ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಹಾಡುಗಳು
 
 

ಬಿಡಬೇಡ ಸದ್ಗುಣವ - ಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ ( ಅಮ್ಮ )

ಸೋಯೇ ಲಾಲ್ ನ೦ದ್  - ಪ೦ಡಿತ ರಷೀದ್ ಖಾನ್ - ಯಾಮನ್

ಜನ್ ಜನಕ್ ವಾ ಮೋರೇ ಬಿಜವಾ - ಪ೦ಡಿತ ಭೀಮ್ಯ - ದರ್ಬಾರಿ ಕಾನಡ

ಶ್ರೀರಾಮಚ೦ದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಬಜಮನ - ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ

 ಮಾಯಿ ಮೀಠಿ ಸಖೀ ಜೂಠೇ ಬೋಲನಾ - ಪ೦ಡಿತ ಜಸರಾಜ್ - ಮರು ಬಿಹಾಗ್

ಆಜ್ ಮೋರೆ ಘರ್ ಆಯೀನ ಬಲಮ - ಪ೦ಡಿತ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ - ಮಾಲಕ೦ಸ್

Links to my stuff:

CKarihubbinaJodiGVb.mp3 

copyofguitar.mp3 

dooradoora.mp3

drinkingmilkjessa.mp3 

ganeshatharvasheershaOPolished.mp3 

hejjeh.xpiHoralike.mp3invitationKannada.pnginvitationM.pngLab5.pdfmaps.htmlramarama.mp3 

Tabala_Dadra_tala.wma 

tare.mp3 

taregala.wma

 yambahmapolished.mp3