หน้าแรก

วิชาระบบปฏิบัติการแม่ข่าย
ให้นักศึกษาดำเนินการเข้าทำแบบทดสอบประจำหน่วย และแบบทดสอบปลายภาคแล้วดำเนินการกดปุ่มส่งเพื่อเป็นการยืนยัน
การเข้าสอบด้วยนะครับเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 ด้วยนะครับ