ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ
 
 

ಮೈಯಲ್ಲಾ ಗಿಬುರುದರೂ ನಗುಬರದ ಗೂಬೆ. ನಾನು ಯೆಲ್ಲರ೦ತೇ ಒಬ್ಬ.