ผงซักฝอก

 
     

ผงซักฝอกรมิตา wonderwite99.99

         Wonder Vite 99 เป็นผงซักฟอกสูตรเข้มข้น ฟองน้อย ละลายน้ำง่าย ไม่มีฟองติดผ้า ประหยัดน้ำในการซักผ้า แช่ได้นานโดยไม่มีกลิ่นเหม็นตากผ้าในที่ร่มไม่มีกลิ่นเหม็นอับ และยังมีความสามารถในการขจัดคราบสกปรกที่ซักออกยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังรักษาสีของผ้าให้คงความสดใสได้ยาวนานอีกด้วย ที่สำคัญ คือ ใช้ในปริมาณน้อยราคาไม่แพงมาก


จริงหรือไม่ ผงซักฟอก ยี่ห้อไหนก็เหมือนกัน

 


             
  เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่สะอาดสดใส มีสีสรรที่สดสวย ไม่ซีดจางกลีบ รีดเรียบมีกลิ่นหอม มีส่วนช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้สะดุดตาแก่ ผู้พบเห็นดังนั้นการดูแลเอาใจใส่ด้วยการทำความสะอาด
ที่ถูกวิธีของผู้เป็นเจ้าของอาภรณ์ที่งดงามนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผงซักฟอกเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการ
ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเนื้อผ้า เราจึงควรมาทำความรู้จักผงซักฟอกกันดีกว่า 

                ผงซักฟอก (Synthetic Detergent) คือ สารประกอบทางอินทรีย์เคมีที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้
ในการทำความสะอาดประเภทหนึ่ง มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกจากเสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่น ๆ ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณ 
4 ราย ผลิตผงซักฟอกจำหน่ายใน ท้องตลาด ประมาณ 20 - 25 ตราการผลิตผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูง จึงเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด
ได้ยากแต่เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกเป็นตลาดขนาดใหญ่ (Mass Market) มีมูลค่าสูงสุดสินค้า
หนึ่งในบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีมูลค่าการตลาดโดยรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท/ปี จึงมี
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการค่อนข้างสูง การแข่งขันในตลาดทำให้ผู้ผลิตต้องคิดค้นหากลยุทธ์
ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพิ่มตราผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะ เช่น สารทำให้ผ้านุ่ม 
สารช่วยละลาย สารต้านไฟฟ้าสถิต น้ำหอม ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการ
แสวงหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงซักฟอก ประกอบด้วย
          1. สารลดแรงตึงผิว เพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำ เป็นสารที่ทำให้เกิดฟอง ทำให้ผ้าเปียกง่าย ช่วยละลาย
ไขมันและความสกปรก ได้แก่สาร Linear Alkene Benzene Sulfonate (LABS) สามารถย่อยสลาย
ได้ด้วยบักเตรีในธรรมชาติ ทำให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติได้น้อย เป็นสารที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
          2. สารลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีสภาพเป็นด่าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระความ
สกปรก และช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกย้อนกลับมายังเสื้อผ้า ได้แก่ สาร Zeolite ,สาร Sodium Tripoly 
Phosphate (STPP) ผงซักฟอกที่ใช้สารนี้เป็น ส่วนผสมจะสลายตัวได้ยากในธรรมชาติ จะทำให้เกิดปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม
           3. สารป้องกันการตกตะกอน ได้แก่ Sodium carboxy methyl Cellulose
           4. สารกันสนิม เป็นสารที่ช่วยไม่ให้ภาชนะโลหะที่ใช้ซักผ้าถูกกัดกร่อน ได้แก่ Sodium Silicate
          5. สารเพิ่มความสดใส เช่น ผงซักฟอกนวล หรือ Fluorescense เป็นสาร ชนิดหนึ่งที่จะตกค้างอยู่
บนเส้นใยผ้าหลังการซัก และเมื่อผ้าถูกแสงแดดสารนี้จะสะท้อนแสงออกมาเรือง ๆ ทำให้ผ้าดูขาวขึ้น
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้ดูเหมือนมีความแตกต่างหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือก
ซื้อในตลาดนั้น ปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น 2 สูตร คือ
          1. สูตรธรรมดา (Premium) เป็นผงซักฟอกชนิดผงและชนิดน้ำ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยทั่วไป
          2. สูตรเข้มข้น (Concentrete) เป็นผงซักฟอกชนิดผงและชนิดน้ำที่มีปริมาณสารซักฟอกในปริมาณ
มากกว่าสูตรธรรมดาและเพิ่มสารเพิ่มแรงซัก(Bleaching Enyzme) ลงไปด้วย ทำให้ผู้บริโภคใช้ในปริมาณ
ที่น้อยลงและลดเวลาในการซักฟอก เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกฝังแน่น ปัจจุบันได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจากประหยัดเวลา อย่างไรก็ตาม หากเราจะแบ่งผงซักฟอกออกตามประเภท
ของการใช้แล้ว สามารถจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
          1. ผงซักฟอกสำหรับซักด้วยมือ มีจำหน่ายทั้งสูตรธรรมดาและสูตรเข้มข้น มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ
โดยสูตรธรรมดาจะมีปริมาณฟองมากและใช้เวลาแช่ผ้านานราคาจำหน่ายจะถูกกว่าสูตรเข้มข้น ด้วยเหตุผล
ทางการตลาดผู้ผลิตบางรายได้ผลิต ผงซักฟอกสำหรับใช้ร่วมกันได้ทั้งซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องซักผ้า 
          2. ผงซักฟอกสำหรับใช้กับเครื่องซักผ้า มีจำหน่ายทั้งสูตรธรรมดาและสูตรเข้มข้น มีทั้งชนิดผงและ
ชนิดน้ำสำหรับใช้กับเครื่องซักผ้าทั้ง 2 แบบ คือ แบบที่ใช้สำหรับเครื่องที่ฝาอยู่ด้านหน้า และแบบที่ใช้สำหรับ
เครื่องซักผ้าที่ฝาอยู่ด้านบน ราคาจำหน่ายจะแตกต่างกัน โดยผงซักฟอกที่ใช้สำหรับเครื่องที่ฝาอยู่ด้านหน้า
จะมีราคาแพงกว่า เนื่องจากเครื่องซักผ้าชนิดนี้ต้องใช้ผงซักฟอกที่มีปริมาณฟองน้อยเพื่อไม่ให้ฟองล้นออกมา
ทางด้านหน้าของเครื่อง

การคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์
          1. สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
              ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดสินค้าหีบห่อที่ต้องบรรจุสินค้าตามปริมาณ
ที่กำหนด พ.ศ. 2543 รวม 8 ขนาด คือ 100 200 300 700 750 1500 2500 3000 กรัม โดยอาศัย
อำนาจตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาและสามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น
          2. สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
             ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอกับความต้องการนั้น 
ผงซักฟอกเป็น 1 ใน รายการสินค้า 235 รายการ ที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการโดยอาศัยอำนาจตาม
พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
         นอกจากนี้เพื่อกำกับดูแลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกไม่เคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้
ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน กรมฯ ได้ใช้มาตรการบริหารในการกำกับดูแล โดยขอความ ร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายล่วงหน้า 15 วัน ก่อน เปลี่ยนแปลงราคาและให้รอ
ผลการพิจารณาด้วยรวมทั้งได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรมทางการค้าอย่างสม่ำเสมอ 
และพร้อมเข้าแทรกแซง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบภาวะราคาผงซักฟอก
เป็นประจำและต่อเนื่อง เนื่องจากผงซักฟอก เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีหลายขนาด 
หลายตรา หลายบรรจุภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคาผู้บริโภคยุคใหม่ที่ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ
ตกสะเก็ดเช่นในปัจจุบัน ควรมีหลักในการเลือกซื้อที่เป็นข้อพิจารณาโดยสรุปคือผงซักฟอกทุกตราจะสามารถ
ใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากวัตถุดิบหลักซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำความสะอาดจะเหมือนกันหมด
สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าได้สะอาดเหมือนกัน ดังนั้นเสื้อผ้าที่สะอาด สดใส มีสีสรรที่ สดสวยทนนาน
คงต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้เป็นเจ้าของร่วมด้วย เช่น แยกประเภท แยกสีของเสื้อผ้าก่อนซัก ไม่ควรแช่ผ้าทิ้งไว้นานกว่าที่กำหนดในฉลากวิธีใช้ข้างกล่อง ไม่ใส่ผงซักฟอกมากกว่าปริมาณที่กำหนด หรือตากเสื้อผ้ากลางแจ้งที่มี แดดจัด ซึ่งจะทำให้เสื้อผ้าเหลืองง่าย หรือถ้าเป็นผ้าสีก็จะจางเร็ว ควรตากในที่ร่มที่มี ลมพัดผ่านในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการความเป็นพิเศษนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ขั้น พื้นฐานของการทำความสะอาดเสื้อผ้า และยอมที่จะเสียเงินเพิ่มเพื่อความพิเศษนั้น ก็เป็นดุลยพินิจและความต้องการของแต่ละบุคคล ข้อสำคัญอย่าลืมตรวจสอบราคาและ เปรียบเทียบกับปริมาตรบรรจุของแต่ละตราในขนาดเดียวกัน เพียงเท่านี้คุณก็จะเป็น ผู้บริโภคยุคใหม่
ที่ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำได้ไม่ยากเลย

           อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สิทธิดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องราคา
สินค้าและบริการ ก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยแจ้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า" 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 สายด่วน 1569 โทรฟรีตลอด 24 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-5357, 0-2507-5512 โทรสาร 0-2547-5356 หรือลงจดหมายที่ ตู้ ปณ 156 ปณจ. นนทบุรี 11000 ในส่วนภูมิภาคแจ้งได้ที่
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

****************************

ที่มา : 1. รายงานผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง แนวโน้มและอัตราการเจริญเติบโตของตลาดผงซักฟอก โดยนางสาวสุวรรณฑา จุลไกรอนิสงส์
            2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความน พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
            3. สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า

เรียบเรียงโดย: สุรางค์ กิตติกาญจนรักษ์

จากเว็บไซต์ http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?typeid=11&catid=102&ID=84

 


Comments