ผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็ปไซต์

ระบบ สพป.ปน.2

งานบริหารวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารบุคคล

กรณีศึกษา

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

การประชุมผ่านสื่อวีดีทัศน์ 

แนวทางการเลื่อนเงินดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รอบแรก เม.ย. 2555)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักงาน ก.ค.ศ.

part01

part02

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ­อิเล็กทรอนิกส์

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู


Comments