เบี้ยประชุมคณะกรรมการราคากลางSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ที่ กค 0421.5/08769 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นหนังสือที่กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือของอัยการ เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง   95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2552 13:09 Aphisit Maksuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2552 13:10 Aphisit Maksuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2552 13:18 Aphisit Maksuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 แก้ไขคำผิด  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2552 13:18 Aphisit Maksuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2552 13:19 Aphisit Maksuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
อัตราเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2552 13:19 Aphisit Maksuwan
Comments