Protokół Rady Nr 1

PROTOKÓŁ nr 1 2019/2020

z Walnego Zebrania Rady Rodziców

z dnia 16 października 2019r.

W dniu 16 października 2019 roku odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie, zwołane na wniosek przewodniczącej Rady Rodziców Pani Agaty Smutrykowskiej.

W zebraniu wzięli udział Przedstawiciele rad klasowych (załącznik nr 1) oraz na zaproszenie przewodniczącej, Dyrektor Szkoły Pan Piotr Ciesielczyk.

Zebranie poprowadziła dotychczasowa Przewodnicząca Rady Rodziców. Na wstępie przewodnicząca powitała uczestników zebrania i przedstawiła porządek obrad:

1. Powitanie uczestników obrad.

2. Wystąpienie Dyrektora Szkoły Pana Piotra Ciesielczyka – przedstawienie planów Dyrekcji Szkoły na rok szkolny 2019/2020.

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019- Załącznik nr 2.

4. Wybór nowego prezydium Rady Rodziców.

5. Zatwierdzenie Preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020- Załącznik nr 3.

6. Informacje o wydatkach i działaniach prezydium od ostatniego Zebrania RR oraz przedstawienie informacji o ilości wpłat na fundusz RR od września 2019r.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Po przedstawieniu porządku obrad Prowadząca zebranie przekazała głos Dyrektorowi Szkoły Panu Piotrowi Ciesielczykowi.

Ad. 2 Pan Dyrektor Piotr Ciesielczyk przywitał zgromadzonych. W swoim wystąpieniu, Pan Dyrektor szczegółowo zapoznał zgromadzonych z programem wychowawczo – profilaktycznym Naszej Szkoły ( Załącznik nr 4), przedstawił listę konkursów, jaka została zgłoszona przez nauczycieli, a w których udział będą mogli brać nasi uczniowie. W planach Dyrekcji jest też zakup kolejnych nowoczesnych urządzeń interaktywnych (tablic multimedialnych) z dodatkowych funduszy pozyskanych przez Szkołę między innymi z funduszy sołeckich. Kolejnym punktem wystąpienia Pana Ciesielczyka było przedstawienie planu uroczystych obchodów jubileuszu 100- lecia Naszej Szkoły. W ramach tych uroczystości odbył się już w miesiącu wrześniu Piknik szkolny, na którym były zbierane również fundusze z przeznaczeniem na finansowanie dalszych uroczystości. 28 października 2019 odbędzie się w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim gala z udziałem zaproszonych gości i uczniów Naszej Szkoły . Na scenie zostanie wystawiony spektakl (legenda) związana z powstaniem szkoły i patronem szkoły Mateuszem Chełmońskim. Autorkami scenariusza są nauczycielki języka polskiego Pani Grażyna Mackiewicz i Magdalena Bagińska. Oprawą zajęła się była już nauczycielka muzyki w Naszej Szkole Pani Małgorzata Grabska. Aktorzy, którzy zagrają w tym spektaklu to uczniowie i nauczyciele z Naszej Szkoły Pan Dyrektor podziękował Padzie Rodziców za przekazane w m-cu lipcu środki finansowe (6 000 zł) na obchody jubileuszu i ze względu na bardzo duże koszty organizacyjne ponownie zwrócił się do Rady o wsparcie finansowe. Na koniec swojego wystąpienia przekazał na ręce przewodniczącej RR zaproszenie na w/w uroczystości i opuścił obrady.

Ad. 3 Następnie przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019 – załącznik nr 2 . Po zapoznaniu zebranych ze szczegółami sprawozdania przystąpiono do głosowania. Wszyscy zebrani byli za przyjęciem sprawozdania, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym ustępujące Prezydium Rady Rodziców uzyskało absolutorium.

Ad. 4 Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Prezydium Rady Rodziców. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Prezydium Rady Rodziców nowej kadencji na rok szkolny 2019/2020. Wszystkie kandydatury zostały zgłoszone przez obecnych członków Rady Rodziców.

Skład Prezydium Rady Rodziców, który ukonstytuował się

w dniu 16 października 2019 roku:

a) Przewodnicząca – Agata Smutrykowska

b) Wiceprzewodniczący – Przemysław Wysocki

c) Skarbnik – Katarzyna Gołębnik

d) Sekretarz– Blanka Pindor.

W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj upoważnieni członkowie Prezydium, tj. Przewodnicząca rady Rodziców – Agata Smutrykowska oraz Skarbnik- Katarzyna Gołębnik.

Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę o nie powoływaniu Komisji Rewizyjnej w bieżącym roku szkolnym 2019/2020.

Ad. 5 Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła projekt preliminarza Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. dr Mateusza Chełmońskiego-załącznik nr 3. W trakcie dyskusji nad preliminarzem zebrani podjęli decyzję o przesunięciu kwoty 1000 zł z pozycji – doposażenie pracowni tematycznych i gabinetów logopedycznych i przeznaczyć te środki na obchody 100 lecia szkoły. Po uwzględnieniu w/w korekty Zgromadzeni jednogłośnie uchwalili przyjęcie preliminarza Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie na rok szkolny 2019/2020. Załącznik nr 5.

Ad. 6 Przewodnicząca poinformowała o wydatkach jakie miały miejsce od ostatniego Walnego Zebrania Rady Rodziców, które miało miejsce 14 czerwca 2019r. Wydatki były związane między innymi z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Dla całego Grona Pedagogicznego zostały przygotowane dwa kosze ze słodkimi upominkami i dostarczone do pokoju nauczycielskiego wraz z Życzeniami (zdjęcia dostępne na stronie internetowej RR). W związku z odejściem jednego z członków prezydium konieczne było przeniesienie domeny Rady Rodziców. Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, że w miesiącu wrześniu brała udział w zebraniach klasowych najmłodszych klas 0-3 i zapoznawała rodziców uczniów z działaniami Rady w ubiegłym roku szkolnym oraz zachęcała do wpłat na fundusz Rady Rodziców. Niestety z powodów od siebie niezależnych na obecna chwilę nie posiada zestawienia wpłat w podziale na klasy. Dysponuje jedynie ogólna sumą jaka wpłynęła do kasy i na konto bankowe Rady Rodziców. Na dzień 30 września wpłat gotówkowych było na sumę 3000 zł., zaś na konto bankowe 7 520 zł. Zobowiązała się do przygotowania takiej informacji dla przedstawicieli klas w pierwszych dwóch tygodniach listopada.

Ad. 8 Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem:

Wnioskiem. Wniosek dotyczył przekazania kwoty 1000 zł na konto celowe z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 100 placówki. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Zgromadzeni zobowiązali Przewodniczącą do wykonania przelewu bankowego.

Podjęto również decyzje, że kolejne Walne Zebranie Rady rodziców zostanie zwołane w miesiącu listopadzie i będzie dotyczyło spaw związanych z organizacją Mikołajek i balów karnawałowych dla uczniów Naszej Szkoły.

Na tym Zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Doktora Mateusza Chełmońskiego zakończono.

Protokół sporządziła Sekretarz RR

Blanka Pindor Przewodnicząca RR