RADOVAN KAZDA


INÉ ODBORNÉ PRÁCE

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)

  • člen riešiteľského kolektívu zodpovedný za spracovanie oblastí životného prostredia a technickej infraštruktúry (6 miest)
  • hlavný koordinátor (1 mesto)
  • hlavný riešiteľ (1 obec)
  • finalizácia dokumentu (1 mesto)

Posúdenie efektívnosti a potreby využívania odvodňovacích čerpacích staníc, ktoré sú súčasťou HOZ. Hydromeliorácie š.p., 2003.

  • člen riešiteľského kolektívu

Posudzovanie uplatnenia a potreby rekonštrukcií odvodňovacích systémov. Hydromeliorácie š.p., 2003.

  • zodpovedný riešiteľ

The Study for Sustainable Development of Agriculture in Zahorska Lowland and Protection of Natural Resources. Medzinárodný slovensko-japonský projekt, 2002.

  • člen riešiteľského kolektívu

Pilotný projekt integrovaného pôdohospodárstva a vodného hospodárstva na Východoslovenskej nížine. VÚMKI, 1999

  • člen riešiteľského kolektívu

Odvedenie vnútorných vôd z hľadiska ochrany územia pred povodňami. Odborná úloha. VÚMKI, 1998

  • člen riešiteľského kolektívu

Vyhodnotenie transportných a retenčných charakteristík pokryvných vrstiev na Východoslovenskej nížine. VÚZH, 1996

  • člen riešiteľského kolektívu