การวางแผนดูแลสุขภาพ

ขั้ 

ความหมายของการวางแผน


                       
การวางแผนคือกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างมีระบบ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ภายใต้เงื่อนไข
และข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ


ความสำคัญของการวางแผน


               
การวางแผนเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคน  ซึ่งมีความห่วงใย สนใจ
หรือตระหนักถึงความสำคัญของอนาคต  การวางแผน ให้คุณประโยชน์หลายประการ 
ทั้งแก่ ส่วนบุคคลและองค์กร  คุณประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนมีดังนี้  1. ช่วยค้นหาหรือชี้ให้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือช่วยชี้ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆ ที่อาจมีขึ้นมาได้
  2. ช่วยปรับปรุงและกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจให้ดีขึ้น
  3. ช่วยในการปรับทิศทางอนาคตของตนเอง ตลอดจนค่านิยมและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเสมอ
  4. ช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม
  5. ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง
สุขภาพเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นับตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงสิ้นอายุขัย  สุขภาพจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม หากขาดความสมดุลก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป  และมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม
ขาดความสนใจละเลยต่อการดูแลสุขภาพ  เช่น บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 
ขาดการออกกำลังกาย  ใช้สารเสพติด  ขาดการพักผ่อนและมีความเครียด  เป็นต้น 
สาเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งบั่นทอนสุขภาพและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 
ถ้าหากเรามีการบำรุงรักษา ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงตลอด 
จะเป็นเสมือนเกราะป้องกัน  โรคภัยต่าง ๆ ไม่ให้ทำอันตรายต่อร่างกายได้ 
และยิ่งมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย 
ความแข็งแกร่งทนทานในการป้องกันโรคก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น  เป็นผลทำให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสดชื่น  แจ่มใส
ไม่เจ็บป่วยและมีชีวิตยืนยง

ดูแลสุภาพ


เบาหวาน

การวางแผนดูสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว           

การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
เป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัว
ของเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้ว
ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัว
เกิดความรักในครอบครัวซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี
อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
 1. คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว            คำว่า สุขภาพดีใน
แต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่สภาวะสังคม
หรือรูปแบบของวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
แต่โดยรวมแล้วสุขภาพดีอย่างน้อยจะต้องหมายถึง
ความสมบูรณ์ของทั้งร่างกายและจิตใจ
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดได้เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่ระบบต่าง ๆ
ที่สำคัญของร่างกาย
            การ
ที่จะมีสุขภาพดีได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว
ไม่ใช่เป็นสิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญ
หากแต่จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้เกิด
ผลดี ดังนี้
           

1. สามารถที่จะกำหนดวิธีการ     หรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตัวเราเองหรือบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม            2. สามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม      อาจจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือในบางครอบครัวอาจจะมีเวลาว่างในช่วงเย็นก็อาจจะกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในช่วงเย็นก็ได้หรืออาจจะกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม           

3. เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไม่ให้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ นับว่าเป็นการสร้างสุขภาพ ซึ่งจะดีกว่าการที่จะต้องมาซ่อมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลในภายหลัง            4. ช่วยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว เนื่องจากไม่ต้องใช้จ่ายเงินไปในการรักษาพยาบาล            5. ส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว            6. ทำให้คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น


Comments