RADOVAN KAZDA


ŠTÚDIE A ODBORNÉ ČLÁNKY

2008

Kazda, R.: Analýza rizík korupcie a klientelizmu v správe štátnych pôd a v nakladaní s pôdami neznámych vlastníkov. Apríl, 2008.

 • štúdia
 • na stiahnutie tu

2007

Kazda, R.: Východiská reformy lesného hospodárstva v SR. Apríl, 2007.

 • štúdia
 • na stiahnutie tu

2006

Kazda, R. (ed.): Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2006.

 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke KI tu.
 • Štúdia je súčasťou zborníka príspevkov z konferencie, dostupná je na stiahnutie na internetovej stránke KI tu.

Kazda, R.: Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku. Republiková únia zamestnávateľov, máj 2006.

 • príprava podkladov ku kapitole 5.5 Ochrana životného prostredia a 6.3 Pôda, poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • na stiahnutie tu
 • celá publikácia tu

Kazda, R.: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

 • In: Kollár, M. – Bútora, M. (ed.): Predsavzatia a skutočnosť II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke IVO tu.
 • podklady ku kapitole na stiahnutie tu

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.

 • In: Kollár, Miroslav (ed.)- Mesežnikov, Grigorij (ed.)- Bútora, Martin (ed.): Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Informácia o publikácii sa nachádza na internetovej stránke IVO tu.

2005

Kazda, R.: Možnosti znižovanie rizík korupcie v manažmente ochrany životného prostredia v SR.

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.

2004

Kazda, R.: Poľnohospodári.

Kazda, R.: Poľnohospodári.

2003

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo.

Kazda, R.: Životné prostredie.

 • In: Gál, Fedor (ed.)- Gonda, Peter (ed.) - Kollár, Miroslav (ed.) - Mesežnikov, Grigorij (ed.) - Timoracký, Marián (ed.) - Zajac, Peter (ed.): Slovensko na ceste do neznáma. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2003

Kazda, R.: Nové prístupy v manažmente ochrany životného prostredia.

 • In: Vízia poľného, lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. ÚKIS, 2003.

2002

Kazda, R.: Poľnohospodárstvo ako špecifický korupčný priestor.

Kazda, R.: Riziká a prejavy korupcie v poľnohospodárstve a možnosti ich riešenia

1999

Cambel, B. – Hrnčiarová, T. – Kozová, M. – Kazda, R.: Regionálne krajinnoekologické plánovanie na príklade Východoslovenskej nížiny.

 • In. Hrnčiarová-Izakovičová (eds.). Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. Bratislava (ÚKE SAV), 1999.

Kazda, R.: – Cambel, B.: Identification of soil compactness. Poster.

 • In.: Enviromentálne problémy sveta (medzinárodný workshop). Smolenice, 1999.

Kazda, R.: – Nováková, K. – Píš, V. – Kubu, M. – Lichner, Ľ.: Odber neporušených vzoriek pôdy a odstránenie stenového efektu.

 • VII. posterový deň. Zborník anotácií, s. 48-49. Bratislava (ÚH SAV), 1999.

Cambel, B. – Alena, J. – Kazda, R.: Metodické aspekty prípravy hĺbkového melioračného kyprenia zhutnených pôd.

 • In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 245-248. Bratislava (VÚMKI), 1999.

Kazda, R.: – Cambel, B. – Jarkovský, J.: Zhutnenosť poľnohospodárskych pôd na vybraných lokalitách Podunajskej nížiny.

 • In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 187-191. Bratislava (VÚMKI), 1999.