วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นักเรียนเรียนรวมโรงเรียนวัดราชาธิวาส ตัวแทน สพม. 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 
จำนวน 2  รายการได้แก่ 
1. วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint   ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
     นางสาวณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์   และ  นายกรรชัย  สังข์บุญชู 
2. ประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับ ม.ต้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา    
     เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤกษ์อุดม