้าด้วยเสมอเพราะคิดเป็น GHz
อีกหนึ่งเวปที่หา sun outage CLICK (เวปนี้คิดเวลาท้องถิ่นให้เลยเยี่ยมมาก)