กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โพสต์14 มิ.ย. 2555 22:19โดยsaita palee   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2555 00:39 ]

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กล่องมหัศจรรย์


                                                            ชื่อกิจกรรม              กล่องมหัศจรรย์

                        ลักษณะกิจกรรม              เดี่ยว/กลุ่ม

                        คุณครูผู้รับผิดชอบ         คุณครูสายตา ปาลี

                        วัตถุประสงค์

                                1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

                                 2. ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                                 3. เพื่อฝึกทักษะในการอ่าน

                        อุปกรณ์

                                 1. กระดาษแข็ง/ฟิวเจอร์บอร์ด

                                 2. เทปกาว

                                 3. แผ่นความรู้

                        ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

                                1. แนะนำให้รู้จักการใช้กล่องมหัศจรรย์

                                2. ฝึกอ่านออกเสียง/นำความรู้ที่อ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

                                3. ฝึกตั้งคำถาม/คำตอบจากเรื่องที่อ่าน

                                4. ฝึกเขียนคำจากเรื่องที่อ่าน

                                5. ฝึกเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน

                        ประเมินกิจกรรม

                                1. ตรวจจากผลงาน                  2. สังเกตความสนใจ

Comments