สมาคมวิทยุสมัครเล่นจ.สุรินทร์

 
         
 
 
    
 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์
 SURIN AMATEUR RADIO ASSOCIATION

 

      
   
        
    
             ได้ขออนุญาตจัดตั้ง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 
 
 
                       1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ด้านวิทยุสมัครเล่น  สร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพ
 
                              
                     2. พัฒนาความรู้วิชาการสื่อสารด้านวิทยุแก่สมาชิกและประชาชน
 
                             
                     3. ฝึกฝนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป
 
                               
                     4. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม  ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ
 
                               
                     5. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองยามฉุกเฉินหรือยามเกิดภัยพิบัติ
 
                               
                     6. สร้างชื่อเสียงของประเทศชาติและสมาคมฯให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกิจการวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ
 
                              
                     7. เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างนักวิทยุสมัครเล่น
 
                              
                     8. ไม่เกี่ยวข้องธุรกิจการค้า  การเมืองและศาสนา
 
                               
                     9. ไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
 
                             
                   10. ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศลต่างๆ
 
                              
                   11. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียต
 
      
 ทั้งนี้ไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการพนัน  การหาผลกำไรมาแบ่งปันกันตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม  จารีตประเภณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
 
 
 
 
    ที่ตั้งสำนักงาน ณ เลขที่ 294 ถนนภักดีชุมพล   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
                                                                        
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์
วันที่  22  พฤษภาคม  2553
ณ  ห้องสลันทม  โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
*****************
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00  น.
 
นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล   นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์  ประธานการประชุม  ซึ่งเมื่อที่ประชุมพร้อม  ประธานได้กล่าวเปิดประชุม   และดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553   ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
 
เนื่องจากเลขานุการสมาคม ฯ ไม่ได้เข้าประชุมในคราวนี้    ประธานจึงขอหารือต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็น  ที่ประชุมมีมติให้คัดเลือกสมาชิกผู้เข้าประชุม 1  คน    ทำหน้าที่แทนเลขานุการสมาคม ฯ  ในการจดบันทึกรายงานการประชุม  โดยเสนอให้นายสุวิช  สุมาลี  สมาชิกสามัญ  เป็นผู้ทำหน้าที่ต่อไป
 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                                                                                                                          
1.1 ประธานกล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้   จากยอดสมาชิกสามัญ   ณ  ปัจจุบัน  จำนวน  55  คน  มีสมาชิกลงชื่อเข้าประชุม  จำนวน  49  คน  ซึ่งเกินครึ่งหนึ่ง   ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคม ฯ หมวด 4  ข้อ  27
                                                                                                                                          
1.2  ตามที่ได้มีประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ติดภายในบริเวณที่มีการอบรมและสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น   ซึ่งจัดโดยชมรม/สมาคม ฯ ต่าง ๆ   มีข้อความพาดพิงถึงการทุจริตในการสอบ  โดยผู้เข้าสอบบางราย   ซึ่งข้อความมีการระบุว่าเป็นการสอบที่จังหวัดสุรินทร์    เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและแจ้งเตือนจาก กทช.   ข้อความดังกล่าวอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิของจังหวัดสุรินทร์โดยรวม  ดังนั้น สมาคม ฯ ได้มีหนังสือทักท้วงไปยัง  กทช. อย่างเป็นทางการ    จนกระทั่งได้รับการยอมรับและเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว    โดยไม่มีเนื้อหาพาดพิงไปในทางที่เสื่อมเสียต่อจังหวัดสุรินทร์อีกต่อไป
 
เอกสารนี้สมาชิกของสมาคมฯท่านหนึ่งนำมาจาห้องอบรมและสอบ จ.ขอนแก่น
ต้นฉบับที่ยังไม่แก้ไขข้อความ   ลองเปรียบเทียบกับด้านล่างซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว  
  
 
 
เอกสารที่ สกทช.แก้ไขให้แล้ว  สังเกตได้ว่าไม่มีคำว่า"จังหวัดสุรินทร์ " 
 
 
 
- ที่ประชุม  รับทราบ
 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552  วันที่  4  ตุลาคม  2552)
                                                                                                                                          
ประธาน  ให้สมาชิกตรวจสอบรายละเอียด  จากสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2552   หากพบข้อความใดคลาดเคลื่อนก็ขอให้ทักท้วงเพื่อแก้ไข      ไม่ปรากฏมีสมาชิกผู้เข้าประชุมท่านใดทักท้วงเป็นอย่างอื่น  ประธาน  จึงขอมติต่อที่ประชุม
 
- ที่ประชุมมีมติ  รับรองเป็นเอกฉันท์
 
วาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
 
3.1 แถลงผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
                                                                                                                                          
ในรอบปีที่ผ่านมา  สมาคมฯ  มีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ สมัครสมานสามัคคีในหมู่สมาชิก  และเป็นการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ  พอสรุปได้ดังนี้
                                                                                                                                               
3.1.1 การร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดอบรม“โครงการป้องกันภัยพิบัติ”  ระหว่างวันที่  15-17  กันยายน  2552       มีผู้เข้าอบรมจำนวน  130  คน    จากจังหวัดนครราชสีมา , บุรีรัมย์ , ศรีสะเกษ  และสุรินทร์  ได้รับความสำเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการเป็นสำคัญ
                                                                                                                                               
3.1.2 การร่วมมือกับจังหวัดสุรินทร์ และ ส.ส.ส.   ในการรณรงค์โครงการ “งานช้างสุรินทร์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”   ในบริเวณจัดงานช้างแฟร์และกาชาด ระหว่างวันที่  13-18   พฤศจิกายน  2552   ยังผลให้ประสบความสำเร็จด้วยดี    เห็นได้จากสถิติการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  เป็นที่ประจักษ์
 
3.1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   ณ  โรงเรียนบ้านโอทะลัน  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่  13  มกราคม  2553  โดยนำอุปกรณ์การศึกษา  อุปกรณ์กีฬาไปมอบให้    พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ  ได้รับความสนใจจากชุมชน  เด็กนักเรียน  ครู  และผู้ปกครองเป็นอันมาก
                                                                                                                                               
3.1.4 การเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมสมาชิกโครงการบ้านปลอดภัย   ณ  ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท  ตำบลเฉนียง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์    ในวัน
ที่ 21  กุมภาพันธ์  2553     ประกอบด้วยสมาชิกผู้เข้าอบรมจากจังหวัดบุรีรัมย์  ขอนแก่น และสุรินทร์  รวมกันจำนวน  120  คน
                                                                                                                                          
- ที่ประชุมรับทราบ

 
3.2    รายงานสถานะทางการเงินและบัญชีของสมาคม ฯ
 
เหรัญญิกสมาคม ฯ  ได้สำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมาคม ฯ นับแต่วันที่ 15 มกราคม 2551   ถึง  วันที่  12 พฤษภาคม  2553  มีรายการทางการเงินโดยสรุป ดังนี้
 
                             ยอดรับ                   548,033.51           บาท
 
                             ยอดจ่าย                 388,028.00           บาท
 
                             คงเหลือสุทธิ            160,005.51           บาท
 
ซึ่งนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพจำกัด  สาขาสุรินทร์ อย่างถูกต้อง
 
- ที่ประชุม  รับทราบ
 
 
3.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 
ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดปัจจุบัน  ทั้งคณะ  จำนวน  13  คน  ได้หมดวาระลงแล้ว   เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งครบ  2  ปี  ตามความในข้อบังคับสมาคม ฯ  หมวด 3  ข้อ  14  จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ฯ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่อไป  ทั้งนี้  มีคณะกรรมการบริหารชุดเดิม  เข้าประชุมในคราวนี้  จำนวน  8  คน  ประกอบด้วย
 
 
                                      1) นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล                               นายกสมาคม
 
                                      2) นายนิคม  วลีประทานพร                                อุปนายกสมาคม คนที่ 1
 
                                      3) นายธีระศักดิ์  บุญโสดากร                              เหรัญญิก
 
                                      4) นายสุขสันต์  ปลื้มกมล                                  กรรมการฝ่ายเทคนิค
 
                                      5) นายแสวง  บุญเกิดรัมย์                                  นายทะเบียน
 
                                      6) ด.ต.อาคม  ตินานพ                                      กรรมการ
 
                                      7) นายวณิช  ลวดเงิน                                        กรรมการ
 
                                      8) นายสมบูรณ์  ผะเดิมดี                                    กรรมการ
 
 
ซึ่งถือได้ว่าครบองค์ประชุม   ตามข้อบังคับสมาคม ฯ หมวด 3  ข้อ  20  จากนั้น  ประธาน  ได้หารือต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องนี้
 
 
- ที่ประชุม  มีมติ  ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่ ทั้งคณะ
 
ในคราวประชุมนี้  โดยให้มีคณะกรรมการทั้งสิ้น  จำนวน  23  คน  เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม ฯ  หมวด 3  ข้อ  13 ระบุว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ต้องมีอย่างน้อย 10  คน แต่ไม่เกิน 30  คน   จากนั้น  ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกให้ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารของสมาคม ฯ ชุดใหม่  ดังนี้
 
 
                                     1) นายนิคม  วลีประทานพร                               2) นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล
                                                                                                                                               
                                     3) นายสุเพียร  ประยงค์หอม                              4) นายสุวิช  สุมาลี
                                                                                                                                               
                                     5) นางฉลวย  แป้นทอง                                     6) นายธีระศักดิ์  บุญโสดากร
                                                                                                                                               
                                     7) นายแสวง  บุญเกิดรัมย์                                 8)  นายพนอ  กำจัดภัย
                                                                                                                                               
                                     9) นายสมบูรณ์  ผะเดิมดี                                 10) นายเสกสรร  ผลสมหวัง
                                                                                                                                               
                                    11) นายสุขสันต์  ปลื้มกมล                               12) นายเรืองยศ  ตีรวัฒนประภา
                                                                                                                                               
                                    13) ด.ต.อาคม  ตินานพ                                   14) นายสมศักดิ์  คมวีระวงศ์
                                                                                                                                               
                                    15) นายพีรวิช  วรรณทอง                                 16) นายพรชัย  ใจหาญ
                                                                                                                                               
                                    17) นายศักรินทร์  หงษ์ทอง                              18) นายสุรเชษฐ  บรรจถรณ์
                                                                                                                                               
                                    19) นายบรรลุ  กระแสบัว                                  20) นางพรสวรค์  วลีประทานพร
                                                                                                                                               
                                     21) นายมีชัยวัฒน์  ทองปรด                             22) นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์
                                                                                                                                               
                                     23) นายวณิช  ลวดเงิน
 
 
จากนั้น   สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ ทั้ง 23 ราย   ได้พิจารณาเลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม  ตามความในข้อบังคับสมาคม ฯ  หมวด 3  ข้อ 13  และมีมติให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ   ซึ่งในเวลานี้มีสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  อยู่ในที่ประชุม  20  คน    มีผู้ถูกเสนอรายชื่อเพื่อรับคัดเลือกเป็นนายกสมาคม  2 ราย  ปรากฏผลการลงคะแนน  ดังนี้
 
 
                                    หมายเลข 1       นายนิคม  วลีประทานพร     ได้  13  คะแนน เป็นนายกสมาคม ฯ คนใหม่
 
                                    หมายเลข 2       นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล     ได้  7    คะแนน
 
 
เพื่อความเหมาะสม  นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล   ขอถอนตัวจากคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ซึ่ง นายนิคม  วลีประทานพร  ในฐานะนายกสมาคม ฯ คนใหม่    จึงเสนอขอแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล  เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์  ต่อไป 
 
- ที่ประชุมใหญ่  เห็นชอบและให้เสนอชื่อ นายนพรัตน์  ไหมทอง  เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แทน นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล เพื่อให้จำนวนของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครบ  23  คน
 
จากนั้น  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่  ซึ่งอยู่ในที่ประชุมทั้ง  20  คน  ได้ร่วมกันคัดเลือกอุปนายก  2  คน  และมีมติเป็นเอกฉันท์  เลือก
                                                                                                                                               
                                    1) นายสุเพียร  ประยงค์หอม              เป็นอุปนายกคนที่ 1
                                                                                                                                               
                                    2) นายสมศักดิ์  คมวีระวงศ์                เป็นอุปนายกคนที่ 2
                                                                                                                                          
 
3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่
                                                                                                                                               
 
ประธานที่ประชุม ขอให้นายกสมาคม ฯ คนใหม่     เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่ในตำแหน่ง หรือฝ่ายต่างๆ ตามข้อบังคับของสมาคม  หมวด 3  ข้อ  13  โดยมีผลดังนี้
 
 
                                    1) เลขานุการสมาคม                         นายสุวิช    สุมาลี
                                                                                                                                               
                                    2) ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม                 นางฉลวย     แป้นทอง
                                                                                                                                               
                                    3) เหรัญญิก                                    นายธีระศักดิ์    บุญโสดากร
                                                                                                                                               
                                    4) นายทะเบียน                                นายแสวง    บุญเกิดรัมย์
                                                                                                                                               
                                    5) ผู้ช่วยนายทะเบียน                        นายพนอ    กำจัดภัย
                                                                                                                                               
                                    6) ประชาสัมพันธ์                             นายสมบูรณ์    ผะเดิมดี , นายเสกสรร     ผลสมหวัง
 
                                    7) ฝ่ายเทคนิค                                 นายสุขสันต์   ปลื้มกมล , นายเรืองยศ    ตีรวัฒนประภา , นายบรรลุ    กระแสบัว
                                    
                                    8) กิจกรรม                                     ด.ต.อาคม    ตินานพ , นายนพรัตน์   ไหมทอง  , นายพีรวิช   วรรณทอง
                                                                                        
                                                                                        นางพรสวรรค์    วลีประทานพร , นายมีชัยวัฒน์   ทองปรด 
                                   
                                    9) ปฏิคม                                        นายศักรินทร์    หงษ์ทอง , นายพรชัย     ใจหาญ , นายสุรเชษฐ์     บรรจถรณ์
                                    
                                   10) วิชาการ                                     นายฐิติพันธ์    มุตุมาจันทร์ , นายวณิช     ลวดเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 หนังสือตอบรับจากสำนักงาน กทช.
 
 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษาสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์
ลำดับ สัญญาณเรียกขาน                 ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง
   1  HS1TBL  นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล  ประธานที่ปรึกษา
   2  HS1ASC  นางธิดา         เด่นพฤกษ์ธรรม  ที่ปรึกษา
   3  E20KEW  นายชวลิต      รัศมีนิล    ที่ปรึกษา
   4  HS3ANZ  นายสุระ         แสงสุเรนทร์  ที่ปรึกษา
   5  HS3ANU  นายปริญญา   บุญญะฤทธิ์  ที่ปรึกษา
 
สมุดโทรศัพท์กรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์(ARAS)                                                                  
จัดทำเมื่อ 24ก.ค.พ.ศ.2553  รายชื่อกรรมการจัดเรียงตามหนังสือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม  ที่นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสุรินทร์ลงนามรับรอง
ลำดับ  สัญญาณเรียกขาน                  ชื่อ-สกุล     โทรศัพท์                                     ที่อยู่    ตำแหน่ง / หน้าที่
   1  HS3QQQ  นายนิคม  วลีประทานพร   08 1760 3266  246 ม.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  นายกสมาคมฯ
   2  HS3KPE  นายสุเพียร  ประยงค์หอม    08 9716 3449  136 ม.7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์  อุปนายก1+เบิก/จ่าย
   3  HS3RUF  นายสมศักดิ์  คมวีระวงศ์    08 9627 4545  94/3 ถ.เทศบาล2  อ.เมืองสุรินทร์  อุปนายก 2
   4  HS3DHO  นายสุวิช  สุมาลี    08 1725 0956  112/310 ม.7 ต.สลัดได อ.เมือง จ.สุรินทร์  เลขานุการ+เบิก/จ่าย
   5  HS3TVD  นางฉลวย  แป้นทอง    08 5105 7747  191/10 ม.3 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
   6  HS3DYL  นายธีระศักดิ์  บุญโสดากร    08 1718 1121  ธีระการยาง 32-34 ถ.จิตรบำรุง อ.เมือง จ.สุรินทร์   เหรัญญิก
   7  HS3OCW  นายแสวง  บุญเกิดรัมย์    08 3788 3157  62 ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  นายทะเบียน
   8  HS3TUJ  นายพนอ  กำจัดภัย    08 9882 2628  7 ม.4 ต.ปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  ผู้ช่วยนายทะเบียน
   9  E21GJJ  นายสมบูรณ์  ผะเดิมดี    08 7258 2081  42 ม.16 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  ประชาสัมพันธ์
 10  HS3ORU  นายเสกสรร  ผลสมหวัง    08 1075 9319  61 ม.19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ประชาสัมพันธ์
 11  HS3EFM  นายสุขสันต์  ปลื้มกมล    08 6865 9680  10  ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   ฝ่ายเทคนิค
 12  HS3TSN  นายเรืองยศ  ตีรวัฒนประภา   08 5102 7444  88/5 ถ.สุริยการณ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  ฝ่ายเทคนิค
 13  HS3TVR  นายบรรลุ  กระแสบัว   08 9945 5188  26 ม.5 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ฝ่ายเทคนิค
 14  HS3EJG  ด.ต.อาคม  ตินานพ   08 1877 3656  276/7ม.1 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  กิจกรรม
 15  HS3TTK  นายนพรัตน์  ไหมทอง    08 3793 4740  753 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  กิจกรรม
 16  HS7ZRF  นายพีรวิช  วรรณทอง   08 1282 1324  361/2 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  กิจกรรม
 17  HS3RSS  นางพรสวรรค์  วลีประทานพร   08 9949 5729  246 ม.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  กิจกรรม
 18  HS3SAK  นายมีชัยวัฒน์  ทองปรด   08 1661 7278  397/36 ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  กิจกรรม
 19  HS3TUO  นายศักรินทร์  หงษ์ทอง   08 2129 8572  107 ม.19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ปฏิคม  1
 20  HS3RXN  นายพรชัย  ใจหาญ   08 7246 2387  22/5 ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์  ปฏิคม  2
 21  HS3TRD  นายสุรเชษฐ์  บรรจถรณ์   08 7962 9497  66 ม.13 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ปฏิคม  3
 22  HS3TDI  นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์    08 1790 4467   118 ม.1 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์  ฝ่ายวิชาการ
 23  HS3KXL  นายวณิช  ลวดเงิน   08 7242 4534  147/1 ถ.ศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์   ฝ่ายวิชาการ
  
สมุดโทรศัพท์และรายชื่อสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ที่ยังต่ออายุบัตรอยู่ในปัจจุบั (รอข้อมูลจากผู้ออกบัตร)
ลำดับ  สัญญาณเรียกขาน  ชื่อ-ที่อยู่     โทรศัพท์  ที่อยู่ วันออกบัตร
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
สมุดโทรศัพท์กรรมการและสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์(ARAS) เอกสารเก่า
 
รวบรวมไว้ตั้งแต่ตั้งสมาคมจนถึงปลายปี พ.ศ.2552  เป็นข้อมูลที่นายทะเบียนสมาคมฯ ส่งมาให้ทางอีเมล์ก่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2552  สมาชิกบางท่านไม่มีชื่อในนี้เนื่องจากนายทะเบียนไม่ได้เปิดเผยหลังจากประชุมใหญ่ฯ  (รายชื่อทั้งหมดอยู่กับนายทะเบียน) 
 
ลำดับที่
 
สัญญาณ  เรียกขาน
 
ชื่อ/สกุล
 
โทรศัพท์
 
 ที่อยู่
 
สถานะ
สมาชิก

 1

 
 HS1TBL
 
นายสมศักดิ์  ชินวงศากุล
 
 08 1878 1212
 
137-139 ถ.หนองคุม อ.เมือง จ.สุรินทร์ oun21@sanook.com
 
 นายกฯ
   2  HS3QQQ  นายนิคม  วลีประทานพร  08 1760 3266  246 ม.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ hs3qqq@gmail.com  
   3  HS3ISA  นายวิมล  สุขสกุลเบญจมาศ  08 5023 3425  โชควิมลการยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อุปนายก 
   4  HS3EZW  นายบุญชู  ทิพย์รัตน์   08 7876 4245  188 ม.14 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ hs3ezw@gmail.com  เลขาฯ
   5  HS3DYL  นายธีระศักดิ์  บุญโสดากร  08 1718 1121  ธีระการยาง 32-34 ถ.จิตรบำรุง อ.เมือง จ.สุรินทร์   เหรัญญิก
   6  HS3EFM  นายสุขสันต์  ปลื้มกมล  08 6865 9680 10  ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ hs3efm@gmail.com, ช่างเทคนิค
   7  HS3OCW  นายแสวง  บุญเกิดรัมย์  08 3788 3157  62 ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ทะเบียน
   8  HS3HUU  จ.ส.ต.พิสิษฐ์  เครือแสง  08 3384 8150  55/1 ม.17 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   กรรมการ
   9  HS3EJG  ด.ต.อาคม  ตินานพ  08 1877 3656  hs3ejg@gmail.com  กรรมการ
  10  HS3KXL  นายวณิช  ลวดเงิน   08 7242 4534  147/1 ถ.ศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ hs3kxl@gmail.com  กรรมการ
  11  HS3IZN  นายวรพจน์  แสนดี  08 1600 6868    กรรมการ
  12  E21GJJ  นายสมบูรณ์  ผะเดิมดี  08 7258 2081   42 ม.16 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 e21gjj@gmail.com  ปชส. 
  13  HS3QKT  นายศักดิ์ชาย  แสงสว่าง    116 ม.14 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ hs3qkt@hotmail.com  กรรมการ
  14  HS3ANZ  นายสุระ  แสงสุเรนทร์  0 4451 5515  ร้านตั้งเอี่ยมเส็ง 86-88 ถ.ธนสาร อ.เมืองจ.สุรินทร์   ที่ปรึกษา
  15 เว้นไว้        
  16  --------- สำหรับที่ปรึกษาสมาคมฯ และ      
  17   ------     กรรมการกิตติมศักดิ์      
  18  ------        
  19  -----        
  20  -----------        
  21  --------        
  22          
  23          
  24          
  25          
  26          
  27          
  28          
  29          
  30          
  31  HS3JDP   นายเจษฎา  ปุริโส  08 7262 4574    28 ม.1 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  25/2/51
  32  HS3FTD  นายวิทยา  ประเสระกัง  08 1760 6343     ย้านถิ่นฐาน hs3ftd@hotmail.com หมดอายุ  
  33  HS3JSC  นายติด  แป้งหอม  08 7957 4879    136 ม.3 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์  25/2/51
  34  HS3RBI  นายอาภากร  หงษ์อินทร์      25/2/51
  35  HS3QLM  นายขรรค์ชัย  จันทร์ชุลี  08 0334 5324    208 ม.9 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์  hs3qlm@gmail.com  25/2/51
  36  HS3RMA  นายธีรยุทธ  อินทร์แก้ว  08 6264 6616    90/1 ม.  ต.เสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ hs3rma@gmail.com  25/2/51
  37  HS3JND  นายจีรศักดิ์  วรรณทอง  08 1265 1697    199 ม.9 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ hs3jnd@hotmail.com  25/2/51
  38  HS3RUF  นายสมศักดิ์  คมวีระวงศ์  08 9627 4545    94/3 ถ.เทศบาล2  อ.เมืองสุรินทร์ hs3ruf@gmail.com  25/2/51
  39   HS3KDC  นายเกษม  ฉิมงาม      25/2/51
  40  HS3QQW  นายกิตติศักดิ์  มั่นคง      25/2/51
  41  HS3KYJ  นายบัณฑิต  บุญศิริ  08 6879 3955     215 ถ.พรหมเทพ อ.เมืองสุรินทร์   25/2/51
  42  HS6STM  นายไพริน  คำอินทร์  08 1549 8021    13 ม.9 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ hs6stm@hotmail.com  25/2/51
  43  HS3CHV  นายจักรกฤษ  ปัญญาเอก      25/2/51
  44  HS3JOU  นายเอกชัย  โสกูลประกิจ      25/2/51
  45    นายชัชวาล  คุณสุวรรณ์      25/2/51
  46  HS3MEJ  นายบุญธรรม  โสบุญ      25/2/51
  47  HS3LDP  นายสุรชัย  เสียงสนั่น      25/2/51
  48    นายมงคล  สว่างดี      25/2/51
  49    นายสมเจต  จันทร์ดี      25/2/51
  50    นายระบบ  ภาระกุล      25/2/51
  51    นายสุชาติ  กุลกล่ำ      25/2/51
  52    นายยุทธนา  ปานทอง      25/2/51
  53    นายกิตพิชญ์  ไพดี      25/2/51
  54  HS3RXN  นายพรชัย  ใจหาญ  08 7246 2387    22/5 ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ hs3rxn@gmail.com  21/6/51
  55  HS3ETK  นายกังวาน  สมัครสมาน  08 1879 3649    231 ม.22 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ hs3etk@hotmail.com  21/6/51
  56  HS3ORU  นายเสกสรร  ผลสมหวัง  08 1075 9319    61 ม.19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ hs3oru@gmail.com,  1/11/52
  57  HS3RSS  นางพรสวรรค์  วลีประทานพร      246 ม.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  1/11/52
  58  HS3RQQ  นายพงษ็ศักดิ์  พาพิกุล  08 3464 9608    59/1 ม.10 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์  1/11/52
  59  HS7ZRF  นายพีรวิช  วรรณทอง  08 1282 1324    361/2 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ hs7zrf@gmail.com  1/11/52
  60  HS3SZO  นายทรงวุฒิ  สุธาอรรถ  08 3387 6669    150 ม.3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ hs3szo@gmail.com,  1/11/52
  61  HS3SFN  นายสามารถ  สามัคคี  08 3966 8375    113/1 ม.18 บ.กระทม ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์   31/1/52
  62  HS3TDI  นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์  081-7904467    118 ม.1 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ hs3tdi@gmail.com  31/1/52
  63  HS3TAX  นายเชี่ยวชาญ  ไชยกุล      6/12/52
  64  HS3TUE  นายธีระพล  อุดมทวี  08 4538 4746      Vip Car Care 136/2 ม.16 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  
  65  HS3SAK  นายมีชัยวัฒน์  ทองปรด  08 1661 7278    397/36 ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  
  66  E27CAE  นายรุ่งอนันต์  มากคำ  08 5070 4940    106/3 ตรอกขจรพานิช อ.เมืองปราจีนบุรี rung  10/4/52
  67  HS3TVI  นายประกอบ  ปลายแก่น      1ม.7 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  6/4/52
  68  HS3TUU  นายบัญชา  สำราญล้ำ       82/1 ม.3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ hs3tuu@gmail.com  26/4/52
  69  HS3TQL  นายพัฒน์พงษ์  อุทุม  08 1470 0867     22/2 ม.9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  23/4/52
  70  HS3TVS  นายสนธยา  ปุริโส      140 ม.8 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  25/4/52
  71   HS3TOU  นายสมพร  อาชาทรง  08 3386 2828     hs3tou@yahoo.co.th  23/4/52
  72  HS3TUR  นายเวชสิทธิ์  พิทักษ์การ  08 2367 4313    275/35 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ hs3tur@hotmail.com  23/4/52
  73  HS3TUT  นายเอี่ยม  วงษ์เจริญ      3 ม.8 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  23/4/52
  74  HS3TUS  นายประกิจ  พิเรศรัมย์       271 ม.20 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  23/4/52
  75  HS3TTW  นายอรรณพ  เหลืองศิริวรรณ      27/2 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  23/4/52
  76  HS3TUC  นายกวี  ชูวา      23/4/52
  77  HS3TUV  นายอภิชา  มั่นจิต  0 4451 1612    185/103 ม. 2 ต.บ้านด่าน กิ่งอ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  23/4/52
  78  HS3TSO  นายณรงค์  บุญประสิทธิ์      41 ถ.พรหมมาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  23/4/52
  79  HS3TRD  นายสุรเชษฐ์  บรรจถรณ์  08 7962 9497    66 ม.13 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ hs3trd@hotmail.com  23/4/52
  80  HS3TTD  นายกมลศิลป์  ปลื้มกมล      35 ถ.เรืองเดช อ.เมือง จ.สุรินทร์  23/4/52
  81  HS3TTE  นายศรุต  ดุจเพ็ญ  08 1253 8258    54 ถ.สระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   23/4/52
  82   HS3TTG  นายทัศนัย พลแสน  08 6727 1982    61 ถ.บรรพต อ.เมือง จ.สุรินทร์ hs3ttg@hotmail.com  25/4/52
  83  HS3TTH  นายปิยพงศ์  พรหมบุตร      42/3 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์.  25/4/52
  84  HS3TTC  นายสมบูรณ์  ศรีสวาท  08 5767 5560    1/2 ถ.ดองกำเม็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
  85  HS3TSX  นายจักรพงษ์  ห่อทรัพย์  08 7259 1006    380 ม.18 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  25/4/52
  86  HS3TTL  นางเพ็ญศรี  วรรณทอง  08 1955 1868    199 ม.9 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  87  HS3TTM  น.ส.กิ่งทอง  แซ่ลิ้ม  08 3933 1512     44-46 ม.1 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  88  HS3TTK  นายนพรัตน์  ไหมทอง  08 3793 4740     753 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ hs3ttk@hotmail.com  25/4/52
  89  HS3TTJ  นายเศกศักดิ์  ศาคเรศ  08 7933 0718    17 ม.5 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  90  HS3TTI  นายไกรศร  แก้วรัตน์  08 4836 6772    43/1 ม.10 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  91  HS3TTB  นายเฉลิมวุฒิ  เฉลียวไว  08 6866 4375    84 ม.10 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  92  HS3TTA  นายศักดิ์ ราษีทอง  0 4455 2078    63ม.10 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  93  HS3TSZ  นายเอ๋  คล้ายจรูญ      76/1 ม.11 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  94  HS3TSY  นายพา  พอกฉลาด  08 5610 5916    241 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  95  HS3TSP  นายสมเภา  สนธิวา  08 5207 0579    81 ม.15 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  96  HS3TUW  นายประสพ  เฉลียวไว      174 ม.11 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  97  HS3TUX  นายกิติพงษ์  เฉลียวไว      12 ม.15 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  98  HS3TUY  นายหม  ทรงวาจา      19/1 ม.10 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
  99  HS3TUZ  นายเลอศักดิ์  พงษ์ชอุ่มดี  08 3744 0657    61 ม.6 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/4/52
 100  HS3TVV  นายพีรพล  ปิยพัฒนากร  08 1068 0044    430/2 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 101  HS3TTQ  นายยุทธศักดิ์  ชาญศรี  08 7261 5178    79 ม.1 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  25/4/52
 102  HS3TTO  นายทวีศักดิ์  ใจหาญ  08 1548 1686    157 ม.13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 103  HS3TSV  นายบุญยัง  สุนทร      67/1 ม.6 ต.คอโค  อ.เมือง จ.สุรินทร์    25/4/52
 104  HS3TST  นายประสม  ทองแก้ว  08 1730 9109    41 ม.1 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 105  HS3TSU  นายประเดิม  หมายดี      71 ม.8  ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 106  HS3TSS  นายอกนิษฐ์  พาชื่น      44/1 ซ.ตาคอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 107  HS3TSR  นายบวร  เพิ่มทรัพย์      32 ม.7 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 108  HS3TSQ  นายสมชาย  จันทินมาทร      186 ม.3 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 109  HS3TVH  นายวิจิตร  สายเสมา  08 9846 9727    295 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 110  HS3TVF  นายประเสริฐสิทธิ์  สายกระสุน  08 9420 0544    200 ม.2 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  25/4/52
 111  HS3TVG  นายคุณากร  พันธ์นุรัตน์  08 1600 3900     61 ถ.ไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 112  HS3TVD  นางฉลวย  แป้นทอง  08 5105 7747    191/10 ม.3 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 113  HS3TVC  นายภากร  ก่อแก้ว      22 ม.9 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 114  HS3TVB  นายวิญญู  ยืนยง      54 ม.1 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 115  HS3TVA  นายสิทธิพงษ์  หอมขจร  08 9684 7633    104 ม.3 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 116  HS3TVP  นายสุรพงษ์  ก่อแก้ว  08 4829 7208    223 ม.11 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 117  HS3TVL  นายกิตติพันธ์  สำรวมจิต  08 4339 2899    58 ม.9 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 118   HS3TVK  นายบรรจบ  ทองภูพาน  08 4823 3978    202 ม.6 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 119  HS3TVN  นายอิสระ  หอมขจร  08 7460 1591    12 ม.11 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 120  HS3TVO  นายอิด  ดาวโรยรัมย์      7 ม.7 ต.เพี้ยราม อ.สนม จ.สุรินทร์  25/4/52
 121  HS3TVJ  นายประทีป  เรียบร้อย  08 3386 4869    109/1 ม.3 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 122  HS3TVM  นายพัฒน์พงษ์  พรมลา      111 ม.8 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 123  HS3TVE  นายชาตรี  มีแก้ว  08 9718 8511    99 ม.5 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/4/52
 124  HS3TVT  นายชาตรี  เสริมศิริ  08 0566 6612    19 ถ.ปทุมเมฆ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  25/4/52
 125 ...  นายประเสริฐ  จำชาติ  08 9718 2287    103/12 ถ.โพธิ์ร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  25/4/52
 126  HS3TWO
 นายปิยะ  พรใหม่
 08 5825 9255    25 ซ.ชยางกูร อ.เมือง จ.สุรินทร์   14/5/52
 127  HS3TZL  นายฐานุพงศ์  นิมิตกิตติธเนศ      1 ถ.พรหมมาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   19/5/52
 128  HS3TUF  นายฉัตรชัย  ธรจักร      5/13 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   19/5/52
 129  HS3TUD  นายธีรยุทธ์  สารานพกุล      267 ถ.ศรีกรุงใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/5/52
 130  HS3TUG  นายมั่นเศรษฐ์  ยินดีรัมย์      140/22 ม.13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/5/52
 131  HS3TSN  นายเรืองยศ  ตรีวัฒนประภา  08 5102 7444    88/5 ถ.สุริยการณ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ reuangyo@tot.co.th  25/5/52
 132  HS3TVR  นายบรรลุ   กระแสบัว  08 9945 5188    26 ม.5 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์  25/5/52
 133  HS3UAT  นายธวัชชัย  วิเศษศรี  08 1718 9156    19 ม.1 ต.ตาถูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  25/5/52
 134  HS3UAH  นายวีระชัย  วงศ์พันธ์  08 5300 0645    60/2 ม.3 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์  25/5/52
 135  HS3UAN  นายหอมหวล  กันยะสินธุ์      127 ม.2 บ.โคกปลัด ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  25/5/52
 136  HS3UDE  นายลอย  วิชายง      106 ม.2 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/5/52
 137  HS3UAK  นายถวิล  อินทร์ษร  08 6252 0558    19 ม.10 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ hs3uak@gmail.com  25/5/52
 138  HS3UAL  นายพีรพูล  สอนงาม      101 ม.6 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  25/5/52
 139  HS3UAS  นายวันชัย  คูวรวรรณวงศ์      111-112 ม.1 ต.ทมอ  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/5/52
 140  HS3TXF  นายธรรมนูญ  ดาศรี      105 ม.10 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  25/5/52
 141  HS3UAJ  น.ส.นภัสวรรณ  คำแหง  08 5016 4014     9 ม.5 ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/5/52
 142  HS3UAP  นายกิตติพงษ์ แซ่คู  08 3381 7831     99 ม.7 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์  25/5/52
 143  HS3UAR  นายอมร  ศรีเมือง       20 ถ.สิรินธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/5/52
 144  HS3UAQ  นายส่งเสริม  ดีเพิ่ม       9 ม.7 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/5/52
 145  HS3UDK  นายสุชาติ  คะชิรัมย์   08 1063 4925     39 ม.9 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/5/52
 146  HS3UAO  นายจรัญ  ธนูศิลป์  08 4471 8698     65/2 ม.1 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  25/5/52
 147  HS3UAM  นายแก้ว  สินตะกุ       2 ซ.เทศบาลทัศนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   25/5/52
 148  HS3TXN  น.ส.อำไพ  สมานทอง  08 5766 0697       61 ม.19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   5/6/52
 149  HS3EVL  นายสมจิตร  ตามเมืองปักษ์       4/6/52
 150  HS3ONP  นางศศิธร  ตามเมืองปักษ็      4/6/52
 151  HS3TSW  นายขจรยศ พาณิชย์กิจเจริญ  08 9888 8020    35-39 ถ.จิตบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   
 152  HS3TRC  นายกฤษนิธิพล  หอมขำ  08 5658 4789  111 ม.6 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ hs3tr_chalee@hotmail.com,  10/6/52
 153  HS3SUY  นายสมาน  ยาจิตร  08 7446 3891     77 ม.4 ต.หนองคู อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  10/6/52
 154  HS3TTP  นายสมภพ  นิสสัยงาม  08 0479 2455     10/2 ม.6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์   19/6/52
 155  HS3TTN  นายสุรศักดิ์  วิเศษ  08 5413 4776     99 ม.15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์   19/6/52
 156    นายสมศักดิ์  งามเลิศ        2 ม.3 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์  19/6/52
 157 HS3UDF   นายฉลอม  ดอกประทุม      19/6/52
 158  HS3UDE  นายลอย  วิชายง      106 ม.2 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  19/6/52
 159  HS3UDD  นายเปลียว  ศรีราม  08 4416 3012     52 ม.6 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  19/6/52
 160  HS3UDI  นายเสกสรรค์      19/6/52
 161  HS3UDJ  นายวีรวัฒน์  กระเเสโสม  0 4457 6037    18 ม.4 ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์  19/6/52
 162  HS3UDC  นายกฤติน  กิตติภูมิเมธี  08 1790 8938     56 ม.7 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  19/6/52
 163  HS3HUD  นายจำรัส  สอนกล้า  08 1976 3279     62 ม.13 บ.ตะคร้อ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ krupi  22/2/52
 164  HS3KPE  นายสุเพียร  ประยงค์หอม  08 9716 3449     136 ม.7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์hs3kpe@gmail.com  25/7/52
 165  HS3UGL  นายวิษณุ  สีดาน้อย  08 4958 8184     447/1 ม.19 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  11/8/52
 166  HS3UCZ  นายอำนาจ  ยังมี  0 4450 8080     1 ม.4 ต.ตาเมียง กิ่งอ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  19/6/52
 167  HS3LBN  นายพีระ  ศรีตัมพวา        ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์  19/6/52
 168  HS3TUO  นายศักรินทร์  หงษ์ทอง      
 169  HS3TZZ  นายธนวัฒน์  วลีประทานพร      
           
           
         
 
คณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมชุดก่อตั้งได้หมดวาระเมื่อดำรงค์ตำแหน่งครบสองปี  แต่เนื่องด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างกรรมการชุดนี้จึงอยู่ในตำแหน่งรักษาการ  และสิ้นสุดตำแหน่งรักษาการลง  หลังจากสมาคมฯได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกฯคนใหม่  ในที่ประชุมใหญ่  ณ ห้องสลันทม โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์  และหลังจากประชุม  นายทะเบียนสมาคมฯได้ยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารกับนายทะเบียนจังหวัด  เพื่อรับรองในเอกสารวาระการประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารขึ้นมาใหม่  แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ  ตามข้อกำหนดของสมาคมฯ
 ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุดเมื่อ 13.00น. 18-1-2556 โดย นายพี่รวิช  วรรณทอง HS7ZRF
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อมูลบางส่วนจาก HS3KXL อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามโอกาส  และอีกส่วนหนึ่งนำมาจาก HS3OCW   ในส่วนท้ายๆเป็นข้อมูลไม่ครบถ้วนบางรายไม่ได้ระบุที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ  ผู้จัดทำได้พยายามหารายละเอียดอื่นๆมาเติมซื่งได้มาจากเอกสารที่สมาชิกส่งมาสมัครเข้าอบรมในโอกาสต่างๆ เช่น เพื่อนเตือนภัยและโครงการบ้านปลอดภัยเป็นต้น    ฉะนั้นอาจมีข้อผิดพลาดได้
 
 ไฟล์แนบ
  คู่มือจดทะเบียนสมาคมฯ มีรายละเอียดตามที่แนบ  เหตุผลที่นำมาจัดเก็บเนื่องจากหลักฐานเดิมเป็นหน้ากระดาษย่อมมีความเสื่อมไปตามกาลเวลา  อีกทั้งเอกสารที่ได้มานั้นเป็นสำเนาขาดความคมชัด  ล่างสุดเป็นตราของสมาคมฯและใบสมัครสมาชิก
 
ċ
01.jpg
(1054k)
Pirawit Wannathong,
5 ก.ค. 2553 20:16
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:07
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:02
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:08
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:08
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:10
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:12
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:13
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:14
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:14
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:18
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:19
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:22
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:22
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:24
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:29
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:29
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:30
ċ
Pirawit Wannathong,
31 ส.ค. 2552 11:26
ċ
IMG.jpg
(1487k)
Pirawit Wannathong,
4 ส.ค. 2553 23:38
ċ
Pirawit Wannathong,
4 ส.ค. 2553 23:19
ċ
IMG_0002.jpg
(1292k)
Pirawit Wannathong,
4 ส.ค. 2553 23:26
ċ
Pirawit Wannathong,
4 ส.ค. 2553 23:26
ċ
Pirawit Wannathong,
2 ก.ย. 2553 07:17
Ċ
Pirawit Wannathong,
4 ส.ค. 2553 23:16
ĉ
Pirawit Wannathong,
2 มิ.ย. 2553 21:54
ċ
Pirawit Wannathong,
2 มิ.ย. 2553 21:54
ċ
Pirawit Wannathong,
2 ก.ย. 2553 07:18
Ċ
Pirawit Wannathong,
11 มิ.ย. 2553 05:18
ċ
Pirawit Wannathong,
4 ส.ค. 2553 23:16
Comments