Školski rječnik


A

abeceda - niz od 30 slova poredanih uvijek istim redom

adventivno korijenje - korijenje koje nastaje naknadno, kad je biljka već izrasla.

abolicionizam - pokret za ukidanje ropstva i zabranu robovskog rada koji se pojavljuje na sjeveru SAD - a.

agregat - složena tehnička tvorevina sastavljena od pogonskog i radnog stroja čija je uloga ostvarivanje određene zadaće.

akumulacijsko jezero - prostor uzvodno od brane u kojemu je skupljena voda potrebna za pokretanje turbine hidroelektrane.

akuzativ - padež predmeta radnje i odgovara na pitanje koga? (za živo), što? (za neživo). U rečenici je dodatak glagolu, a može stajati samostalno ili s prijedozima: na, uz, za, u , kroz, pod, nad...i može značiti mjesto ili vrijeme.

albinizam- pojava koja nastaje zbog nedostatka pigmenta u koži,dlaci i šarenici oka.

alge - jednostavni organizmi koji procesom fotosinteze sami proizvode hranu.

analogni informatički stroj - stroj koji obrađuje podatke čije vrijednosti mogu poprimiti bilo koju veličinu koja se neprekidno mijenja.

anegdota - kratka, duhovita pričica o poznatoj osobi ili događaju.

aorist - prošlo svršeno glagolsko vrijeme. Tvori se od osnove svršenih glagola i nastavaka: -h, ~, ~, -smo, -ste, -še; -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše.

aparat - tehnička tvorevina čija je zadaća pretvorba jednog oblika energije u drugi.

arboretum - posađeno raznovrsno domaće i strano bilje, obično u zdravstvene svrhe.

armirani beton - beton u koji su stavljene željezne željezne šipke i željezna mreža.

atmosvera - zračni omotač oko Zemlje.

abdikacija - odstupanje s vlasti, odricanje od prijestolja, podnošenje ostavke na neki položaj, zvanje ili čast.

akt - djelo, službeni spis.

albanolog - znanstvenik koji se bavi proučavanjem albanskog jezika, književnosti i kulture.

amputacija - odvajanje, uklanjanje.

antibiotik - lijek koji spriječava ili uklanj bolest uništavanjem mikroorganizama.

apstinencija - uzdržavanje od nečega ( jela ili pića ), u političkom smislu uzdržavanje od sudjelovanja u nečem.

ateizam - bezboštvo, bezvjernost poricanje postojanja Boga i odricanje od svih religioznih vjerovanja.

B

bajka - vrsta književnog djela u kojoj se, uz stvarne likove i događaje, pojavljuju i nestvarni likovi i događaji

basna - vrsta književnog djela u kojoj se životinjama, biljkama i predmetima daju ljudske osobine.Svaka basna ima pouku

bakterije- mikroskopski organizmi bez formirane jezgre i drugih staničnih tjelašca. Posjeduju obje nukleinske kiseline.

beton - materijal u graditeljstvu dobiven miješanjem određene količine šljunka, cementa i vode.

bilježnica- skup papira uvezenih u jedno koje nam služi za zapisivanje nekih podataka koje trebamo, a i koje ne trebamo. Možemo i crtati. Postoje različiti tipovi bilježnica, npr. bilježnica s kockicama (može poslužiti za matematiku), bilježnica s crtama (može služiti za hrvatski jezik, biologiju...), bilježnica bez ičega (može služiti za geometriju i crtanje).

biljožderi - životinje koje se hrane isključivo biljkama.

biocenoza - životna zajednica različitih životinjskih i biljnih vrsta nastanjenih na određenom prostoru.

biologija- znanost o životu i živim bićima u biosferi. Pojam biologije u prirodne znanosti uveli su potkraj 19. stoljeća francuski prirodoslovac Lamarck i njemački znanstvenik Treviranus.

biomasa - masa žive tvari na određenom području.

bioraznolikost - sveukupnost živog svijeta na Zemlji.

biosfera - dio atmosfere i područja Zemlje, naseljeno živim bićima.

bold - stil fonta s podebljanim slovima.

brojevi (vrsta riječi) - djelomično promjenjive riječi za izricanje izbrojive količine i poretka.

brojevne imenice - nastale su od brojeva, a označuju količinu.

brojevni pridjevi - nastali su od imenica, a označuju količinu.

C

cement - vezivni materijal u graditeljstvu dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapora. Služi za pripremu morta, betona i sl., a omogućuje brže vezivanje tih masa.

cvat - skup cvjetova na jednoj cvjetnoj stapci.

Č

čahura - zaštitni omotač izgrađen od svile.

čestice - nepromjenjive vrste riječi koje služe pri oblikovanju i preoblikovanju rečeničnog sadržaja ili za izricanje govornikova stajališta prema onome što govori. Najčešće čestice su ne, li, zar, baš, čak, ma. evo, eto...Upitne rečenice poznajemo po česticala li, zar, a niječne po česticei ne.

četinjače - vazdazeleno drveće čiji listovi imaju oblik iglica ili četina

čučavac - mlada ptica koja je nakon izlaska iz jajeta slabo razvijena pa čuči u gnijezdu, a roditelji ju njeguju dok ne ojača.

Ć

ćirilica - jedno od dvaju crkvenoslavenskih pisama nazvana prema slavenskom vjerovjesniku svetom Ćirilu.

D

dativ - padež cilja ili namjene i odgovara na pitanja komu? (za živo) i čemu? (za neživo).

datoteka - skup podataka spremljen pod nekim imenom.

DDT - (diklor - difenil - triklor etan), pesticid

didaskalija - dio dramskog teksta u zagradi u kojoj pisac redatelja, glumca ili čitatelja upoznaje s izgledom scene, ponašanjem glumaca i drugo.

digitalni informatički stroj - stroj koji pohranjuje i obrađuje podatke čije vrijednosti mogu poprimiti točno određenu veličinu koja se skokovito mijenja.

dijalog - razgovor među likovima.

disanje - razgradnja hrane u stanici, pri čemu se stvara energija , koristi kisik, a kao otpadni plin ispušta ugljikov dioksid.

dječji film - film namijenjen djeci

dječji roman -vrsta opsežnijeg književnog djela u kojemu su prikazani događaji iz dječjeg života,a glavni likovi su djeca

dna - deoksiribonukleonska kiselina- dugačka molekula građena od dva lanca koji se zavojito obavijaju jedan oko drugoga; svaki lanac sastavljen je od nukleotida(sećer, fosfat i organske baze) ; materijalni je nosilac nasljednih osobina.

dnevnik- stvar za upisivanje satova ili ako nema nekog učnika ili učenice.

domadar - organizam na ili u kojem se nastanio neki nametnik.

dramatizacija - prerada, preoblika pripovjednog djela u dramsko djelo.

dramski tekst - književni tekst namijenjen izvođenju na sceni, a napisan je u obliku dijaloga ili monologa.

dušikov dioksid - plin koji nastaje izgaranjem dušika.

dvodomna biljka - biljka koja ima samo muške ili samo ženske cvjetove.

dvojezičnost - pojava kada se govornici podjednako dobro istovremeno služe dvama jezicima.

dvosložna riječ - riječ koja ima dva sloga

dvotočje - rečenični znak koji se piše ispred nabrajanja

E

ekosustav- najviša kategorija ustrojstva živog svijeta u biosferi, uključuje jedinstvo životne zajednice i ekoloških uvjeta staništa.

eksterijer otvoreni prostor

elektronička pošta - internetska usluga za komuniciranje preko poruka.

energetski stroj - stroj koji pretvara neki oblik energije u drugi oblik pogodan za daljnju uporabu.

esej- prozna književna vrsta u kojoj biva ujedinjena znanstvena namjera u obradi određenog životnog ili znanstvenog pitanja s težnjom da se ta obrada ostvari na umjetnički konkretan, živ, uvjerljiv, stilski dotjeran i popularan način.

ep- najveće epsko djelo u stihu. Katkad se zamjenjuje nazivom epopeja ili herojski ep.

epizoda- pojedinačni, sporedni događaj u drami, romanu ili pripovijetki koji je povezan s glavnom radnjom, ali nije njezin važan, bitan dio. Može se izdvojiti iz veće cjeline, a da ne narušava njezinu cjelovitost.

estetska svojstva - svojstva koja se odnose na vanjski izgled materijala, važan za prodaju materijala.

evolucija- biološka evolucija je grana biologije koja proučava načela i razvoj živih bića tijekom vremena.

F

faze izradbe - skupine srodnih radnih operacija kojima prikazujemo tijek radioničke izradbe nekog predmeta.

fizička svojstva - gustoća, čvrstoća, tvrdoća, žilavost, elastičnost, električna vodljivost itd.

font - skup znakova istog izgleda i stila.

futur prvi - glagolsko vrijeme za izricanje događaja u budućnosti. Tvori se od prezenta pomoćnog glagola  htjeti i infinitiva

futur drugi - predbuduće glagolsko vrijeme. Naziva se još i futur egzaktni. Tvori se od svršenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

G

Galileo Galilei- (1564. - 1642.),liječnik, fizičar i astronom, bavio se istraživanjima na području mehanie i astronomije. Otkrio je mnohe zakonitosti na području sila, gravitacije i gibanja. Poznatim pokusima padanja tijela s tornja u Pisi postavi je temelje za proučavanje ubrzanog gibanja i slobodnog pada. U veo je eksperimentalnu metodu u istraživanje i matematičko formuliranje eksperimentom utvrđenih činjenica. Time je postavio temelje moderne fizike.

galaksija- golemi skup zvijezda u svemiru većinom magličastog izgleda i spiralnog oblika.

gen- osnovna biološka jedinica nasljeđivanja; mjesto (odsječak) u molekuli DNA.

genitiv - padež pripadnosti i djelomičnosti, ali može imati i druga značenja. Odgovara na pitanje koga? i čega?, a u rečenici je dodatak glagolima i imenicama.

Georg Simeon Ohm- (1787. - 1854.), njemački fizičar. Bavio se istraživanjem magnetskog djelovanja električne struje. Usprkos neprimjerenim uređajima uspio je dokazati zakonitost o vezi napona i električne struje koju danas zovemo Ohmov zakon.

gesta- pokret ruke/ruku kojim se može: ponavljati ono što je izraženo govorom; dodati novo značenje izrečenom; izraziti suprotno značenje od izrečenoga.

gips - materijal bijele boje koji se odlikuje  velikom brzinom vezanja. Služi kao vezivno sredstvo u graditeljstvu il iza izradbu skulptura u kiparstvu.

glagoli - najpromjenjivije vrste riječi  i mjenjaju se po licima u jednini i množini.

glagoli radnje - označavaju namjerno, svjesno djelovanje.

glagoli stanja - označavaju stanje u kojem se tko ili što nalazi i u kojem se ništa ne radi i ne zbiva.

glagoli zbivanja - označavaju nenamjerno zbivanje u prirodi.

glagolske imenice - imenuju glegolske radnje. Nastaju dodavanjem nastavka -je glagolskim pridjevima trpnim.

glagolski vid - svojstvo glagola da mogu izreći nesvršenost ili svršenost radnje.

glagoljica - prvo slavensko pismo. Nastala je u 9. stoljeću.

goriva - tvari koje se pri nekoj temperaturi zapale i nastave gorjeti.

govornik - prva govorna osoba, osoba koja govori sugovorniku.

gumica- služi za brisanje teksta koji smo napisali na papir.

gustoća- svojstvo tvari od koje je tijelo građeno. Iskazujemo je količnikom mase i obujma. Oznaka za gustoću je p. Formula za gustoću je p=m/V.

H

hidroelektrana - skup tehničkih tvorevina koje se koriste energijom vode za proizvodnju električne struje.

hiperbola- preuveličavanje, pretjerivanje radi pojačavanja dojma i naglašavanja osjećajnog stajališta prema opisanom predmetu, pojavi ili radnji.

hodnik- služi za prijelazak u druge učionice.

hrvatski književni jezik - službeni jezik u Republici Hrvatskoj. Hrvatski književni jezik nikomu nije materinski jezik pa ga svi moramo učiti u školi.

hrvatski jezik - obuhvaća hrvatski književni jezik, štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje sa svim njihovim mjesnim govorima.

humor- prikazivanje ljudi, njihovih postupaka i mana s ciljem da se izazove smijeh. Izvire iz neočekivanog nesklada među pojavama i ne smije izazivati bol jer humora u tom trenutku  više ne bi bilo.

humoreska- kratka priča u kojoj prevladava vedar, duhovit i šaljiv ton. Teme mogu biti sve pojave iz života i njihovim nespretnostima.

I

ideja- osnovna misao koja je u djelu prisutna, stajalište koje pisac izražava svojim djelom, njegova poruka čitatelju.

idila- lirska pjesma s temom iz mirnog života u prirodi, posebno u selu. U tim se pjesmama, u monološkom ili dijaloškom obliku, daju lirski prizori iz svakidašnjeg života u kojima se na vedar način veliča priroda i pastirski ugođaj (ambijent). Nazivom idila, osim književnih oblika, obuhvaćaju se još glazbena i likovna djela u kojima se pojavljuju idilični trenutci.

imenice - promjenjive riječi kojima se imenuju bića, stvari i pojave. U imenica se razlikuje rod i broj. Dijele se na vlastite i opće.

imenik učenika-  služi za upisivanje ocjena koji učenici dobiu.

imperativ - zapovijedni glagolski način.

imperfekt - prošlo nesvršeno vrijeme. Tvori se od glagolske osnove i nastavaka: -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu; -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu; -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu.

infinitiv - glagolski oblik koji ne daje nikakve podatke o osobi, broju, vremenu ili načinu odvijanja radnje.

instrumental - odgovara na pitanja (s) kim? ili (s) čim?. Padež društva ili sredstva, ali može izricati mjesto, vrijeme, način i druge okolnosti glagolske radnje. U rečenici je dodatak glagolu.

interijer - zatvoreni prostor.

internet - svjetska mreža računala

interpretativno čitanje - način čitanja naglas pri kojemu se poštuju govorne vrjednote prema zahtjevima teksta. 

italic - stil fonta s nakošenim slovima.

J

James Prescott Joule- (1818. - 1889.),engleski fizičar koji je istraživao vezu između topline i mehaničke energije.

James Watt- (1736. - 1819.)-> Svojim je izumom parnog stroja potaknuo promjene u tehnologiji industrijske proizvodnje.

jednoznačne riječi - riječi koje imaju samo jedno značenje

jotacija - glasovna promjena  u kojoj stapanjem nekog suglasnima sa suglasnikom j nastaje novi suglasnik.

K

K-K poučak o sličnosti trokuta- ako dva trokuta imaju odgovarajuće kutove jednakih veličina, onda su slična. Jednakost je dovoljno ustanoviti za dva kuta jer će onda sigurno vrijediti za treći.

kemijska svojstva - opisuju ponašanje materijala u dodiru s kemikalijama, zapaljivost, otpornost na Sunčevu svijetlost itd.

kisik - plin potreban za život na Zemlji i za gorenje.

knjiga - skup ili kolekcija pisanih, štampanih, ilustriranih ili praznih listova, načinjenih od papira, pergamenta iliti nekog drugog materijala, koji su obično spojeni sa jedne strane. Strane listova knjige se zovu stranice. U novije vrijeme postale su poznate i elektronske knjige. Knjiga se koristi za čitanje očima ili vrhovima prstiju, te u slučaju audioknjiga sluhom. Na taj se način prikupljaju informacije koje su odštampane ili snimljene.

klupa- stol za kojim učenici sjede u školi.

komparacija - promjena je oblika opisnih pridjeva prema stupnju osobine koju označuju.

kondicional - glagolski način za izricanje pogodbe, želje i mogućnosti.

kondicional prvi - tvori se od aorista pomoćnog glagola biti i glagolskih pridjeva radnog.

kondicional drugi - tvori se od kondicionala prvog pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

koš za smeće - služi za odbacivanje otpada koji nam više ne treba i ne kojim se više ne možemo služiti.

kotiranje u graditeljstvu - poseban način kotiranja. Razlikuje se od kotiranja u strojarstvu.

kotni broj - broj koji se upisuje na mjernicu tehničkog crteža pri kotiranju.

krasnosloviti - znači pred gledateljima ili slušateljima izgovarati tekst pjesme prema pravilima intonacije i izgovora za svečane prilike

kreda - stvar za pisanje po ploči.

krnji perfekt - perfekt u kojemu je ispušten pomoćni glagol.

L

latinica - jedno od triju pisama kojim su Hrvati pisali, a pišu i danas

lokativ - padež mjesta, ali može izricati vrijeme i način. Ovisi o prijedlozima na, o, po, pri, prema,u i odgovara na pitanje komu? čemu?. U rečenici je dodatak glagolu.

M

mapa - mjesto za spremanje datoteke.

malarija- zarazna bolest kojoj je uzročnik plazmodij ,a prenositelj uzročnika je komarac malaričar. Bolest se očituje groznicom i visokom temperaturom.

metar - osnovna mjerna jedinica za duljinu.

mitoza- proces diobe tjelesnih stanica pri čemu je broj kromosoma u stanicama kćerima jednak broju koji ima stanica majka.

mjera - rezultat mjerenja, sastoji se od mjernog broja i oznake mjerne jedinice. Mjera pokazuje koliko je mjernih jedinica sadržano u izmjerenoj veličini.

mjerenje - postupak uspoređivanja određene veličine s njezinom mjernom jedinicom. Izvodi se odgovarajućim mjernim priborom, a rezultat postupka je mjera.

mjerilo crtanja - omjer veličine predmeta na crtežu i njegove prirodne veličine.

mjerna jedinica - normirana vrijednost neke veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuje mjerna veličina.

monolog - govor jedne osobe koja nema sugovornika, glasno razmišljanje lika.

mort - vezivni materijal dobiven miješanjem pijeska, vapna, cementa i vode.

mutacije-promjene na nasljednom tvarima u stanici. Mutacije u rasplodnim, stanicama prenose se na potomstvo.

modifikacije- promjene u obliku, veličini ili boji tijela nastale pod utjecajem vanjskih čimbenika (hrane, vlažnosti, temperature...), a ne prenose se na potomstvo.

N

negovornik - treća osoba, osoba o kojoj govornik govori sugovorniku

obnovljiv izvor energije - izvori energije koji se trajno iscrpljuju i ne obnavljaju se.

neodređeni prijedjev - dekliniraju se po tzv. imeničkoj deklinaciji. Nemju vokativa.

nepostojano a - glas koji se pojavljuje samo u nekim oblicima riječi.

nominativ - padež imenovanja, a odgovara na pitanje tko? ili što?. U rečenici je najčešće subjekt ili dio predikata.

normirani simbol crtanja u graditeljstvu - znakovi čiji su izgled i značenja u graditeljskim crtežima normirani.

O

obnovljiv izvor energije - izvori energije koji se s vremenom obnavljaju.

ocjena- brojačano vrednovanje učeničkog znanja

ocrtavanje - postupak kojim se svaka pojedina pozicija s radioničkog crteža precrtava na površinu materijala u prirodnoj veličini.

određeni pridjevi - odgovaraju na pitanje koji? i odnose se na što poznato ili spomenuto.

olovka-  stvar za pisanje po papiru.

opisivanje - usmeno ili pismeno iskazivanje zapažanja, doživljaja i osjećaja o promatranom sadržaju.

osobne zamjenice - ja, ti, on (ona, ono), mi, vi, oni (one, ona)

P

padeži - različiti oblici iste imenice. U hrvatskom jeziku ima sedam padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental.

palatalizacija - glasovna promjena kada glasovi k, g, h ispred glasa e daju č, ž, š.

paleontologija- znanost o izumrlim organizmima i o razvoju organskog svijeta tijekom geološke prošlosti Zemlje.

parazit- nametnik, životinja ili biljka koja živi u tijelu ili na tijelu čovjeka, životinje ili biljke, često razarajući tkivo i izazivajući bolest.

pelud- cvjetni prah, mikroskopski sitna zrnca koja nastaju u prašnicima i služe za oplodnju.

perfekt - prošlo glagolsko vrijeme, tvori se od nesvršenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

pernica- stvar u kojoj držimo olovke, bojice, flomastere i drugo.

planet- hladno nebesko tijelo, približno okruglog oblika.

plastika i guma - umjetni materijali koji se proizvode u kemijskoj industriji, zajedničko im je svojstvo da ne vode električnu struju.

plodvaši- sisavci u kojih se u trudnoći razvija poseban organ (posteljica, placenta, plodva) koji služi prehrani i disanju ploda.

pluskvamprefekt - pretprošlo vrijeme, tvori se od nesvršenog perfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog ili od imperfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

pokazne zamjenice - pokazuju nešto, određuju kojoj osobi je što blisko. Pokazne zamjenice muškog roda: ovaj, taj, onaj; ovakav, takav, onakav; ovolik, tolik, onolik.

poluga- motka na osloncu pomoću koje možemo podizati teške predmete.

ponudbeni crtež - crtež koji prikazuje idejno rješenje budućeg proizvoda i prilaže se uz pismenu ponudu na natječaju za njegovu izradbu.

portret - vjeran opis, živo ocrtavanje i zoran prikaz osobe u književnom djelu.

posvojne zamjenice - zamjenjuju posvojne pridjeve i označavaju pripada li što govornoj, sugovornoj ili negovornoj osobi. Posvojne zamjenice: moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov.

povijest - predmet u kojemu učimo povjest svijeta.

povratna zamjenica sebe, se - zamjenjuje osobne zamjenice u rečenicama gdje se radnja vraća subjektu.

povratno - posvojna zamjenica svoj - zamjenjuje posvojne zamjenice kada nešto pripada subjektu.

predikat - temeljni rečenični dio koji otvara mjesto ostalim riječima u rečenici. Predikat koji se sastoji od pomoćnog glagola biti i neglagolske riječi zove se imenski predikat.

prepričavanje - govorenje kojim se slušateljima svojim riječima iznose već poznati, ispričani sadržaji iz života ili umjetničkih djela.

prezent - sadašnje glagolsko vrijeme.

pridjevi - riječi koje pobliže označavaju imenice. Razlikujemo opisne,, posvojne i gradivne pridjeve.

prijedlozi - nepromjenjive riječi koje izriču odnose među riječima, a najčešće dolaze ispred imenica i zamjenica.

prilozi - nepromjenjive vrste riječi koje se najčešće prilažu glagolima i označavaju mjesto, vrijeme i način glagolske radnje. Najčešće razlikujemo mjesne, vremenske i načinske priloge.

pripovijedanje - usmeno ili pismeno iznošenje događaja. Ono može biti subjektivno ili objektivno.

prirodni materijali - materijali koje je stvorila priroda.

pročelje - vanjska obloga koja štiti zidove od vanjskih atmosferskih utjecaja, a služi i kao toplinska izloacija.

projektor - uređaj koji prikazuje sliku pomoću svjetlosnog snopa na platnu, zidu ili sličnoj ravnoj površini.

R

rad- fizička veličina kojom opisujemo djelovanje sile na nekom putu. Oznaka za rad je W.

radioaktivno zračenjenje - štetno i opasno djelovanje koje nastaje pri radioaktivnom raspadanju.

radionički crtež - tehnički crtež na kojemu je precizno prikazan i kotiran svaki zasebni dio budućeg proizvoda.

radni stroj - stroj koji ostvaruje povećanje djelovanja sile u nekom radnom procesu.

rafinerija - postrojenje za preradu nafte.

razgovor - spontani oblik isključivo usmenog komuniciranja. Može biti privatni i poslovni.

rečenica - niz riječi ili samo jedna riječ kojim se izriče najmanja potpuna obavijest.

regeneracija- obnavljanje dijelova organa ili tkiva zbog istrošenosti ili ozljeda.

RNA- ribonukleinska kiselina-> građena od jednog lanca, ima ih nekoliko tipova i djeluju kao posrednici u funkciji DNA.

riječ - glas ili niz glasova koji imaju značenje.

S

S-S-S poučak o sličnosti trokuta- ako dva trokuta imaju odgovarajuće stranice proporcionalne, onda su slični.

sastavni crtež - prikazuje izgled gotovog predmeta i način kako su sastavljeni njegovi zasebni dijelovi.

sibilarizacija - glasovna promjena kad glasovi k,g, h ispred glasa i daju c, z, s.

sila- fizička veličina kojom iskazujemo međudjelovanje tijela. Oznaka za silu je F.

simbioza- dugotrajan suživot dvaju organizama različitih vrsta koji donosi korist i jednom i drugom.

simboli - jednostavni znakovi normiranog izgleda i značenja kojima se na tehničkim crtežima prikazuju stvarni predmeti.vijezde kao nakiz.

sklonidba - ili deklinacija je promjena riječi po padežima. Oblik riječi dobiven promjenoj ili čovjekom zove se padež.

S-K-S poučak o sličnosti trokuta- ako dva trokuta imaju dva para odgovarajućih stranica proporcionalna i kutove između njih jednake veličine, onda su ti trokuti slični.

snaga-fizička veličina koja pokazuje koliki rad obavi stroj ili čovjek u jedinici vremena.

spora- nespolna rasplodna stanica koja se neposredno (bez oplodnje) razvija u novi organizam.

sprezanje - ili konjugacija je mijenjanje glagola po glagolskim osobama.

spužva- služi za brisanje ploče.

stanica- osnovna građevna i djelatna jedinica živih organizama.

stroj - složena tehnička tvorevina koja pretvara jedan oblik energije u drugi i vrši prijenos gibanja pri čemu povećava djelovanje sile.

stupnjevanje - promjena je oblika opisnih pridjeva prema stupnju osobine koju označuju.

subjektivni opis - iskazuje stav autora opisa prema opisanome sadržaju.

svemir- (smatralo se da su bogovi stavili zvijezde kao nakit na nebeski svod ljudima za užitak)-> sve što nas okružuje, vremenski i prostorno beskonačno.

svitak- čvrst i elastični prutić i glavni potporni organ u nekih organizama.

Š

škola -  most između pojedinca i društva. Izraz škola je grčka riječ. Škola je odgojno-obrazovna ustanova s nastavom kao središnjim poljem njezina djelovanja. To je zajednica učenika, nastavnika, roditelja, stručnih radnika, ostalih stručnjaka i djelatnika. Učenici nastavom stječu: znanje, vještinu, sposobnosti i navike.

školska ploča- površina na kojoj učenici i učitelji pišu kredom ili flomasterom. Nalazi se u učionici, na zidu tako da je vidi cijeli razred.

školska torba- služi za nošenje knjiga i bilježnica.

 šalabahter - učenikov "kratki pregled gradiva".

šiljilo- služi za "naoštravanje" olovke koja nam je "tupa".

T

težina- sila kojom tijelo pritišće vodoravnu podlogu na kojoj se nalazi ili djeluje na ovjes na koji je obješeno.

tolerancija - najveće dopušteno odstupanje između zadane i stvarne mjere.

toplinska vrijednost goriva - količina topline koja nastaje izgaranjem kilograma goriva. Mjeri se u kJ/kg

turbinsko kolo - tehnička tvorevina koju pokreće energija vode ili vodene pare.

U

učenik- sudionik u školi koji pohađa nastavu, a obaveza mu je učiti i pozorno pratiti nastavu. Učenikov posao je da uči i pozorno sluša nastavu te da izvršava svoje obveze.

učionica- prostorija u kojoj se održava nastava.

underline - stil fonta s podcrtanim slovima.

uporabni predmet - predmet koji ima uporabnu vrijednost.

uran - tvar koja prilikom raspadanje oslobađa velike količine topline.

uvjeti izgaranja - uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi nastupao proces izgaranja.

V

vapno - materijal bile boje dobiven prženjem vapnenca na 1000 °C. Polijevanjem vodom nastaje gašeno vapno, koje se u graditeljstvu rabi kao sastojak za pripremu morta i žbuke.

veznici - nepromjenjive riječi koje povezuju riječi ili rečenice. Ulogu veznika mogu imati i druge vrste riječi, npr. zamjenice i prilozi.

vic - kratki prozni oblik kojim se izaziva komičan dojam. Sažeto ocrtava događaje, situacije i likove. Smiješno se ostvaruje u dvosmislenosti ili u iznenadom obratu  u situaciji.

virus - štetni program koji usporava ili onemogućuje rad računala.

virusi- čestice veličine 10 do 300 nm vidljive samo elektronskim mikroskopom. U svom sastavu imaju jednu od nukleinskih kiselina i bjelančevinastu ovojnicu.

višeznačne riječi - riječi koje osim prvotnog, osnovnog značenja imaju i jedno ili više prenesenih značenja.

vodenica - tehnička tvorevina kojom se iskorištava energija vode za pokretanje mlinskog kamenja koje melje žito.

vodna energija - energija što je posjeduje voda zbog brzine toka ili s visine s koje pada.

vodotoranj - građevina u kojoj se skuplja voda kako bi se vodovodnom sustavu ostvario dovoljan tlak potreban za dovođenje vode u povišene dijelove naselja ili zgrada.

vokativ - padež dozivanja, obraćanja sugovorniku ili oslovljavanja. Ne odgovara na nikakvo pitanje.

Z

zamjenice - promjenjive riječi koje zamjenjuju imenice, pridjeve, brojeve.

zvijezda- užareno nebesko tijelo kojemu je temperatura na površini 2000-6000 °C, a u središnjem dijelu i više milijuna stupnjeva.

zvono-  oglašava poćetak i kraj nastave.

Ž

žbuka - smjesa vapna, pijeska (prema potrebi cementa) i vode koja na zraku očvrsne. Sluzi kao materijal za oblaganje zidova.