หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 44 (เลิกใช้)

งานอาคาร


Ċ 000ก-งคำนำและสารบัญ(154KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
คำนำและสารบัญ  153 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:43 Aphisit Maksuwan
Ċ 001-002ความหมายและการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไป(85KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ความหมายและการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไป  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:44 Aphisit Maksuwan
Ċ 003-003การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(41KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:44 Aphisit Maksuwan
Ċ 004-004ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร(117KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร  117 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:45 Aphisit Maksuwan
Ċ 005-006เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(62KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:45 Aphisit Maksuwan
Ċ 007-008วิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(88KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
วิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:46 Aphisit Maksuwan
Ċ 009-015แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคา(184KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับการประมาณราคา  183 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:46 Aphisit Maksuwan
Ċ 016-018การถอดแบบสำรวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานในงานก่อสร้างอาคาร(209KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
การถอดแบบสำรวจปริมาณงาน วัสดุ และแรงงานในงานก่อสร้างอาคาร  209 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:46 Aphisit Maksuwan
Ċ 019-060ตัวอย่างบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานวัสดุและค่าแรงฺBOQ.PDF
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน วัสดุ และค่าแรง ฺBOQ  2222 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:47 Aphisit Maksuwan
Ċ 061-065หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม(406KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม  405 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:48 Aphisit Maksuwan
Ċ 066-067หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุงานระบบสุขาภิบาล(73KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุ งานระบบสุขาภิบาล  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:48 Aphisit Maksuwan
Ċ 068-077หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร(361KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  361 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:49 Aphisit Maksuwan
Ċ 078-086หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุงานระบบปรับอากาศและเครื่องกล(296KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุ งานระบบปรับอากาศและเครื่องกล  295 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:49 Aphisit Maksuwan
Ċ 087-094มาตรฐานการวัดปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคาร(518KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
มาตรฐานการวัดปริมาณงาน ในงานก่อสร้างอาคาร  517 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:50 Aphisit Maksuwan
Ċ 095-100เกณฑ์การเผื่อและการหาปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย(271KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การเผื่อและการหาปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย  271 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:50 Aphisit Maksuwan
Ċ 101-103มาตรฐานขนาดและน้ำหนักวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างบางประเภท(176KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
มาตรฐานขนาดและน้ำหนักวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างบางประเภท  175 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:51 Aphisit Maksuwan
Ċ 104-104ตารางสำเร็จในการคิดปริมาตรไม้(129KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตารางสำเร็จในการคิดปริมาตรไม้  128 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:51 Aphisit Maksuwan
Ċ 105-105ราคาวัสดุก่อสร้าง(135KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ราคาวัสดุก่อสร้าง  135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:52 Aphisit Maksuwan
Ċ 106-148การคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ(2,079KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
การคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ  2078 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:53 Aphisit Maksuwan
Ċ 149-149ค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(133KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:54 Aphisit Maksuwan
Ċ 150-206FactorFงานก่อสร้างอาคาร(1,926KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
Factor F งานก่อสร้างอาคาร  1939 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:54 Aphisit Maksuwan
Ċ 207-218ตารางFactorFงานก่อสร้างอาคารดอกเบี้ย8(904KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารดอกเบี้ย 8%  903 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:55 Aphisit Maksuwan
Ċ 219-315ตัวอย่างการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(5,634KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  5650 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:57 Aphisit Maksuwan
Ċ 316-330ตัวอย่างการแบ่งงวดงานในงานก่อสร้างอาคาร(752KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการแบ่งงวดงานในงานก่อสร้างอาคาร  751 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:57 Aphisit Maksuwan
Ċ 331ภาคผนวก(304KB).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ภาคผนวก  304 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ย. 2552 21:58 Aphisit Maksuwan
Comments