นักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553

 ชั้น  เพศ รวม
ครูที่ปรึกษา
 ชาย หญิง
ประถมศึกษาปีที่ 1
      คุณครูเทียนฉาย  เด็จใจ
ประถมศึกษาปีที่ 2       คุณครูสมบัติ คำชาลี
คุณครูราตรี สุทธหลวง
ประถมศึกษาปีที่ 3
      คุณครูอัญชนา  คำสอด
คุณครูเดชา  ภูหลักด่าน
ประถมศึกษาปีที่ 4
      คุณครูเพ็ญพรรณ จันทร์สว่าง
คุณครูถาวร ถิ่นราชา
ประถมศึกษาปีที่ 5
      คุณครูทวีพร ปัญสวัสดิ์
คุณครูนัยนา อุทัยวัฒน์
ประถมศึกษาปีที่ 6
      คุณครูเจนจิรา แสนไชย
คุณครูจักรพันธ์ จันสองคอน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
      คุณครูสมบัติ  พระราช
คุณครูมัณฑนา  โพธิ์กัณฑ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
      คุณครูธวัชชัย  ปงสนิท
คุณครูสุภัตรา ศักดิ์ดา
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
      คุณครูสุวรรณี  คำชาลี
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
      คุณครูพวงชมพู สิงหศิริ
คุณครูอนงค์นุช บัวชุม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
       
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
       
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
       
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
      คุณครูชฎากร สิงหศิริ
คุณครูศุภลักษณ์ แสงชมภู
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
      คุณครูบัญชา ทองสา
คุณครูสุภารัตน์ วัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
      คุณครูแก่นคำ จำวัน
คุณครูวิชิต  พวงพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
      คุณครูผานิต ปงสนิท
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
      คุณครูบัณฑิต  แสนไชย
คุณครูจุฑามาศ  ศรีวรสาร
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
      คุณครูกนกวรรณ  สุวรรณภา
คุณครูบุญยิ่ง ชราศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
      คุณครูวราภรณ์ เฉิดดิลก
คุณครูละมัย สุมังเกษตร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
      คุณครูสุพิชฌา บิดานารา
คุณครูเจริญ ไชยแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
      คุณครูวริศรา จุลปาน
คุณครูฉัททันต์  วิโย
รวม    Comments